Informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Diploma de licenţiat în Informatică permite absolvenţilor programului de studii o inserţie rapidă pe piaţa muncii, ca programatori, designeri web, dezvoltatori de apliacţii mobile, administratori de: reţea, baze de date, sisteme informatice, informaticieni, profesori de informatică. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 15

Locuri disponibile (buget): 15

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de concurs :

1. Matematică-Informatică

2. Proba eliminatorie de completare a eseului motivaţional, notată cu Admis/ Respins.

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din: 100 % Media de la bacalaureat; Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de bacalaureat, astfel: 1. Nota de la prima probă scrisă; 2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă); 3. Nota de la a treia probă scrisă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă probe: de la 29/07/2019

Perioadă rezultate: de la 29/07/2019 până la 07/08/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 12/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 17/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Medii și instrumente de programare
Fundamentele programării
Baze de date
Interfețe om-calculator
Limbă străină I, II
Educație fizică I
Psihologia educației
Arhitectura sistemelor de calcul
Fundamentele algebrice ale informaticii
Geometrie computațională
Programare orientată pe obiect
Structuri de date
Algoritmi fundamentali
Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei+Teoria și metodologia curriculumului)
Discipline facultative (Bazele contabilității, Cybermarketing, Marketing, Analiză matematică II)
Anul 2
Dezvoltarea aplicațiilor web
Probabilități și statistică
Limbaje formale și compilatoare
Algoritmica grafurilor
Logică matematică și computațională
Calcul numeric
Sisteme de gestiune a bazelor de date
Rețele de calculatoare
Tehnici avansate de programare
Practică de specialitate I
Educație fizică II
Discipline opționale (Metode avansate de programare, Platforme web și sisteme de management al conținutului, Etică profesională și proprietate intelectuală, Limbă străină III, IV, Redactarea și comunicare științifică și profesională)
Discipline facultative (Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii + Teoria și metodologia evaluării), Genetică generală, Comunicare tehnică, Didactica specialitățiii, Introducere în mass-media, Economie generală)
Anul 3
Sisteme de operare
Algoritmi paralelo și distribuiți
Sisteme dinamice
Inteligență artificială
Ingineria programării
Cercetări operaționale
Grafică pe calculator
Practică pentru pregătirea lucrării de licență
Sisteme de operare
Discipline opționale (Algoritmi genetici, Calcul natural, Sisteme multiagent, Programare funcțională, Semantica limbajelor de programare, Sisteme de rescriere, Matematici concrete, Capitole speciale de teoria grafurilor, Capitole speciale de combinatorică, Criptografie și securitatea datelor, Achiziția și prelucrarea datelor, Programarea aplicațiilor windows, Programarea aplicațiilor windows distribuite, Aplicații pentru dispozitive mobile, Managementul proiectelor software, Prelucrarea limbajului natural)

Facultatea de Științe

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Bacau

Descriere

Facultatea de Ştiinţe, componentă de bază a Universităţii Vasile Alecsandri” din Bacău, continuă tradiţia învăţământului băcăuan în domeniile ştiinţelor exacte şi al ştiinţelor vieţii. Astfel, facultăţile de Matematică şi Ştiinţe Naturale au funcţionat încă de la înfiinţarea Institutului Pedagogic din Bacău, în 1961. Facultatea de Ştiinţe are o dublă misiune: didactică şi, respectiv, de cercetare ştiinţifică. Prin programele sale, Fac pregăteşte specialişti în M tematică, Informatică, Biologie, Ştiinţa mediului şi Ştiinţele educaţiei, care pot lucra în domenii legate de: educaţie, cercetare, software şi IT, sănătate, biotehnologii, ecologie, protecţia mediului, silvicultură, finanţe-bănci, asigurări etc.

Cadre didactice: 34

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Bacau, Bacau

Introducere

Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.

Universitatea se află în partea centrală a Moldovei, în oraşul-reşedinţă al judeţului Bacău, oraş cu o populaţie de 134 000 locuitori. Municipiul Bacău face parte din generaţia oraşelor vechi ale României, prima atestare documentară datând din anul 1408, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Oraşul este situat pe arterele de circulaţie europene şi naţionale care fac legătura cu Bucureştiul, cu nordul ţării, precum şi pe arterele care fac legătura între Moldova şi Transilvania.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 829

Programe similare

Lista de comparație