Grafică Publicitară și de Carte
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Domeniu al graficii aplicate, grafica publicitară şi de carte din cadrul ofertei pentru masterat, asigură specializarea absolvenţilor cu diplomă de licenţă în grafică (şi a celor interesaţi de acest domeniu) precum şi racordarea preocupărilor acestora la aproape tot ceea ce înseamnă progresul noilor tehnologii moderne în care tehniciledigitale joacă un rol tot mai complex şi mai bine definit raportat la activitatea de cercetare şi creaţie artistică. Programul masteral vizează specializarea absolvenţilor cu diplomă de licenţă, prin aplicarea cunoştinţelor teoretice şi practice din pregatirea de bază la conceperea şi proiectarea produselor publicitare şi de reclamă (clasică sau computerizată), crearea paginilor web, animaţia, cartea şi ilustraţia de carte, fie că este vorba de cartea de autor, cartea de artist sau cartea obiect. În conceperea prototipurilor sunt aplicate şi cunoştinţele acumulate în cadrul cursurilor teoretice şi practice de specialitate complementare specializării: dialogul vizual, surse arhetipale ale imaginii, prelucrarea informaţională a imaginii, arta şi noile tehnologii, explorările în fotografie, alături de cele fundamentale: desen, compoziţie, culoare, tehnologie, tehnoredactare. Scopul final al acestei pregătiri se regăseşte în formarea specialiştilor capabili să cunoască rolul afişului în campania publicitară, să proiecteze şi să execute un prototip de afiş (politic, social, cultural, turistic etc.), pliantul, antetul pentru hârtia de corespondenţă, monograma, emblema, sigla - expresie a literei ca semn grafic şi imagine, folosite în general în ample compoziţii pentru conceperea materialelor de promovare a instituţiilor şi firmelor, un original de ambalaj şi obiect tipografiat, eticheta, coperta de disc vinil sau compact disc, coperta şi supracoperta de carte, ilustraţia de carte,legătoria de carte, cartea obiect ca expresie a exprimării artistice, tehnoredactarea şi prezentarea artistică a unei reviste, a unui ziar, etc. Pregătirea şi specializarea în domeniul creaţiei artistice din cadrul graficii aplicate, constituie fundamentul de bază pentru succesul în asigurarea calităţii informaţiei vizuale moderne şi raportarea ei corectă la demersul constructiv al contemporaneităţii.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Arte plastice

Locuri disponibile (total): 20

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 12

Taxă anuală de studii: 3.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concursul de admitere se desfășoară astfel:

Probă eliminatorie: Portofoliu cu documentaţie fotografică după lucrări personale reprezentative (15-20 imagini) și prezentarea unui CV al candidatului. În cazul absolvenților facultăților de artă și arhitectură proba eliminatorie se echivalează cu examenul de licență. Proba elimininatorie se apreciază cu admis / respins.

Probă practică de specialitate: Susţinerea unui proiect personal de cercetare și creație artistică, în programul specializării (aproximativ 10-15 pagini de text cu completare de imagini).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 16/07/2018

Perioadă probe: de la 18/07/2018 până la 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 14/09/2018 până la 17/09/2018

Perioadă probe: de la 18/09/2018 până la 19/09/2018

Perioadă rezultate: de la 20/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 plicuri timbrate
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Desen nivel II
Analiza și gramatica formei
Tehnici de animație
DTP (Desktop Publishing / Tehnoredactare) și Prepress
Experiment și creativitate în gravură
Ambalaj și obiect poligrafiat
Arta contemporană și noile media
Anul 2
Morfologie și concept în grafica aplicată Prepress
Grafică pe calculator.Web design
Afişul. Tehnici şi tipologii
Grafică informațională -nivel II
Tehnici de animație
Carte și ilustrație de carte
Transpunerea practică a lucrării de disertație

Facultatea de Arte şi Design

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

Lista de comparație