Geomatică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea facultăţii implică două componente de bază: una didactică şi una ştiinţifică, fiind diferenţiată în funcţie de specializarea urmată de student. In ansamblu, Facultatea de Geografie şi Geologie îşi propune:

 • Să pregătească specialişti în domeniul geologie (licenţiaţi in geologie) şi in domeniul inginerie geologică (ingineri geologi) prin programe de învăţământ adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional și internațional, în concordanţă cu normele de integrare europeană.
 • Să promoveze un învăţământ geologic şi geochimic de înaltă calitate, prin adaptarea continuă a strategiei pe termen scurt, a programelor analitice ale disciplinelor, a tematicii de cercetare, a criteriilor de evaluare a cadrelor didactice, pentru a fi în concordanţă cu standardele de calitate impuse de organismele naţionale sau internaţionale.
 • Pe parcursul ciclului de Licenţă, Departamentul de Geologie îşi asumă misiunea de a asigura absolvenţilor o pregătire solidă în domeniul geochimiei sau al ingineriei geologice. Aprofundarea cunoştiinţelor se realizează în domenii mai înguste pe parcursul ciclului de Master (Geochimia mediului şi Geologie de sondă şi ambientală), unde sunt dobândite competenţe specifice pentru a urma o carieră de succes în domenii cerute de piaţa muncii. Absolvirea masterului asigură pregătirea necesară pentru a urma un ciclu de Doctorat în domeniul Ştiinţe, necesar unei cariere viitoare în cercetare sau în învăţământul superior. Această traiectorie a fost aleasă de numeroşi absolvenţi de Geologie sau de Inginerie Geologică, care lucrează în ţară sau în străinătate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografie

Ultima medie (buget): 9.33

Ultima medie (taxă): 8.55

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:

 60% Media examenului de licenţă/diplomă

 40% media obţinută din prezentarea unui CV si a scrisorii de intenţie*

Criterii de departajare:

 media generală de promovare a studiilor universitare de licenţă, ECTS. 

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 fotografii tip buletin de identitate;
Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
Cartea de identitate (care atestă domiciliul în România) în original pentru conformitate şi copie simplă pentru dosar
Certificat de naştere în original pentru conformitate şi în copie simplă pentru dosar
Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie simplă
Chitanţa de achitare a taxei de înscriere
Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu, ambele în original;
Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (sau echivalenta acesteia-adeverinţa de absolvire), ambele în original ; doar pentru master
Dosar plic
Fişa de înscriere;
Anul 1
Introducere în programare - Introduction in Programming
Surse şi tehnici de achiziţie a datelor spaţiale - Sources and Techniques of Spatial Data Acquisition
Geostatistică - Geostatistics
Cartografie analitică şi digitală - Analytical and Digital Cartography
Disciplina opţională - Optional Subject
Curs avansat de GIS - GIS Advanced Course
Curs avansat de Teledetecţie - Remote Sensing Advanced Course
Disciplina opţională - Optional Subject
Crearea, gestionarea şi exploatarea bazelor de date spaţiale - Creation, Management and Exploitation of Spatial Data
Disciplina opţională - Optional Subject
Anul 2
Proiectarea şi implementarea GIS pentru instituţii şi companii - Designing and Implementation of GIS for Institutions and Companies
Aplicaţii ale SIG şi ale Teledetecţiei în știinţa mediului - GIS and Remote Sensing Applications in Environmental Science
Aplicaţii GIS în evaluarea şi managementul riscurilor - GIS Applications in Risk Evaluation and Management
Disciplina opţională - Optional Subject
Disciplina opţională - Optional Subject
Aplicaţii GIS pentru gestionarea resurselor de sol - GIS Applications for Soil Resources Management
Practica de specialitate - Traineeship in Geomatics
Activitate practică pentru pregătirea lucrării de disertaţie - Practical Activity for the Preparation of Dissertation Thesis
Elaborarea lucrării de disertaţie - Elaboration of the Dissertation Paper

Facultatea de Geografie şi Geologie

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie – Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie – Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie (1959), Facultatea de Biologie – Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo – saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus – Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud – Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Studenți înmatriculați licență: 1.259

Studenți înmatriculați master: 428

Cadre didactice: 85

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

 • Geografie

  Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Geografie

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geografia turismului

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport/Universitatea din Oradea

 • Management şi marketing în turism

  Facultatea de Business şi Turism/Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Lista de comparație