Administrarea afacerilor în turism și industria ospitalității
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Oferta diversificată, profesionalismul și orientarea spre practică sunt trăsăturile definitorii ale programelor masterale aflate în portofoliul de programe academice al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor. Acreditate în cadrul a opt domenii de studii, toate clasificate în categoriile de excelență (A și B) de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, programele masterale ale FEAA răspund așteptărilor și exigențelor dintre cele mai variate manifestate de către absolvenți de licență în Ştiințe Economice, dar nu numai. Derulate pe parcursul a doi ani (patru semestre), cu un total de 120 ECTS, cu orare flexibile, adaptate nevoilor studenților, cu cadre didactice deschise la nou și cu bogată experiență academică și profesională, programele masterale ale FEAA pot constitui premise fundamentale pentru construirea unor cariere de succes. Abordările strategice și operaționale, dimensiunea științifică, dar și ancorarea puternică în mediul profesional, deschiderea spre oportunități de mobilități internaționale, crearea de competențe și abilități impuse de ocuparea unor poziții de top în companii, în administrația publică sau în ONG-uri, stagiile de practică și bursele oferite în cadrul parteneriatelor FEAA cu mediul de afaceri constituie doar câteva dintre argumentele care îndreptățesc alegerea unui program masteral în cadrul facultății noastre.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Administrarea afacerilor

Specializare: Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 7.76

Ultima medie (taxă): 8.75

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea la masterat se realizează pe baza interviului de admitere și a concursului de dosare, pe domenii de studiu şi programe. 

Interviul se va sustine in ziua depunerii dosarului.

Media generală de admitere pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI în urma interviului se va calcula astfel: MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS + 0,20 (stimulent de excelenţă) unde:

ML = media de la examenul de licenţă;

PS - punctajul specializării absolvite, conform opţiunilor coordonatorilor de programe

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2019 până la 15/07/2019

Perioadă rezultate: de la 15/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă probe: de la 13/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Administrarea și dezvoltarea întreprinderii de turism
Diagnosticul întreprinderii de turism
Turismul şi serviciile internaţionale
Managementul ospitalităţii / Hospitality Management
Managementul inovării în turism
Managementul resurselor umane în industria ospitalitaţii
Metode de cercetare în turism
Managementul proiectelor în turism
Anul 2
Management financiar în turism și industria ospitalităţii
Strategii de marketing pentru turism şi industria ospitalităţii
Tehnici de negociere în industria ospitalităţii
Sisteme şi tehnologii informaţionale avansate în turism
Simulare antreprenorială
Practică în întreprinderi / Internship

Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

În cei 50 de ani de existență, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara, a devenit o prezență activă, recunoscută în educația superioară din domeniul economiei și administrării afacerilor la nivel regional, național și european. Combinația dintre învățarea inspirată și rigoarea în cercetare reprezintă esența a ceea ce se întâmplă în Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor. Învățarea inspirată se concretizează, în primul rând, în diversitatea programelor academice pe care le oferim, în multitudinea de activități pe care le concepem și realizăm împreună cu mediul de afaceri și comunitatea locală. În al doilea rând, programele pe care le oferim sunt adaptive și flexibile, în acord cu curriculele facultăților de profil ale unor universități prestigioase din întreaga lume, dar și proactive pentru a ține seama de necesitățile organizațiilor și de spiritul modern al afacerilor.

Studenți înmatriculați licență: 2.392

Studenți înmatriculați master: 1.184

Cadre didactice: 145

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 24

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 95%

Procent continuare studii: 60%

Angajabilitate la 6 luni: 75%

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație