Sisteme electromecanice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul specializării se asigură dobândirea de cunoştinţe atât în domeniul electric, cât şi în cel mecanic, aferente sectoarelor de producţie. Specializarea asigură dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul utilizării tehnicii de calcul şi a microprocesoarelor în general şi, în special, în proiectarea şi utilizarea sistemelor mecanice şi electrice. De asemenea se urmăreşte dobândirea unor cunoştinţe privind utilizarea şi proiectarea maşinilor electrice, a acţionărilor electrice clasice şi moderne, a instalaţiilor de automatizare şi a roboţilor, electronicii de putere utilizate în acţionări electrice sau alte instalaţii industriale, sistemelor mecanice şi a instalaţiilor electrice de producere şi distribuţie a energiei electrice.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie electrică

Specializare: Sisteme electrice

Ultima medie (buget): 9.17

Ultima medie (taxă): 10.0

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Criterii de admitere:

Media generală de admitere la studiile universitare de masterat se compune din media ponderată formată din:
- media obținută de candidatul respectiv la examenul de licență în proporţie de 75% şi
- media la examenul de cunoştiinţe teoretice, în proporţie de 25%, obținută de candidat în cadrul unui probe orale alcătuite dintr-un test interviu, care are ca obiectiv verificarea unor cunoștințe generale și de specialitate din domeniul în care candidatul dorește să-și continue studiile, conform tematicilor.

Numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați: 50

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă probe: de la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Da Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Sisteme electromecanice complexe
Metode numerice în ingineria electrică și proiectarea asistată cu element finit în S.E.
Senzori și instrumentaţie pentru sisteme electromecanice
Disciplina opț.
Etică și integritate academică
Soluții moderne în designul și construcția sistemelor electromecanice
Convertoare statice de putere inteligente
Modelarea şi simularea sistemelor şi proceselor
Practică
Analiza circuitelor electrice prin utilizarea mediilor de programare și simulare numerică
Siguranţa sistemelor electrice
Chestiuni speciale de electrotehnică
Mentenanţa şi monitorizarea echipamentelor electrice industriale
Anul 2
Comanda sistemelor de acţionare reglabile
Disciplina opt.
Teletransmisia datelor în sistemele electromecanice
Maşini electrice speciale
Practică de specialitate 1
Algoritmi şi procesoare de comandă
Practică de specialitate 2
Practică elaborare lucrare de disertaţie
Calitatea energiei electrice şi eficienţa proceselor energetice
Sisteme electromecanice cu înaltă eficiență energetică
Management investiţional
Managementul calității

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

La înființare, în 1948, Institutul de Mine din Petroșani avea o singură facultatea dar care cuprindea și o specializare de Electromecanică minieră. In anul 1953, primii 17 ingineri electromecanici minieri finalizează cursurile noii specializări. In anul 1957 se înființează Facultatea de Electromecanică Minieră. Pe parcursul anilor, în funcție de oferta de studii, denumirea facultății s-a modificat, astfel că, din 2003, aceasta se numește Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Studenți înmatriculați licență: 875

Studenți înmatriculați master: 195

Cadre didactice: 55

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație