Informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Informatică este recunoscută pentru un mediu academic stimulativ. Aici ai ocazia să înveţi tehnologiile software de vârf, vei face practică în laboratoare cu dotări de ultimă oră şi vei avea acces gratuit la documentaţii şi programe informatice. De asemenea, fiecare student beneficiază de variate oportunităţi de stagii de practică în ţară sau în străinătate. La sfârşitul ciclului universitar, vei avea o diplomă recunoscută şi apreciată de toate universităţile şi companiile software din lume! Printre disciplinele pe care le vei studia se numără algoritmi şi programare, arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare, comunicare în medii electronice, practică hardware, algoritmica grafurilor, dezvoltarea de aplicaţii pe platforma .NET. Dacă doreşti să afli care sunt toate obiectele pe care le vei parcurge şi fişa fiecărei discipline, îţi recomandăm să accesezi acest link. După absolvirea acestei specializări vine şi vestea bună: ai o mare căutare pe piaţa de muncă actuală. Vei putea să te angajezi destul de uşor ca programator la una dintre multiplele companii care dezvoltă aplicaţii, vei putea lucra ca freelancer pentru orice client din lume pentru că informatica e poate cel mai global domeniu ori vei putea să te îndrepţi către partea de analiză de business în acelaşi domeniu. Trebuie doar să alegi.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 375

Locuri disponibile (buget): 285

Locuri disponibile (taxă): 90

Ultima medie (buget): 8.27

Ultima medie (taxă): 7.71

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 300 lei

Descriere

Condiții de admitere:

Candidaţii vor susţine un test scris la una din disciplinele Informatică sau Matematică, la alegere. Materia pentru testul scris este cea de la proba scrisă la Bacalaureat - filiera teoretică, profil real (M1, respectiv Informatică intensiv), iar subiectele vor fi similare celor de la Bacalaureat.

Media de admitere va fi calculată astfel:

50% - nota obţinută la testul scris

25% - maximul dintre nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat şi nota la testul scris

25% - media generală obţinută la Bacalaureat

În caz de egalitate a mediilor generale între doi sau mai mulţi candidaţi, criteriile de departajare sunt următoarele (în ordinea descrescătoare a priorităţii):

  • media de admitere, netrunchiată
  • nota obţinută la testul scris
  • nota de la Informatică sau Matematică obţinută la Bacalaureat

Participanţii la olimpiade sau concursuri naţionale şi internaţionale:

Pot fi înscrişi fără susţinerea testului scris candidaţii, absolvenţi de liceu cu diploma de bacalaureat, care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale şi naţionale, în clasele IX-XII: Medalie sau premiu la Olimpiada Internaţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie; Medalie sau premiu la concursurile şcolare internaţionale de informatică sau matematică (altele decât Olimpiadele Internaţionale) recunoscute de M.E.N.C.S. Medalie sau premiu la Olimpiada Naţională la disciplinele Informatică, Matematică, Fizică, Chimie. Medalie sau premiu la concursurile naţionale de programare cu finanţare M.E.N.C.S. Participarea la Concursul elevilor de liceu, organizat de Facultatea de Informatică în anii anteriori, în paralel cu proba scrisă la concursul de admitere, soldată cu clasarea pe unul dintre primele 10 locuri la oricare dintre cele două discipline (Matematică, respectiv Informatică) pe listele generale, care includ toţi participanţii (atât de la concursul elevilor, cât şi de la concursul de admitere). Clasarea pe primele 3 locuri la concursul FII Code (proba de algoritmică), organizat de Asociaţia Studenţilor Informaticieni din Iaşi şi de Facultatea de Informatică. Absolvenţii de liceu care au participat la faza naţională a Olimpiadei de Informatică, Matematică, Fizică sau Chimie, în clasa a XI-a sau a XII-a, pot cere înlocuirea cu nota 10 a mediei generale de la Bacalaureat, dar cu obligaţia de a susţine testul scris. Candidaţii vor depune la dosar diplomele care dovedesc participările/rezultatele obţinute la aceste competiţii.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Nu Da 50% Da Proba scrisa Matematică/Informatică

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Important: este necesară de asemenea depunerea la dosar a unui abstract (în limba engleză) a lucrării de licenţă și a 3 referinţe bibliografice din contextul lucrării de licenţă doar pentru master
adeverinţă din care să rezulte calitatea de masterand (pentru masteranzii care urmează o a doua specializare)
chitanţa ce dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei
diploma de licenţă (sau echivalentul ei), în original, sau atestate de echivalare emise de C.N.R.E.D. doar pentru master
două fotografii tip buletin
fişa de înscriere (se completează la momentul înscrierii, la sediul facultății)
foaia matricolă din facultate – nivel licenţă (cu media ECTS); aceasta nu este necesară în cazul în care media ECTS de nivel licenţă apare în documentele de la punctul anterior doar pentru master
original şi copie după cartea de identitate
original şi copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
original şi copie după certificatul de naştere
Anul 1
Structuri de date
Arhitectura calculatoarelor şi sisteme de operare
Logică pentru informatică
Matematică
Introducere în programare
Limba engleză I
Programare competitivă I
Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
Psihologia educaţiei
Programare orientată-obiect
Sisteme de operare
Fundamente algebrice ale informaticii
Probabilităţi şi statistică
Proiectarea algoritmilor
Limba engleză II
Programare competitivă II
Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului)
Anul 2
Reţele de calculatoare
Baze de date. Limbaje formale, automate şi compilatoare
Algoritmica grafurilor
Curs opţional 1
Calculabilitate, decidabilitate şi complexitate
Oincipii ale limbajelor de programare
Algoritmi genetici
Limba engleză III
Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
Programare competitivă III
Practică în industrie I
Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)
Tehnologii WEB 2
Programare avansată
Ingineria Programării
Practică SGBD
Curs opţional 2
Programare funcţională
Modele continue şi Matlab
Introducere in criptografie
Limba engleză IV
Dezvoltare personală sportivă şi psihologică pentru informaticieni
Programare competitivă IV
Practică în industrie I
Didactica informaticii
Anul 3
Învățare automată
Securitatea informaţiei
Inteligenţă artificială
Curs opţional 3
Introducere în .NET
Dezvoltarea sistemelor fizice utilizând microprocesoare
Rețele neuronale
Animaţie 3D: algoritmi şi tehnici fundamentale
Curs opţional 4
Programare și modelare probabilistă
Dezvoltarea aplicațiilor Web la nivel de client
Capitole speciale de sisteme de operare
Practică - Programare în Python
Programare competitivă V
Practică în industrie II
Instruire asistată de calculator
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1)
Calcul numeric
Grafică pe calculator
Curs opţional 5
Programare bazată pe reguli
Tehnici de programare pe platforma Android
Analiza reţelelor media sociale
Aspecte computaţionale în teoria numerelor
Curs opţional 6
Psihologia comunicării profesionale în domeniul IT-lui
Programare MS-Office
Cloud Computing
Metodologii de lucru în mediul Open Source
Curs opţional 7
Reţele Petri şi aplicaţii
Smart Card-uri şi Aplicaţii
Topici speciale de programare .NET
Elaborare lucrare de licenţă
Programare competitivă VI
Practică în industrie II
Managementul clasei de elevi
Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2)

Descriere

Misiunea Facultăţii de Informatică din Iaşi (FII) este de a pregăti specialişti de performanţă care să fie capabili de a asigura dezvoltarea Societăţii Informaţionale în România în contextul integrării ţării noastre în Comunitatea Europeană. Pentru realizarea acestei misiuni, promovând excelenţa în învăţământ şi cercetare, Facultatea de Informatică din Iaşi:

  • oferă programe de studii pentru obţinerea Licenţei în Informatică (B.S.) (învăţământ zi şi învăţământ la distanţă), a Diplomei de Master în Informatică (M.S.), a diplomei de Doctor în Informatică (Ph.D) şi a Diplomei de Studii Postuniversitare de Specializare în Informatică. Absolvenţii Facultăţii pot lucra în societăţi comerciale ca dezvoltatori de software, ingineri de sistem, administratori de reţea, manageri de sisteme informatice etc., sau în învăţământ ca profesori de Informatică;
  • asigură pentru fiecare program de studiu planuri de învăţământ şi programe analitice competitive care permit recunoaşterea diplomelor în orice altă ţară;
  • coordonează activitatea în informatică finalizată cu publicarea de lucrări ştiinţifice în Seria de Rapoarte Ştiinţifice a Facultăţii, în revista proprie (Analele Ştiinţifice ale Universităţii – seria Informatică) şi în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate, prin participarea la manifestări ştiinţifice în ţară şi în străinătate, prin participarea la proiecte de cercetare finanţate de România şi de Comunitatea Europeană;
  • predă cursuri de informatică pentru alte facultăţi şi în cadrul sistemului Educaţie Continuă pentru profesorii din învăţământul preuniversitar;
  • participă la programe europene de mobilitate a studenţilor şi cadrelor didactice.

 Biblioteca de Informatică se află în corpul C al Universităţii, parter, Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi, E-mail: bib.inf@uaic.ro.

Studenți înmatriculați licență: 1.089

Studenți înmatriculați master: 238

Cadre didactice: 66

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 20

Promovabilitate licență: 96%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație