Hidrologie şi meteorologie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Dacă te-ai uitat cel puţin o dată la Romica Jurcă sau la alt prezentator de meteo cu har şi te-ai întrebat cu fascinaţie cine sunt acei “ghicitori” care ne spun cum trebuie să ne îmbrăcăm a doua zi, dar mai ales cum fac asta, ai ajuns unde trebuie. De asemenea, apa este sursa vieții, aşa că a deține cunoștințe despre apele Terrei și mai ales despre circuitul apei în natură poate fi pentru tine mai mult decât o pasiune: o meserie. Poţi afla toate secretele apei atât din punct de vedere al hidrologiei cât și al meteorologiei întrucât profesorii acestei specializări vor împărtăși cu tine toate cunoștințele lor despre: meteorologie, climatologie, hidrologie, oceanografie, cartografie, ca la finalul studiilor să știi să gestionezi și să valorifici resurselor hidrosferei și să rezolvi problemele speciale de amenajare a zonelor cu risc hidrologic. Și dacă aceste lucruri te vor pasiona în aşa măsură încât să devii absolvent al specializării Higrologie și meteorologie vei putea să ajungi meteorolog sau hidrolog, profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, analist de mediu, analist teritorial, analist în probleme demografice, specialist în probleme de urbanizare, specialist în soluri şi utilizarea terenurilor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Hidrologie şi meteorologie

Locuri disponibile (total): 6

Locuri disponibile (taxă): 6

Ultima medie (buget): 9.94

Ultima medie (taxă): 5.51

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Media de admitere:
– 50% Media examenului de Bacalaureat;
– 50% Nota obţinută la Bacalaureat la proba scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru programele în limba franceză se va susține Proba eliminatorie: INTERVIU privind competenţa lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS

Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: nota probei E d).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 13/07/2020 până la 18/07/2020

Perioadă rezultate: de la 19/07/2020 până la 21/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 07/09/2020 până la 09/09/2020

Perioadă rezultate: de la 10/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Geografie generală (fizică şi umană)
Meteorologie şi Climatologie
Hidrologie şi Oceanografie
Cartografie cu elemente de topografie
Geografia economică şi a resurselor naturale
Curs practic: Limba străină
Geologie generală
Informatică aplicată în geoştiinţe
Geografia populaţiei
Meteorologie sinoptică şi prognoză
Curs practic: Limba străină
Aplicaţii geografice în teren
Sport- facultativ
Anul 2
Geomorfologie
Pedogeografie
Biogeografie
Teledetecţie şi fotointerpretare
Disciplină opţională: Curs practic: Limba străină
Sisteme Informaţionale Geografice
Geografia mediilor naturale ale Globului
Topoclimatologie şi microclimatologie
Metodologia cercetărilor geografice
Statistică
Practica de specialitate
Măsurători şi calcule în meteorologie şi hidrologie (opțional)
Gestiunea resurselor de apă (opțional)
Geografia transporturilor- facultativ
Amenajarea zonelor cu risc hidrologic- facultativ
Sport- facultativ
Agrometeorologie şi meteorologie silvică- facultativ
Anul 3
Geografia fizică a României
Geografia mediului
Clima și hidrologia României
Fizica atmosferei
Modificări climatice globale
Geografia Mării Negre
Geomorfologie albiilor și geomorfologie litorală
Geografia apelor minerale și termale
Monitoringul integrat al mediului
Hazarde naturale şi antropogene și riscuri induse
Disciplină opţională
Elaborarea lucrării de licenţă
Paleogeografia Cuaternarului (opțional)
Biometeorologie (opțional)
Vulcanismul şi seismicitatea Terrei- facultativ
Metode şi tehnici în analiza fenomenelor hidrologice- facultativ
Geografia umană a României- facultativ
Toponomastică geografică- facultativ
Susținerea lucrării de licență

Facultatea de Geografie şi Geologie

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi

Descriere

Facultatea de Geografie şi Geologie prezintă o structură complexă, adaptată cerinţelor societăţii româneşti, dar şi cu deschidere europeană. În facultate funcţionează atât specializări cu profil universitar cât şi specializări cu profil tehnic, motiv pentru care strategia de dezvoltare prezintă particularităţi adecvate fiecărui domeniu.

În cei aproape 150 de existenţă a Universităţii din Iaşi, domeniul geoştiinţelor a fost reprezentat fără întrerupere, în timp ce facultatea a purtat diferite denumiri, fiind uneori mai extinsă, cuprinzând şi secţii din profilele biologie şi istorie. Învăţământul superior în domeniul geoştiinţelor este legat de anii de început ai Universităţii ieşene. Este vorba de data de 16 octombrie 1863, când profesorul Grigore Cobălcescu a fost numit titular la Catedra de Ştiinţe Naturale din cadrul Facultăţii de Ştiinţe. Acesta a fost începutul învăţământului geologic. Geografia a fost temporar introdusă în curricula universitară începând cu anul 1884. În 1904 s-a înfiinţat prima catedră cu specific geografic. În timp, structura administrativă a Universităţii a plasat învăţământul din sfera geoştiinţelor împreună cu alte specializări. Iniţial, a funcţionat o Facultate de Ştiinţe Naturale, apoi Facultatea de Istorie – Geografie (1948- 1950), Facultatea de Geologie – Geografie (1950), Facultatea de Ştiinţe Naturale – Geografie (1959), Facultatea de Biologie – Geografie (1959- 1977), Facultatea de Biologie – Geografie – Geologie (1977- 1990) şi Facultatea de Geografie şi Geologie din 1990 şi până în prezent.

În cadrul parteneriatelor de cercetare actuale, menţionăm relaţiile pe care le avem cu universităţi de prestigiu din ţările Comunităţii Europene, din spaţiul francofon (Franţa, Belgia), anglo – saxon (Anglia, Germania, Elveţia) şi latin (Italia, Spania), sau din alte regiuni (Japonia, SUA etc). Au fost efectuate stagii de documentare şi pregătire în străinătate, doctorate în cotutelă (Franţa), doctorate în străinătate (Japonia, S.U.A., Elveţia). La toate acestea se adaugă un mare număr de mobilităţi (cadre didactice şi studenţi) în cadrul programelor Tempus, Leonardo da Vinci, Erasmus – Socrates, cât şi participări la manifestări ştiinţifice internaţionale şi stagii de documentare în diferite regiuni ale globului: Nordul Africii (Tunisia, Maroc), Asia de Sud – Est (Thailanda, Filipine), Extremul Orient (China, Japonia), America de Sud (Brazilia, Argentina), America de Nord (Canada, SUA), Peninsula Iberică (Spania), Europa vestică (Franţa, Italia, Germania), Europa Centrală (Austria, Ungaria, Slovacia) şi altele.

Biblioteca de Geografie-Geologie se află în corpul B al Universităţii, la etajul III, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505, Iaşi, E-mail: bib.geo@uaic.ro, Telefon: 0232 26 1796.

Studenți înmatriculați licență: 1.259

Studenți înmatriculați master: 428

Cadre didactice: 85

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 19

Promovabilitate licență: 98%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație