Administraţie publică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea urmăreşte pregătirea unor cadre cu studii superioare, capabile să asigure o mai bună corelare a problemelor administrative cu cele ale comunităţilor locale, să gestioneze politicile de dezvoltare ale societăţii româneşti în contextul integrării în Uniunea Europeană.

Competenţe profesionale

 utilizarea conceptelor și principiilor fundamentale de organizare și funcționare a structurilor administrative pentru inserția profesională în instituții publice și/sau private;

 identificarea și aplicarea dispozitiilor legale cu privire la sistemul administrativ, inclusiv inițierea și formularea de propuneri de acte normative și/sau administrative

 comunicarea orală și scrisă, în limba programului de studii și într-o limbă de circulație internațională, a unor mesaje structurate referitoare la o problemă dată din specialitate;

 aplicarea instrumentelor strategice pentru dezvoltarea instituțională;

 administrarea activităților specifice din domeniu, cu respectarea eticii și deontologiei profesionale;

 identificarea, analizarea și rezolvarea problemelor din administrația publică, în mod cooperant, flexibil și eficient.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe administrative

Specializare: Administraţie publică

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 25

Locuri disponibile (taxă): 25

Ultima medie (buget): 7.99

Ultima medie (taxă): 6.44

Taxă anuală de studii: 1.800 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) și
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

 La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematică. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă (proba Ed), pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Teoria generală a dreptului
Contabilitatea instituţiilor publice
Ştiinţa administraţiei
Management public
Informatică pentru administraţia publică
Limbă străină I
Educaţie fizică I
Managementul resurselor umane în administraţia publică
Marketing public
Politici publice
Macroeconomie
Drept constituţional
Drept civil şi procedură civilă
Limbă străină II
Educaţie fizică II
Anul 2
Finanţe publice
Dreptul familiei şi acte de stare civilă
Analiză organizațională
Drept administrativ
Limbă străină III
Educaţie fizică III
Legistică formală
Contencios administrativ
Comunicare în administraţia publică
Planificare strategică
Educaţie fizică IV
Practică
Anul 3
Drept instituțional al UE
Relaţii publice
Dreptul muncii şi securităţii sociale
Tehnici şi metode ale adoptării deciziei publice
Etică și integritate academică
Practică de specialitate
Produse şi servicii bancare pentru autorităţile publice
Dreptul contractelor
Managementul serviciilor publice
Etică şi deontologie în administraţia publică
Practică de specialitate pentru elaborarea lucrării de licenţă

Facultatea de Ştiinţe

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

Facultatea de Ştiinţe funcţionează din anul universitar 1993-1994, odată cu crearea, într-un spaţiu academic şi social-economic dominat de tehnică, dar când piaţa muncii, nevoile Văii Jiului şi ale regiunii înconjurătoare, impun şi alte orientări, a unor specializări din domeniul ştiinţelor economice, ştiinţelor sociale, ştiinţelor exacte. Astăzi, la aproape 20 de ani de la înfiinţare, peste 1800 de studenţi şi masteranzi studiază în cadrul a nouă programe de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, trei programe de licenţă la învăţământul la distanţă şi şase programe de masterat.

Studenți înmatriculați licență: 1.042

Studenți înmatriculați master: 338

Cadre didactice: 62

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 22

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație