Topografie minieră
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Inginerul topograf dispune de o temeinică pregătire, atât în specialităţile de topografie, geodezie, cadastru, cartografie, pregătire bazată pe solide cunoştinţe de matematică, cât şi în domeniul tehnologiei miniere. Acesta este un specialist multilateral, fără aportul căruia exploatarea, proiectarea şi amenajarea unei mine, cariere sau incinte industriale, a unor lucrări hidrotehnice, căi ferate, şantiere de construcţii hidroenergetice sunt de neconceput. Dispunând de cunoştinţe în domenii de vârf ale profesiei, inginerul topograf utilizează aparatură şi tehnică de calcul moderne de prelucrare a măsurătorilor terestre şi subterane, adaptându-se schimbărilor rapide din domeniu. Datorită acestei pregătiri,

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Mine, petrol şi gaze

Specializare: Topografie minieră

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 25

Taxă anuală de studii: 1.800 lei

Taxă de înscriere: 70 lei

Descriere

Media de admitere este calculată ca medie ponderată între:
- media generală a examenului de bacalaureat (cu ponderea de 60%) și
- nota obţinută la examenul de bacalaureat la o disciplina din cadrul examenului de bacalaureat (cu ponderea de 40%), calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

 La domeniile de studii tehnice (inginerie), disciplina din cadrul examenului de bacalaureat a cărei notă este luată în considerare la calculul mediei de admitere este Matematică. În cazul în care candidatul respectiv nu a susţinut probă scrisă la disciplina Matematică, se va lua în considerare nota obţinută la a treia probă scrisă (proba Ed), pentru domeniile de studii din sfera Științelor Economice și Științelor Sociale.

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 08/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă rezultate: de la 22/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Chimie
Informatică aplicată I
Geometrie descriptivă
Educația fizică și sport I
Limbă străină I
Antreprenoriat / Etică și integritate academică
Analiză numerică
Tehnologie materialelor
Fizică
Mecanică I
Informatică aplicată II
Desen tehnic și infografică
Educație fizică și sport II
Limbă străină II
Anul 2
Prospecșiuni și exploatări
Electrotehnică
Topografie
Management în minerit
Geologie generală și stratigrafică
Mineralogie și petrologie
Educație fizică și sport III
Limba străină III
Rezistența materialelor I
Mecanica rocilor I
Exploatări miniere la zi I
Exploatări miniere subterane I
Construcții miniere subterane
Protecția mediului
Limba străină IV
Educație fizică și sport IV
Practică de domeniu
Anul 3
Construcții miniere subterane
Instrumente geodezice și metode de măsurare
Topografie minieră
Tehnologii miniere I
Teoria erorilor de măsurare
Tehnologii miniere II
Geodezie I
Grafică pe calculator
Fotogrammetrie și teledetecție
Topografie inginerească I
Practică de cercetare
Întocmirea și redactarea hărților
Infografică pentru topografie și cadastru
Geometrizarea zăcămintelor
Evidența fondului topografic
Anul 4
Geodezie II
Topografie inginerească II
Sisteme informatice geografice
Cadastru I
Automatizarea lucrăilor topogeodezice
Geodezie satelitară
Cadastru II
Organizarea și sistematizarea teritoriului
Urmărirea comportării terenurilor și construcțiilor
Legislație funciar cadastrală
Evaluarea bunurilor imobile
Practică pentru elaborarea proiectului de diplomă

Facultatea de Mine

Universitatea din Petroşani

Petrosani

Descriere

Istoria Facultății de Mine se confundă, în integralitatea sa, cu istoria Universității din Petroșani. In anul 1948, la înființare, Institutul Cărbunelui din Petroșani avea în structura sa o singură facultate, Exploatarea și Prepararea Zăcămintelor de Cărbuni. Anul universitar 1957-1958 marchează schimbarea denumirii acestei facultăți în Facultatea de Mine. în prezent, Facultatea de Mine are în structură două departamente: Departamentul de Inginerie Minieră, Topografie și Construcții și Departamentul de Management, Ingineria Mediului și Geologie.

Studenți înmatriculați licență: 651

Studenți înmatriculați master: 297

Cadre didactice: 52

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 18

Universitatea din Petroşani

Petrosani, Hunedoara

Introducere

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiţie, fiind continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în Bucureşti peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înfiinţare a „Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură”.

Având drept fundament această puternică tradiţie universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea noastră asigură astăzi condiţiile necesare pentru ca studenţii săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învăţământ.

Formarea profesională a specialiştilor se realizează în cadrul a trei facultăţi: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Ştiinţe.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 610

Programe similare

Lista de comparație