Drept
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializarea Drept asigură formarea cadrelor necesare sistemulului juridic din România cât şi din celelalte ţări din Comunitatea Europeană, asigurând necesarul şi pentru alte sectoare economico-sociale din ansamblul dezvoltării economice a societăţii. Studenţilor li se asigură participarea la concursurile studenţeşti naţionale şi internaţionale, au posibilitatea desfăşurării de cercetări ştiinţifice în cadrul laboratoarelor şi a celor două cercuri studenţeşti (de drept public şi drept privat). Facultatea organizează anual sesiuni de comunicări ştiinţifice ale studenţilor facilitând astfel participarea studenţilor la activităţi desfăşurate în alte centre universitare prin suportarea costurilor de transport, cazare, masă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Locuri disponibile (total): 147

Locuri disponibile (buget): 41

Locuri disponibile (taxă): 106

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Drept roman
Limba engleză I, II
Teoria generală a dreptului
Educaţie fizică I, II
Drept constituţional şi instituţii politice I
Drept civil. Parte generală
Filosofie
Dreptul administrativ I
Drept civil. Persoană fizică și persoană juridică
Informatică juridică
Instituţii politice fundamentale
Sociologie juridică
Anul 2
Drept penal general
Drept civil drepturi reale
Drept administrativ II
Drept internaţional public
Limba engleză III, IV
Educatie fizica III, IV
Logică juridică
Drept civil teoria generală a obligaţiilor
Drept comunitar european
Practică
Criminologie
Drept financiar public
Drept penal general II
Anul 3
Drept penal special I
Drept civil contracte
Drept procesual penal parte generală
Dreptul familiei
Dreptul mediului
Dreptul proprietăţii intelectuale
Drept comercial
Dreptul muncii
Drept civil succesiuni
Drept penal special II
Drept procesual penal-parte specială
Practică
Dreptul european al concurenței
Anul 4
Drept procesual civil parte generală
Drept comercial II
Criminalistică
Dreptul muncii şi securităţii sociale II
Practică
Drept bancar şi valutar
Drept procesual civil parte specială
Drept internaţional privat
Organizarea avocaturii şi sistemului notarial
Dreptul comerțului internațional
Protecția internațională a drepturilor omului

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Drept şi Ştiinte Sociale, înfiinţată în anul 2003, este o structură de Învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, parte integrantă a Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Misiunea Facultătii constă în pregătirea specialiștilor în domeniile Drept, Administrație publică, Ştiințe sociale și științele educației, în funcție de cererile de pe piață muncii, de nevoile și posibilitățile dezvoltării socio-economice ale zonei, asigurarea efectivă a egalității șanselor de studii superioare pentru tinerii cu posibilități materiale reduse, din zonele și categoriile defavorizate economic și social, precum și crearea condițiilor favorabile de evoluție științifică și promovare profesională pentru ținerii cu performanțe superioare, din municipiul Alba Iulia și zonă.

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație