Sisteme informaţionale cadastrale şi Management imobiliar
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii "Sisteme informaţionale cadastrale şi Management imobiliar" are ca obiective generale conectarea învăţământului cu cercetarea ştiinţifică, antrenarea studenţilor în elaborarea de studii pe temele actuale din domeniu şi ale celorlalte ştiinţe implicate în procesul educaţional, organizarea de programe de studii în sfera formării continue şi perfecţionării personalului tehnic din domeniu, potrivit cerinţelor unui învăţământ modern şi eficient, precum şi realizarea unui învăţământ formativ, modern, centrat pe studenţi şi orientat pragmatic spre nevoile reale ale şcolii româneşti, în contextul integrării europene. Relevanţa Programului de masterat în Sisteme Informaţionale Cadastrale si Management Imobiliar este asigurată prin conexiunea directă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale activităţii în domeniul Ingineriei Geodezice, prin abordări teoretice şi metodologice aduse la zi, cu accent pe cercetarea ştiinţifică şi managementul proiectelor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie geodezică

Specializare: Cadastru şi managementul proprietăţilor

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea se face, în limita numărului de locuri, în ordinea descrescătoare a mediilor generale de admitere. Clasificarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la examenul de admitere şi în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii. Media generală minimă de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6,00 (şase). Media generală de admitere se calculează ca medie ponderată a notelor obţinute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire. La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de master se iau în considerare şi mediile obţinute la examenul de licenţă/diplomă, conform regulamentului propriu. Mediile generale/Punctajele generale obţinute de candidaţi la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la instituţia de învăţământ superior la care aceştia au candidat, în conformitate cu metodologiile proprii de admitere.

Candidaţii care optează pentru locurile finanţate de la bugetul de stat prin granturi de studii (indiferent dacă au optat şi pentru locurile cu taxă) sunt admişi pe baza următoarelor criterii:

a) media de la examenul de licenţă - 50%;

b) nota acordată de comisie la interviu - 50%.

Interviul este o probă orală constând într-o discuţie cu candidaţii pe baza unei tematici şi bibliografii din domeniul de specializare.

Probele, tematicile şi bibliografia pentru fiecare program de masterat sunt elaborate de către departamente, aprobate de Consiliile facultăţilor, cuprinse în prezentul Regulament şi afişate pe site-ul Universităţii.

Candidaţii care optează doar pentru locurile cu taxă sunt admişi pe baza mediei de la examenul de licenţă/diplomă, după caz.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019 până la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă probe: de la 20/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Norme și normative în managementul imobiliar
Geomatică
Evaluarea fonsului funciar
Matematici superioare
Managementul imobilelor cu destinație forestieră
Limbi străine 1
Analiză spațială și cartografică enviromentală
Cadastru digital și Carte funciară
Geomorfologie și elemente de risc în managementul terenurilor
Cadastrul zonelor urbane
Practică profesioanală
Limbi străine 2
Anul 2
GIS în cadastru imobiliar
Lucrări topografice speciale
Bănci de date cadastrale
Management imobiliar
Etică și integritate academică
Evidența cadastrală a patrimoniului natural și antropic
Monitorizarea construcțiilor
Managementul zonelor afectate de exploatări miniere
Definitivare și elaborare lucrare de disertație
Practică pentru elaborarea lucrării de disertație

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti este parte importantă a Universităţii „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, fiind una dintre cele mai dinamice şi mai tinere facultăţi, înfiinţată în anul 2014. Facultatea de ştiinţe Exacte şi Inginereşti are ca misiune principală învăţământul şi cercetarea, având peste 500 de studenţi cu frecventă la zi care beneficiază de competenţele profesionale ale corpului didactic profesoral, corpul didactic profesoral care totalizează un număr de 39 de cadre didactice universitare, la care se adaugă cadre didactice auxiliare. Activităţile educaţionale şi de cercetare sunt gestionate de Departamentul de ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi Centrul de Relaţii cu Mediul de Afaceri. Misiunea facultăţii este de a forma specialişti în domeniul informaticii, ingineriei electronice şi telecomunicaţiilor, ingineriei geodezice şi ingineriei mediului, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficienţă şi utilitate între procesul educaţional şi piaţa muncii.

Cadre didactice: 39

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație