Ingineria sistemelor electroenergetice
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studii de licenţă: Crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea unui program de studii de licenţă în sensul dobândirii de competenţe profesionale în domeniul sistemelor de energie în general şi al sistemelor electrice de putere în special, cu un nivel de calificare ridicat şi adecvat exercitării profesiei pe piaţa forţei de muncă;

Conturarea unui profil al absolventului de studii de licenţă care vizează dezvoltarea de cunoştinţe generale şi de specialitate, competenţe şi abilităţi cognitive specifice domeniului ingineriei energetice, aşa cum sunt prezentate în Fişei programului de studii de licenţă ISE;

Asigurarea cadrului de educaţie superioară, corespunzător ciclului de studii licenţă şi crearea premiselor de accedere a unei părţi a absolvenţilor spre completarea şi aprofundarea cunoştinţelor prin programe de studii de masterat în domeniul Ingineriei Energetice sau alte domenii inginereşti.

Obiective generale:

 • Înţelegerea, însuşirea şi aprofundarea cunoştinţelor  fundamentale privind procesele şi fenomenele specifice domeniului energetic
 • Cunoaşterea fundamentelor metodelor matematice, a   bazelor proceselor fizice şi chimice cu aplicaţii în ingineria energetică precum şi elemente fundamentale de mecanică, rezistenţa materialelor şi hidraulică.
 • Cunoaşterea legilor fundamentale, a proceselor şi aplicaţiilor  tehnice specifice electrotehnicii şi termodinamicii tehnice.
 • Cunoştinţe fundamentale privind tehnologiile, echipamentele şi instalaţiile de producere a energiei electrice şi termice din surse clasice şi regenerabile, transferul de energie şi masă, conversia energiei.
 • Cunoaşterea programelor şi tehnicilor de programare  specifice domeniului de ştiinţă ingineresc precum şi abilităţi privind utilizarea calculatorului ca mijloc de implementare a aplicaţiilor specifice.
 • Capacitate de instruire, aprofundare, analiză şi interpretare  prin documentare folosind surse tipărite şi electronice din domeniu, inclusiv într-o limbă de circulaţie internaţională.
 • Capacitate de organizare, comunicare şi expertiză  în  domeniu.

Obiective specifice:

 • Cunoaşterea elementelor fundamentale privind materialele  electrotehnice, componente electronice, electronică de putere şi sisteme de reglare automată.
 • Cunoştinţe privind reţelele  şi instalaţiile de transport  distribuţie şi utilizare  a energiei electrice şi eficienţa tehnico-economică a acestora.
 • Cunoaşterea metodelor, mijloacelor şi sistemelor de  măsurare, monitorizare şi control a mărimilor electrice şi calităţii energiei electrice.
 • Cunoaşterea proceselor şi fenomenelor fundamentale privind  modelarea şi funcţionarea maşinilor şi acţionărilor electrice, echipamentelor şi staţiilor electrice de transformare.
 • Cunoaşterea şi însuşirea modelelor şi principiilor de  funcţionare, de optimizare a proiectării, exploatării şi conducerii sistemelor electroenergetice.
 • Cunoştinţe fundamentale privind regimurile nestaţionare,  instalaţii de protecţii şi automatizare, supratensiuni şi coordonarea izolaţiei
 • Cunoştinţe fundamentale privind proiectarea, alegerea şi  verificarea instalaţiilor şi echipamentelor de joasă tensiune.

Competenţe profesionale:

 • Utilizarea cunoștințelor privind principiile de funcționare și impactul asupra mediului aferente sistemelor de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice.
 • Explicitarea și interpretarea conceptelor generale și specifice privind procesele tehnologice din cadrul sistemelor de utilizare a energiei.
 • Rezolvarea problemelor de dimensionare, funcționare și mentenanța aferente echipamentelor și instalațiilor energetice.
 • Utilizarea critic constructivă a elementele de bază aferente managementului sistemelor energetice, corelat cu legislaţia din domeniu şi cu principiile pieţei de energie.
 • Utilizarea creativă și inovativă a cunoștințelor de bază în modelarea, proiectarea și exploatarea rețelelor electrice.
 • Aplicarea în condiţii de autonomie şi responsabilitate a cunoştinţelor de bază în comanda, controlul și exploatarea sistemelor electroenergetice.

Standarde ocupaţionale/Cod COR: Profesor în învăţământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri - 232101; Dispecer reţea distribuţie - 214303; Dispecer reţele de înaltă tensiune - 214304; Inginer electroenergetică - 214305; Proiectant inginer energetician - 214311; Consilier tehnic - 214439; Asistent de cercetare în electroenergetică - 251324;

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie energetică

Specializare: Ingineria sistemelor electroenergetice

Locuri disponibile (total): 33

Locuri disponibile (buget): 31

Locuri disponibile (taxă): 2

Ultima medie (buget): 6.13

Ultima medie (taxă): 6.13

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face pe baza examenului de bacalaureat. Departajarea la toate programele de studii de licenţă a Facultăţii de Inginerie, se va face astfel:

 • Criteriul 1: nota de la disciplina Matematică, obţinută la examenul de bacalaureat;
 • Criteriul 2: nota de la disciplina Limba şi literatura română, obţinută la examenul de bacalaureat;

În situaţia lipsei notei pentru disciplina de departajare se consideră nota zero.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 26/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 27/08/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 14/09/2018 până la 20/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acord scris cu privire la preluarea datelor cu caracter personal (în vederea preluării automate a rezultatelor de la Bac)
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de competență lingvistică
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Document de recunoaștere a studiilor în afara României
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Economie generală
Educație fizică
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Fizică
Limba engleză
Algebra liniară geometrică analitică și diferențială
Analiză matematică
Anul 2
Măsurări și traductoare
Mecanica fluidelor
Termotehnică
Eletrotehnică
Măsurări electronice, senzori și traductoare
Mecanica și rezistență materialelor
Tehnologia materialelor
Limba engleză
Anul 3
Echipamente electrice
Producerea energiei electrice și termice
Electronica de putere
Arhitectura sistemelor de calcul
Optimizări
Mașini și acționări electrice
Rețele electrice
Anul 4
Protecții în SEE
Instalații electrice de joasă tensiune
Optimizări în EE
Sisteme electroenergetice
Tehnica tensiunilor înalte

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures

Descriere

Facultatea de Inginerie este componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş, instituţie de stat pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică, parte a sistemului educaţional naţional din România. În Tîrgu-Mureş, învăţământul superior ingineresc are o tradiţie de peste 50 de ani. Membrii corpului profesoral şi ai personalului didactic auxiliar din Facultatea de Inginerie, precum şi baza materială adecvată oferă cunoştinţe de actualitate - teoretice şi practice de specialitate - în şapte domenii şi şapte specializări inginereşti de vârf. Specializările inginereşti în care sunt pregătiţi studenţii Facultăţii de Inginerie îşi găsesc corespondent şi compatibilitate cu specializările recunoscute pe plan european.

Studenți înmatriculați licență: 800

Studenți înmatriculați master: 243

Cadre didactice: 39

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 26

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Targu Mures, Mures

Introducere

De la fondarea sa în anul 1960, asigurându-şi continuitatea instituţională şi permanenţa culturală în ciuda a numeroase constrângeri şi obstacole, Universitatea "Petru Maior", la început de mileniu, se prezintă în deplina sa maturitate şi reputaţie ca o autentică şi generoasă "Universitate pentru comunitate".

Pe parcursul timpului Universitatea "Petru Maior" a cunoscut o evoluţie complexă, marcată de evenimentele perioadei istorice pe care a traversat-o. Dar, în permanenţă ea a îndeplinit un rol important ca nucleu de spiritualitate şi cultură în arealul mureşean.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 813

Programe similare

Lista de comparație