Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe generale: 1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază ale educaţiei fizice şi sportului, kinetoterapiei şi motricităţii special. 2. Capacitatea de a transmite şi de a valorifica cunoştinţele şi metodele învăţate. 3. Înţelegerea, însuşirea şi aplicarea permanentă a celor mai recente rezultate ştiinţifice în domeniu. 4. Capacitatea de a comunica şi publica în scop profesional într-o limbă de circulaţie internaţională şi deprinderea de a lucra în contexte culturale şi sociale diferite. 5. Utilizarea tehnicii moderne în scop profesional. Competenţe de specialitate: 1. Înţelegerea şi cunoaşterea noţiunilor fundamentale referitoare la etiopatogenia, semiologia, tratamentul şi reabilitarea în patologia cardiovasculară, respiratorie, neurologică, metabolica, medicina internă, pediatrica, reumatologica, geriatrica, în sarcină şi neonatologie. 2. 2. Capacitatea de a realiza şi monitoriza un program de kinetoterapie adaptat particularităţilor patologiei şi a tratamentului conservator şi/sau chirurgical efectuat de medicul specialist. 3. 3. Înţelegerea, cunoaşterea şi capacitatea de a utiliza corect şi selectiv metodele şi mijloacele specifice kinetoterapiei, şi unele metode asociate acesteia. (masaj, hidrokinetoterapie, terapie ocupaţională, fizioterapie) în toate domeniile menţionate la punctul 1 4. Cunoaşterea şi capacitatea de a aplica metodele şi mijloacele kinetoprofilactice în scopul aplicarii masurilor de preventie primara sau secundara in patologia din cadrul domeniilor menţionate la punctul 1.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Știința sportului și educației fizice

Specializare: Kinetoterapie și motricitate specială

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Admiterea la studiile universitare de mastera se face pe baza mediei ponderate între media examenului de licență și media generală de promovare a anilor de studiu, în limita locurilor pentru anul universitar 2019-2020, în limita locurilor aprobate prin hotărâre de Guvern. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

Clasificarea candidaților se face în ordine descrescătoare a mediilor obținute. Media generală de admitere pentru studiile universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (șase).

Mediile generale/punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituția de învățământ superior la care aceștia au candidat.

Pentru candidații cu aceleași medii generale, departajarea se va efectua pe baza următoarelor criterii, aplicate succesiv:

   a). în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licență;

   b). în ordinea descrescătoare a mediei generale a anilor de studiu din facultate.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 24/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 26/09/2019

Perioadă rezultate: de la 27/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Aviz psihologic
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor personale
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Evaluare în kinetoterapie
Mijloace şi obiective în kinetoterapie
Metodologia cercetării
Tehnici şi metode de relaxare
Tehnici şi medode de comunicare în kinetoterapie
Kinetoterapia în europa
Kinetoprofilaxie orto-traumatologică
Kinetoprofilaxie afecţiunilor cardio-vasculare
Kinetoprofilaxie vârstei a treia
Nutriţia pentru vârsta a treia
Hidro-termo-electro-terapie
Terapia deficienţelor fizice
Studii de cercetare în kinetoprofilaxie (comasat 56 ore- 4 săptămâni)
Anul 2
Recuperarea kinetică în reumatologie
Terapie ocupaţională
Recuperarea kinetică în pediatrie
Recuperarea kinetică în neurologie
Management în kinetoterapie
Recuperarea kinetică a sportivilor
Elemente de psiho- kinetoterapie
Studii de cercetare în recuperare kinetică (comasat 56 ore- 4 săptămâni)
Elaborarea lucrării de disertaţie
Sănătate organizațională

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație