Muzică religioasă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind prin acţiuni şi modalităţi specifice la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Muzică

Specializare: Muzică religioasă

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 22

Locuri disponibile (taxă): 8

Taxă anuală de studii: 2.700 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media de admitere se calculează în felul următor:

Probe vocaţionale

Probă scrisă

60%

40%

PROBE de ADMITERE:

            a. Probe vocaţionale(orale): 60%

-         Repertoriu liber ales-vocal sau  instrumental;

-         Auz muzical: intonarea unor intervalelor simple. Reproducerea unor formule ritmice.

-         Solfegiu: intonarea la prima vedere a unui solfegiu elementar în cheia sol - gama DO Major sau La minor.

b. Proba scrisă - Teoria muzicii bizantine şi lineare: 40%

-         Dictarea unor intervale muzicale.

-         Dictarea unui ritm.

-         Dictarea unei melodii.

Bibliografie:

1. Cântările Sfintei Liturghii, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

2.  Victor Giuleanu, Victor Iuşceanu, Teoria muzicii, Editura Muzicală, Bucureşti, 1962.

3. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Sisteme tonale, vol. I, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2001.

4. Constantin Rîpă, Teoria superioară a muzicii-Ritmul, vol. II, Editura MediaMusica, Cluj-Napoca, 2002.

5. Jules Arnoud, Solfegii, vol. I, GRAFOART, Bucureşti, 2008. 

6. Constantin Rîpă, Adam Domin, Culegere de melodii, Cluj - Napoca, Ed. Meda Musica, 2016.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă probe: de la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teorie, Dicteu, Solfegiu I, II
Istoria Muzicii I, II
Teoria muzicii bizantine I, II
Cânt bizantin I, II
Paleografie muzicală bizantină I, II
Canto coral pe voci I, II
Pian general – individual I, II
Utilizarea calculatorului în muzică I, II
Anasamblu coral I, II
Dirijat cor I, II
Practică artistică – ansamblu pslatic I, II
Discipline opționale (Limbi clasice – Limba elină, latină I, II, Limbi moderne – limba italiană, engleză I, II, Elemente de teologie morală în cântarea bisericească, Cultură și civilizație bizantină)
Discipline facultative (Instrumente populare, Studiul noului testament, Studiul vechiului testament)
Practică de strană
Anul 2
Teorie, Dicteu, Solfegiu III, IV
Teoria muzicii bizantine III, IV
Cânt bizantin III, IV
Paleografie muzicală bizantină III, IV
Ansamblu coral III, IV
Dirijat cor III, IV
Istoria muzicii bizantine I, II
Armonie I, II
Forme și analize medicale I, II
Constrapunct I, II
Liturghică și tipic I, II
Practică artistică – ansamblu pslatic III, IV
Discipline opționale (Limbă modernă – italiană, engleză III, IV, Introducere în arta și arhitectura bizantină I, II, Imnografie și imnologie I, II)
Practică de strană
Sport
Discipline facultative (Istrumente populare, Studiul noului testament, Studiul vechiului testament)
Anul 3
Teorie, Dicteu, Solfegiu V, VI
Teoria muzicii bizantine V, VI
Cânt bizantin V, VI
Paleografie muzicală bizantină V, VI
Ansamblu coral V, VI
Dirijat cor V, VI
Istoria muzicii bizantine III, IV
Armonie III, IV
Forme și analize medicale III, IV
Citire de partituri I, II
Teoria instrumentelor muzicale I, II
Folclor I, II
Practică artistică – ansamblu pslatic V, VI
Discipline opționale (Istoria religiilor, Istoria bisericească universală, Aghiografie, Spiritualitate creștină contemp, Impresariat artistic, Management cultural)
Pratică de strană
Sport
Discipline facultative (Istrumente populare, Dogmatică, Misiologie și ecumenism)

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” este o instituţie de stat publică de învăţământ superior şi cercetare în domeniul teologiei. Facultatea de Teologie Ortodoxă şi-a început activitatea academică în anul 1991 cu specializarea Teologie-Asistenţă Socială. Ulterior, oferta academică a fost lărgită cu noi specializări: Teologie Pastorală (1995), Teologie-Litere Engleză (1996), Teologie-Litere Română (2003) şi Teologie-Istorie (2003). După reforma învăţământului universitar conform exigenţelor universitare din Declaraţiei de la Bologna cele cinci secţii de la Alba Iulia s-au convertit în trei: Teologie Pastorală (pentru pregătirea slujitorilor altarelor), Teologie Didactică (pentru pregătirea profesorilor din învăţământul de stat) şi Teologie Socială (pentru pregătirea asistenţilor sociali din instituţiile de asistenţă socială ale Bisericii şi Statului). După aproximativ un deceniu de la înfiinţare, Facultatea a fost abilitată de Ministerul Învăţământului să organizeze şi studii postuniversitare de Masterat în Teologie, pe diverse linii de cercetare, dintre care unele în cotutelă cu Institutul „Saint Serge” de la Paris, la care limba de predare este franceză şi engleză. Misiunea şi idealul educaţional al Facultăţii se sprijină pe credinţă, tradiţie şi valoare ştiinţifică, contribuind prin acţiuni şi modalităţi specifice la păstrarea şi afirmarea identităţii confesionale, culturale şi naţionale a românilor, la promovarea şi integrarea activă a tinerilor teologi în circuitul european şi universal de valori.

Cadre didactice: 16

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

 • Muzică religioasă

  Facultatea de Teologie/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Muzică religioasă

  Facultatea de Interpretare, Compoziţie și Studii Muzicale Teoretice/Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi

 • Muzică religioasă

  Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie Muzicală/Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

 • Muzica Religioasa

  Facultatea de Teologie /Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (ULBS)

Lista de comparație