Tehnici şi tehnologii informatice aplicate
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul acestei specializări ce pregătesc ingineri cu calificare în domenii tehnice de vârf: automatizarea, robotizarea şi utilizarea tehnicii de calcul în aplicaţii industriale. Această pregătire asigură competenţe privind: analiza, sinteza şi implementarea sistemelor de reglare şi comandă clasică şi numerică a proceselor, a sistemelor evoluate de conducere a proceselor şi a sistemelor de conducerea a roboţilor şi sistemelor automatizate de producţie; de modelare şi simulare a sistemelor şi proceselor utilizând medii de lucru adecvate; de realizare şi dezvoltare a programelor de achiziţii de date şi de conducere a echipamentelor bazate pe circuite integrate specializate, microprocesoare şi PLC; întreţinerea sistemelor de conducere implementate prin echipamente numerice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Tehnologia informaţiei

Ultima medie (buget): 9.81

Ultima medie (taxă): 6.0

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Criterii de admitere:

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
- media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
- media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%, obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați: 50

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Proiectarea si analiza algoritmilor
Prelucrarea datelor (Data Science)
Aplicatii informatice in biomedicina
Etică și integritate academică
Disciplină opțională
Aplicații informatice în industria automotivă
Tehnologii moderne de comunicații in rețele de calculatoare
Rețele neuronale și învățare automată
Comunicare în lb. engleză
Practică
Anul 2
Aplicații informatice pentru roboți mobili
Programare HDL
Disciplină opțională
Aplicații informatice pentru sisteme energetice regenerabile I
Practică de cercetare-proiectare
Interfețe om-mașină
Cercetare/documentare/practică elaborare disertație

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

La înființare, în 1948, Institutul de Mine din Petroșani avea o singură facultatea dar care cuprindea și o specializare de Electromecanică minieră. In anul 1953, primii 17 ingineri electromecanici minieri finalizează cursurile noii specializări. In anul 1957 se înființează Facultatea de Electromecanică Minieră. Pe parcursul anilor, în funcție de oferta de studii, denumirea facultății s-a modificat, astfel că, din 2003, aceasta se numește Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Studenți înmatriculați licență: 875

Studenți înmatriculați master: 195

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație