Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar– este profesionalizarea in domeniul ştiinţelor educaţiei prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea continuă, oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului preuniversitar şi universitar. Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la: formarea de specialişti în domeniul educaţiei, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii; perfecţionarea procesului instructiv – educativ în acord cu cele mai noi şi mai performante achiziţii ale cunoaşterii ştiinţifice din domeniile specializării şi  ştiinţelor educaţiei; realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul profesional; extinderea sistemului conceptual fundamental din management si aplicarea lui la specificul managementului şcolar pentru realizarea unei viziuni holistice si flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat; profesionalizarea managerilor şcolari capabili sa proiecteze, organizeze, să conducă şi să evalueze instituţiile şcolare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Științe ale educației

Specializare: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 50

Ultima medie (buget): 5.92

Taxă anuală de studii: 3.650 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 22/06/2020 până la 29/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020 până la 31/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 01/09/2020 până la 23/09/2020

Perioadă rezultate: de la 24/09/2020 până la 27/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Fundamentele pedagogiei (1 sem)
Fundamentele psihologiei (1 sem)
Psihologia personalităţii (1 sem)
Psihologia dezvoltării (1 sem)
Teoria şi metodologia curriculumului (1 sem)
Psihologia educaţiei (1 sem)
Literatură română (1 sem)
Literatură pentru copii (1 sem)
Matematică (1 sem)
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar (1 sem)
Practică pedagogică- învăţământ primar (1 sem)
Educaţie interculturală (1 sem)
Alternative educaţionale (1 sem)
Sociologia educaţiei (1 sem)
Psihosociologia familiei (1 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Limbă straină (2 sem)
Anul 2
Teoria şi metodologia instruirii (1 sem)
Metodologia cercetării pedagogice (1 sem)
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (1 sem)
Teoria şi metodologia evaluării (1 sem)
Didactica domeniului limbă şi comunicare(1 sem)
Matematică (1 sem)
Management educaţional (1 sem)
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar (1 sem)
Managementul clasei /grupei (1 sem)
Instruire asistată de calculator (1 sem)
Psihopedagogia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale (1 sem)
Limba română (1 sem)
Didactica activităţilor matematice (1 sem)
Istoria pedagogiei (1 sem)
Pedagogia comunicării (1 sem)
Consiliere şi orientare şcolară (1 sem)
Didactica activităţilor extracurriculare (1 sem)
Limbă straină (2 sem)
Educaţie fizică (2 sem)
Anul 3
Fundamentele psihopedagogiei speciale (1 sem)
Psihopedagogia jocului (1 sem)
Istorie şi didactica predării istoriei (1 sem)
Educaţie muzicală şi didactica educaţiei muzicale (1 sem)
Didactica domeniului ştiinţe (învăţământ preşcolar) (1 sem)
Educaţie timpurie (1 sem)
Practică pedagogică – învăţământ preşcolar(1 sem)
Practică pedagogică- învăţământ primar (1 sem)
Didactica limbii şi literaturii române (1 sem)
Didactica predării aritmeticii (1 sem)
Geografie şi didactica predării geografiei (1 sem)
Didactica domeniului om şi societate (învăţământ preşcolar şi primar) (1 sem)
Didactica educaţiei fizice şi psihomotorii (învăţământ preşcolar şi primar) (1 sem)
Educaţie plastică şi didactica educaţiei plastice (învăţământ preşcolar şi primar)(1 sem)
Didactica educaţiei tehnologice (1 sem)
Pedagogie comparată (1 sem)
Istoria culturii şi civilizaţiei (1 sem)
Etică şi deontologie pedagogică (1 sem)
Stagiu pentru elaborarea lucrării de licenţă (1 sem)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educaţie fizică şi sport

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, corespunde unei instituţii academice moderne, integrată în aria europeană a învăţământului superior şi cercetării, fiind un centru de cercetare ştiinţifică şi de inovare, dar şi oferind un cadru optim de pregătire academică pentru profesie, prin preluarea şi aplicarea cunoaşterii avansate. Facultatea, prin ceea ce întreprinde în plan didactic şi al cercetării ştiinţifice, urmăreşte asigurarea excelenţei în cadrul acestora şi conferirea de programe care să satisfacă o paletă cât mai largă de cerinţe educaţionale, prin specializările de care dispune.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Misiunea generală a Universităţii este de a contribui la realizarea misiunii învăţământului superior românesc. Misiunea asumată de Universitate este de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul de a genera şi a transfera cunoaştere către societate, prin: formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de competenţă a mediului socio-economic; cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic prin creaţie individuală şi colectivă în domeniile ştiinţelor specifice programelor de studii acreditate/autorizate provizoriu, cu precădere în domeniile biomedical, juridic şi economic, precum şi prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi sportive, valorificarea şi diseminarea rezultatelor cercetării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Neîncredere

Locuri în camin: 300

Programe similare

Lista de comparație