Design de Produs
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolventul acestui program va fi capabil să elaboreze în afară de proiectele curente, lucrări de cercetare ştiinţifică la un nivel competitiv, să argumenteze şi să susţină punctele de vedere personale referitoare la proiectele proprii sau colective. Absolventul va putea explica şi interpreta printr-o gândire integrativă procesele, fenomenele, stările, ideile şi tendinţele în contexte care implică activităţi de cercetare ştiinţifică. În ceea ce priveşte cercetarea ştiinţifică, se urmăreşte colaborarea cu instituţii sau producători care au implementat noi tehnologii, pe baza cărora proiectele pot aduce îmbunătăţiri substanţiale, atât din punct de vedere economic cât şi din punct de vedere calitativ (calitatea obiectului şi calitatea vieţii). În cercetare, un accent deosebit se va pune pe problemele ecologice ridicate de folosirea produselor şi afectarea mediului la ieşirea din uz a acestora. Specializarea are ca specific creaţia de obiecte din materiale preponderent biodegradabile sau reciclabile.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arte vizuale

Specializare: Design

Locuri disponibile (total): 18

Locuri disponibile (buget): 5

Locuri disponibile (taxă): 13

Ultima medie (buget): 8.66

Ultima medie (taxă): 8.33

Taxă anuală de studii: 3.800 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concursul de admitere se desfășoară astfel:

Proba de aptitudini – eliminatorie (se apreciază cu admis / respins).

 • un portofoliu cu documentaţie fotografică după lucrări personale reprezentative (20-25 imagini)
 • prezentarea unui C.V. al candidatului

Pentru absolvenții nivelului de licență, ai universităților și / sau facultăților de arte și design sau de arhitectură, proba 1 se echivalează cu promovarea examenului de licență.

Proba de exameninterviu

Proba constă în susţinerea unui proiect personal de cercetare si creație artistică, în specificul programului de studiu - aproximativ 5-15 pagini (text, schițe, imagini). Proba de examen se susţine oral în faţa comisiei de examen şi se notează cu note de la 1 la 10.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2016 până la 22/07/2016

Perioadă probe: de la 25/07/2016 până la 26/07/2016

Perioadă rezultate: de la 27/07/2016

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2016 până la 15/09/2016

Perioadă probe: de la 16/09/2016

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Proba de aptitudini Da Nu N/A Da Proba orala N/A
Interviu Da Nu 100% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Fișă înscriere
Anul 1
Semnificație, utilitate, estetică urbană
Ergonomia corectivă
Proiectare constructivă
Creaţie de produs
Promovarea produselor și comunicare vizuală
Management de proiect
Managementul studiolui de proiectare
Integrare procese de producţie
Package design
Stagiu practică de specialitate
Anul 2
Semnificație, utilitate, estetică urbană
Creaţie de produs
Management de proiect
Managementul studioului de proiectare
Cad şi integrare procese de producţie package design
Promovarea produselor și comunicare vizuală
Metodologia cercetării, scriere academică și disertație
Proiectare tehnologică

Facultatea de Arte şi Design

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara

Descriere

Oferta curriculară pe care Facultatea de Arte şi Design o pune astăzi la dispoziţia studenţilor are în vedere cele trei paliere de studii universitare ce întrunesc cerinţele planului strategic al Programului de educaţie permanentă Bologna: studiile de licenţă (şase semestre), studiile masterale (patru semestre) şi studiile doctorale (şase semestre). Programele instituţionale de pregătire, cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică, acoperă aria largă a domeniului artelor vizuale, prin complexitate, flexibilitate şi interdisciplinaritate, fiind acreditate în prezent 11 programe de licenţă, 11 programe de nivel master şi două tipuri de doctorat în arte plastice şi decorative: profesional şi ştiinţific.

Cercetarea fundamentală şi creaţia artistică pun în discuţie conceptele majore ale artelor vizuale pornind de la principiile, teoriile şi formele de artă consacrate şi reevaluează condiţia acestora în contextul actual al manifestrilor şi expresiilor artistice. Studenţii au posibilitatea de a opta, într-un sistem modular, pentru disciplinele de specialitate şi complementare care corespund cel mai bine propriilor motivaţii şi căutări, alcătuindu-şi un traseu individual de pregătire.Valoarea acestor programe şi teme de pregătire se regăseşte în lucrările-studiu sau experiment ale studenţilor, în cele de licenţă şi dizertaţie sau în programele de cercetare ştiinţifică şi creaţie artistică doctorale, fiind legitimate de performanţele profesionale ale absolvenţilor distinşi cu premii în competiţii de profil, naţionale şi internaţionale.

Universitatea de Vest din Timişoara (UVT)

Timisoara, Timis

Introducere

În ultimii 12 ani, Universitatea a răspuns schimbărilor care au apărut în politica naţional-educaţională, schimbărilor demografice, cerinţelor economiei de piaţă, nevoilor locale şi regionale şi noilor tehnologii.

Toate aceste schimbări au condus la noi aşteptări din partea studenţilor, personalului academic şi administrativ. Universitatea de Vest din Timişoara oferă studenţilor pregătirea necesară pentru a contribui la dezvoltarea societății. Aceasta pregătire se desfăşoara în 11 facultăţi, care oferă o gamă variată de programe de formare iniţială şi cursuri postuniversitare.

Rezultatele atinse în multe programe care implică colaborare internaţională – în programe de mobilitate Socrates, PHARE, Leonardo da Vinci etc. – sunt cu adevarat impresionante şi se numără printre cele mai bune realizări ale universităţii.

Impresia generală pe care ne-a lăsat-o Universitatea de Vest din Timişoara este aceea că este o universitate creativă, energică, activă şi inovativă. Cadrele didactice, profesori şi cercetători, sunt foarte entuziaşti şi determinaţi să experimenteze toate noile oportunităţi şi modalităţi oferite de tehnologia informaţională. În afară de acestea, instrumentele multimedia moderne sunt disponibile în cele mai multe săli de curs din clădirile noi (Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Drept).

(Fragmente din Raportul Comisiei de Evaluare - Proiectul Slazburg Seminar, 21-25 Octombrie 2003, Timişoara, ROMÂNIA )

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 2.700

Programe similare

 • Design

  Facultatea de Arte/Universitatea din Oradea

 • Design

  Facultatea de Arte Decorative şi Design/Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

 • Design

  Facultatea de Arte Decorative şi Design/Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

 • Design

  Facultatea de Design/Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Lista de comparație