Limbă şi literatură română – modernizare şi modernitate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii universitare de masterat Limba şi literatura română – modernizare şi modernitate are drept obiective principale asigurarea formării specializate a profesorului de limba şi literatura română pentru comunităţile româneşti şi ale minorităţilor din spaţiul european; formarea specialiştilor (profesorilor/cercetătorilor) şi a analiştilor pe probleme de învăţământ filologic românesc; obţinerea abilităţilor teoretice şi practice necesare pentru autorizarea ca profesor de liceu şi de învăţământ universitar în domeniul predării limbii şi literaturii române, precum şi dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică.

Oportunități de carieră

Integrarea absolvenţilor în instituţii de învăţământ publice sau private, centrale sau locale, precum şi în instituţii de cultură şi mass-media care implică misiuni de comunicare, în edituri cu profil didactic în care predarea limbii şi literaturii române, cunoaşterea ansamblului curricular al învăţământului filologic din România sunt componente de bază ale activităţii profesionale.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura modernă

Locuri disponibile (total): 150

Locuri disponibile (taxă): 150

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 110 lei

Descriere

Concursul de admitere constă în:

a) analiza, de către Comisia de admitere, a documentelor existente în dosarul de admitere prezentat de candidat (aprecierea se face prin calificativele ADMIS / RESPINS);

b) testarea cunoştințelor şi a capacităților cognitive ale candidatului, ceea ce înseamnă (aprecierea se face prin note de la 1 la 10):

- pentru candidații la programul de studii Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate: participarea candidatului la un interviu, organizat la sediul Facultății de Litere din Bucureşti, prin care Comisia de admitere evaluează motivația opțiunii candidatului pentru programul respectiv de studii de masterat, activitatea sa profesională, ştiințifică şi publicistică, informarea bibliografică vizând specializarea masteratului, abilitățile candidatului pentru cercetarea ştiințifică etc.

Pentru interviu, fiecare candidat este invitat să îşi aleagă, ca bază a discuției, una dintre următoarele teme:

1. Aspecte filologice în legătură cu evoluția tiparului şi a cărții la români (cu referiri la beletristica românească).

2. Etape în evoluția alfabetului românesc în formarea limbii române literare.

3. Limbajul poetic eminescian.

4. Limbajul artistic românesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea. 5. Particularitățile romantismului eminescian (fascinația clasicului şi atracția modernului, forme fixe, aprecierea poeziilor lui Baudelaire etc.).

6. Actualitatea creației eminesciene.

7. Studiul literaturii române şi componenta informatică.

8. Specii narative în proza românească din veacul al XIX-lea.

9. Forme ale dramaturgiei în teatrul românesc pre-modern şi modern din veacul al XIXlea: textul dramatic şi arta spectacolului.

10. Raportul cu modelele în poetica modernistă şi în cea postmodernă.

11. Recuperarea decalajului față de proza europeană şi simultaneitatea formulelor (modelelor) în proza interbelică românească.

12. Graiul din localitatea X (la alegerea candidatului) între tradiție şi înnoire.

13. Efectele reorganizării sistemului lingvistic.

14. Cauzele abaterilor de la norma lingvistică.

15. Influența engleză / franceză în limba română actuală.

16. Neologismele în presa scrisă.

17. Direcțiile de evoluție ale vocabularului românesc actual.

18. Mutații de sens în lexicul românesc actual.

Media generală minimă de admitere la studii universitare de masterat nu poate fi mai mică decât 6 (şase) sau decât un număr minim de puncte echivalent, respectiv 60.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 28/07/2018

Perioadă probe: de la 31/07/2018

Perioadă rezultate: de la 01/08/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/08/2018 până la 15/09/2018

Perioadă probe: de la 18/09/2018

Perioadă rezultate: de la 19/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Nu sunt informatii disponibile.

Facultatea de Litere

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Prin profilul său filologic bine conturat, facultatea oferă specializarea în limba şi literatura română şi în una dintre limbile franceză sau engleză.

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Lista de comparație