Informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studiu pregăteşte informaticieni care vor fi capabili să lucreze în următoarele profesii: profesor de informatică în învăţământul gimnazial, analist, programator, proiectant sisteme informatice, administrator de reţea de calculatoare, administrator baze de date, asistent de cercetare în matematică informatică, asistent de cercetare în informatică.

Obiective specifice:

 • cunoașterea, înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale domeniului informatic;
 • utilizarea metodologiilor, mecanismelor de specificare şi a mediilor de dezvoltare pentru realizarea aplicaţiilor informatice;
 • utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru procesare de informaţii şi gestionare de baze de date;
 • utilizarea de criterii şi metode adecvate pentru evaluarea aplicaţiilor informatice.

Competenţe profesionale:

 • programarea în limbaje de nivel înalt;
 • dezvoltarea şi întreţinerea aplicaţiilor informatice;
 • utilizarea instrumentelor informatice in context interdisciplinar;
 • utilizarea bazelor teoretice ale informaticii si a modelelor formale;
 • proiectarea şi gestiunea bazelor de date;
 • proiectarea si administrarea reţelelor de calculatoare;
 • folosirea conceptelor şi tehnicilor inteligenţei artificiale la rezolvarea unor probleme din lumea reală.

Standarde ocupaţionale:

Administrator baze de date - 252101; Administrator de retea de calculatoare - 252301; Analist - 251201; Asistent de cercetare în informatica - 214918; Asistent de cercetare în matematica-informatica - 212024; Profesor în învatamântul gimnazial - 233002; Programator - 251202; Proiectant sisteme informatice - 251101

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 74

Locuri disponibile (buget): 43

Locuri disponibile (taxă): 31

Ultima medie (buget): 7.23

Ultima medie (taxă): 6.05

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza notei de la examenul de bacalaureat. În caz de medie egală, departajarea se va face astfel:

 • Criteriul 1: nota la proba Matematică obţinută la examenul de bacalaureat;
 • Criteriul 2: nota de la proba a treia scrisă, diferită de disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, obţinută la examenul de bacalaureat;

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 20/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de competență lingvistică
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Fundamentele programării
Arhitectura sistemelor de calcul
Algoritmi fundamentali
Analiză matematică
Educație fizică
Psihologia educației
Limba engleză
Anul 2
Sisteme de operare
Tehnici avansate de programare
Teoria evaluării și metodologia instruirii
Sisteme de operare
Algoritmica grafurilor
Baze de date
Medii vizuale
Limba engleză
Anul 3
Instruire asistată de calculator
Programarea aplicațiilor în timp real
Criptografie și securitatea informației
Inteligență artificială
SGBD
Tehnologii Web
Probabilități și statistică
Practică pedagogică

Facultatea de Ştiinţe şi Litere

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Ştiinţe şi Litere are un caracter complex, alcătuirea cursurilor pe care le oferă fiind strâns legată de situaţia şi cerinţele economice din România de azi. Studenţii şi cadrele didactice beneficiază în timp real de ultimele noutăţi economice, sociale, ştiinţifice şi didactice. Prin existenţa Centrului de comunicaţii RoEduNet (Romanian Educational Network), toate laboratoarele Facultăţii de Ştiinţe şi Litere sunt conectate la Internet, principalul flux informaţional al lumii moderne. Misiunea Facultăţii de Ştiinţe şi Litere este de a pregăti specialişti cu o paletă largă de cunoştinţe generale şi ştiinţifice. Pregătirea studenţilor vizează în principal stimularea creativităţii acestora în gândire şi acţiune, dezvoltarea capacităţii de a inova, de a inventa şi de a-şi folosi pe deplin resursele intelectuale. Prin modul de organizare, prin calitatea actului educaţional şi ştiinţific, Facultatea de Ştiinţe şi Litere este o componentă importantă a “societăţii educaţionale” româneşti.

Studenți înmatriculați licență: 724

Studenți înmatriculați master: 255

Cadre didactice: 41

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 23

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".

Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 813

Programe similare

Lista de comparație