Dezvoltare şi amenajare turistică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Prin programul de studii masterale Dezvoltare şi amenajare turistică (DAT) cu durata de 2 ani, curs de zi, Departamentul de Geografie din cadrul UVT oferă o linie de formare superioară atractivă şi cu mare impact social-economic. Masterul, acreditat de ARACIS, are drept scop aprofundarea pregătirii într-un domeniu de mare actualitate, specific lumii contemporane, cel al turismului; masteranzii se vor specializa în cunoaşterea sistemelor spaţiale turistice, în rezolvarea problemelor concrete ale organizării şi amenăjarii turistice a teritoriului, în elaborarea proiectelor privind dezvoltarea durabilă a turismului. Cursurile sunt interdisciplinare şi sunt predate de reputaţi profesori de la Departamentul de Geografie, de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Litere, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi de practicieni din domeniul activităţii turistice. Disciplinele sunt alese astfel încât să asigure formarea competenţelor necesare: analiza spaţială a potenţialului turistic local şi regional; analiza, diagnoza şi prognoza sistemelor teritoriale cu funcţionalitate turistică; fundamentarea teoretica şi aplicativă a problematicii turismului în cadrul proiectelor de dezvoltare regională; managementul strategiilor şi al proiectelor de dezvoltare şi amenajare turistică; elaborarea şi aplicarea tehnicilor de anchetă pentru studii de marketing turistic şi de promovare turistică; iniţierea de afaceri în domeniul turistic. Prin cursurile urmate şi activităţile practice realizate, absolvenţii vor putea activa cu reale şanse în economia turismului sau în instituţiile abilitate în planificarea teritorială şi organizarea activităţii turistice. Stagiul de practică de 3 luni, realizat în semestrul al doilea al ultimului an de studiu, la firme din domeniul turismului, reprezintă o bună pregătire pentru integrarea pe piața muncii. De asemenea, absolvenţii preocupaţi de cercetarea ştiinţifică a fenomenului turistic vor putea realiza studii de doctorat în geografia turismului, în economia turismului sau în domenii conexe. Ca urmare a parcurgerii acestui program, absolvenţii pot beneficia de Brevet în turism, eliberat la cererea candidatului, de structurile abilitate ale Autorităţii Naţionale pentru Turism. La programul de master DAT se pot înscrie absolvenţii oricărei facultăţi de stat sau particulare, din ţară sau străinătate, cu diplomă de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de specializarea sau anul absolvirii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografie

Locuri disponibile (total): 38

Locuri disponibile (buget): 11

Locuri disponibile (taxă): 27

Ultima medie (buget): 6.7

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Probele de admitere la studiile universitare de masterat pentru anul universitar 2018- 2019 din cadrul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie sunt următoarele:

(1) pentru programele masterale organizate de Departamentul de Biologie Chimie, proba de admitere constă din depunerea la dosar a unui eseu de motivare în care candidatul își expune argumentarea alegerii masterului și intențiile de cercetare în cadrul masterului ales (Anexa nr. 3). Eseul se evalueaza cu Admis / Respins.

(2) pentru programele masterale organizate de Departamentul de Geografie, proba de admitere constă din susținerea orală a unui eseu de motivare elaborat de candidat, în care acesta își argumentează opțiunea și prezintă intențiile de cercetare în cadrul programului de master ales (Anexa nr. 4). Eseul se evalueaza cu Admis / Respins.

(3) Susținerea eseului motivațional poate avea loc, în mod excepțional, prin mijloace care asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul, pe baza unei cereri aprobate de comisia de admitere, la depunerea dosarului. Autentificarea online va fi monitorizată de către Departamentul de Sisteme Informatice și Comunicații Digitale împreună cu departamentul de resort.

(4) Pentru programele universitare de master şcolarizate în limba română, la solicitarea scrisă a candidatului, concursul de admitere se poate susţine şi în limba maternă a acestuia.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 18/07/2019

Perioadă probe: de la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 19/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă probe: de la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Nu Nu N/A Nu Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverinta medicala tip, din care sa rezulte ca a facut analiza sangelui, avizul medicului psihiatru si avizul medicului de familie ca este apt pentru profilul si specializarea la care candideaza
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Substratul geologic şi relieful: implicaţii în organizarea teritoriului și turism
Resursa umană în turism
Globalizare în turism
Modele de amenajare şi dezvoltare turistică
Etică și integritate academică
Valorificarea turistică a patrimoniului cultural şi urban
Evaluarea și managementul riscurilor naturale și tehnogene
Turism litoral şi balnear
Comunicare şi relaţii publice în turism
Managementul activităţilor turistice în spaţiul montan şi ecoturism
Anul 2
Politici și strategii de dezvoltare durabilă
Serviciiile de transport și dezvoltarea turismului
Managementul agenţiei de turism
Metode şi modele de evaluare şi gestionare a resurselor turistice
Impactul socio-economic și de mediu al activităților turistice
Activități practice de specialitate (3 luni=360 ore)
Elaborarea lucrării de dizertaţie

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie este o facultate cu caracter inter şi trans-disciplinar, ce reuneşte specialişti din patru domenii principale ale ştiinţei: chimie, biologie, geografie și știința mediului. În activităţile de formare sau de cercetare studenţii şi colaboratorii noştrii vor întâlni frecvent parteneri din străinătate (Universităţile din Bremen, Angers, Sorbonne-Paris 4 Gdansk, Wageningen, Tubingen, Gottingen, Pisa etc) care sprijină în mod constant programele noastre de predare şi cercetare prin numeroase burse pentru studenţi şi profesori. 

Aşteptăm colaborarea dumneavoastră în diverse ipostaze: student, profesor asociat sau partener în proiectele de cercetare.

Cadre didactice: 48

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Geografie

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Geografie

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geomatică

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geografia turismului

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport/Universitatea din Oradea

 • Management şi marketing în turism

  Facultatea de Business şi Turism/Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Lista de comparație