O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura română
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Continuând tradiţia studiilor filologice de la Bacău, Facultatea de Litere şi-a îmbogăţit constant oferta educaţională, adaptând-o cerinţelor şi dinamicii actuale. Alături de programele de studiu al limbilor şi literaturilor române şi străine (engleză şi franceză), au apărut, în ultimii ani, specializări noi, precum Traducere şi interpretare, Comunicare şi relaţii publice, la nivel de licenţă, precum şi noi programe de masterat, centrate pe dobândirea competenţelor de comunicare. Prin această diversificare, se oferă absolvenţilor şanse mult sporite de integrare pe piaţa muncii (profesori, traducători, interpreţi, lucrători în administraţia publică sau instituţiile europene etc.). Încurajarea mobilităţii internaţionale prin numeroasele programe de tip ERASMUS existente, a altor tipuri de acorduri şi colaborări cu parteneri din străinătate este o cale importantă de a asigura calitatea pregătirii absolvenţilor de la Facultatea de Litere.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura modernă

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 30

Ultima medie (buget): 6.08

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de concurs.

a) Pentru domeniile Limbă și literatură, Limbi moderne aplicate și Științe ale comunicării; 

Pentru programele în limbă străină se va susține o probă de competenţă lingvistică (scris), eliminatorie, notată cu „Admis”/„Respins”.

Candidații care vor prezenta la înscriere certificate de competență lingvistică nu vor mai susține proba.

Certificatele admise pentru echivalare sunt:

 Limba engleză - PET, FCE, CAE, CPE, BEC, IELTS, TOEFL (iBT), TOEIC;

 Limba franceză - DELF, DALF, TCF, TEF.

Media generală de admitere (calculată cu două zecimale) este formată din:

 100 % media generală a examenului de bacalaureat;

Criteriile de departajare, la medii egale, vor ţine cont de notele obţinute la examenul de bacalaureat, astfel:

1. Nota de la prima probă scrisă;

2. Nota de la a doua probă scrisă (nu se referă la limba şi literatura maternă);

3. Nota de la a treia probă scrisă.

Admiterea se face în ordinea: opţiune şi medie.

Candidatul respins la prima opţiune poate ocupa un loc la următoarele opţiuni, în funcţie de locurile rămase libere la domeniile respective.

Exemplu: Candidatul respins la programul de studii A, prima opţiune, nu poate ocupa un loc la programul de studii B, a doua opţiune, înaintea altui candidat care a optat pentru domeniul B la prima opţiune, chiar dacă acesta din urmă are o medie mai mică.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 24/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 20/09/2018

Perioadă rezultate: de la 20/09/2018 până la 21/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Test de competență comunicațională scrisă și orală la limbă străină 1 Nu Nu N/A Da Proba scrisa Probă de competență lingvistică.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Lingvistică generală
Limba română contemporană (Fonetică și dialectologie)
Literatura română (Literatura veche și premodernă)
Limba franceză contemporană (Fonetică și fonologie)
Literatura franceză (Evoluția curentelor literare)
Cultură şi civilizaţie românească
Practica limbii române
Practica limbii franceze - structuri gramaticale I, II
Comunicare orală şi scrisă în limba franceză I, II
Educație fizică
Teoria literaturii
Limba română contemporană (Lexicologie)
Literatura română (Marii clasici)
Limba franceză contemporană (Lexicologie)
Literatură franceza (Literatura Evului Mediu și a Renașterii)
Cultură şi civilizaţie franceză
Etnologie şi folclor
Practica limbii române
Limba latină
Introducere în antropologia culturală
Discipline facultative (Limba modernă (germană), Informatică, Limba modernă (chineză), Strategii persuasive, Introducere în studiul mentalităţilor)
Anul 2
Metode şi abordări în literatura comparată
Limba română contemporană (Morfologie) I, II
Literatura română (Poezie și dramaturgie interbelică)
Limba franceză contemporană (Morfosintaxa: grupul nominal)
Literatura franceză (Clasicismul și Iluminismul)
Practica limbii franceze - structuri gramaticale III, IV
Practica limbii franceze - redactare de texte I, II
Practica de specialitate
Literatura comparată
Literatura română (Literatura interbelică: proză și critică literară)
Limba franceză contemporană (Morfosintaxa: grupul verbal)
Literatura franceză (Secolul XIX)
Introducere în filologia comparată a limbilor romanice
Istoria limbii franceze
Inițiere în metodologia de cercetare științifică
Discipline opționale (Teoria culturii, Structuri narative,Teatru francofon, Pragmatică, Literatura americană, Limbaje specializate în franceză(medical), Mituri și literatură, Limbaje specializate în franceză (economic), Tipuri de discurs)
Discipline facultative (Educaţie fizică, Teoria argumentării - facultativ, Limbă modernă (germană)
Anul 3
Limba română contemporană (Sintaxa)
Literatura română (Perioada postbelică: proza)
Limba franceză contemporană (Sintaxa propoziției și fraza modalizată)
Literatura franceză (1900-1950)
Practica limbii franceze - traduceri specializate I, II
Practica limbii franceze - analiză de text I, II
Limba română literară
Limba română contemporană (Teoria și practica analizei gramaticale
Literatura română (Perioada postbelică: poezie, critică literară, dramaturgie)
Limba franceză contemporană (Sintaxa frazei)
Literatura franceză (Perioada contemporană) 4 E 6 Elaborarea lucrării de licenţă
Antreprenoriat
Discipline opționale (Varietăţi ale limbii franceze în texte, Retorică, Elemente de analiză a discursului, Text și imagine, Estetică, Discurs jurnalistic, Corespondenţă oficială în franceză, Semiotică, Normativitatea limbii la scriitori români, Teoria genurilor, Stilistică franceză, Cultură populară tradiţională)
Discipline facultative (Mitologie generală)

Descriere

Continuând tradiţia studiilor filologice de la Bacău, Facultatea de Litere şi-a îmbogăţit constant oferta educaţională, adaptând-o cerinţelor şi dinamicii actuale. Alături de programele de studiu al limbilor şi literaturilor române şi străine (engleză şi franceză), au apărut, în ultimii ani, specializări noi, precum Traducere şi interpretare, Comunicare şi relaţii publice, la nivel de licenţă, precum şi noi programe de masterat, centrate pe dobândirea competenţelor de comunicare. Prin această diversificare, se oferă absolvenţilor şanse mult sporite de integrare pe piaţa muncii (profesori, traducători, interpreţi, lucrători în administraţia publică sau instituţiile europene etc.). Încurajarea mobilităţii internaţionale prin numeroasele programe de tip ERASMUS existente, a altor tipuri de acorduri şi colaborări cu parteneri din străinătate este o cale importantă de a asigura calitatea pregătirii absolvenţilor de la Facultatea de Litere.

Cadre didactice: 30

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Bacau, Bacau

Introducere

Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău este o importantă componentă a sistemului de învăţământ din România, recunoscută pe plan naţional pentru calitatea procesului instructiv-educativ şi pentru activitatea de cercetare.

Universitatea se află în partea centrală a Moldovei, în oraşul-reşedinţă al judeţului Bacău, oraş cu o populaţie de 134 000 locuitori. Municipiul Bacău face parte din generaţia oraşelor vechi ale României, prima atestare documentară datând din anul 1408, din timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Oraşul este situat pe arterele de circulaţie europene şi naţionale care fac legătura cu Bucureştiul, cu nordul ţării, precum şi pe arterele care fac legătura între Moldova şi Transilvania.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 829

Lista de comparație