Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Horticultură are o tradiție îndelungată pe care i-o conferă Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Pietroasa și Pepiniera și Ferma Pomicolă Istrița, înființate în urmă cu peste 120 ani. Obiectivul principal al facultății îl constituie pregătirea specialiștilor în domeniul legumiculturii, floriculturii, arhitecturii peisagere, pomiculturii, viticulturii și vinificației. În cadrul Facultății de Horticultură se acordă o egală atenție atât învățământului, cât și cercetării științifice. Programele de învățământ, îmbinarea activității didactice cu practica în producție – în cadrul fermelor și al societăților comerciale – asigură absolvenților facultății un ridicat nivel de pregătire teoretică, și dobândirea aptitudinilor practice, pe care le necesită viitoarele locuri de muncă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Horticultură

Specializare: Horticultură

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 23

Locuri disponibile (taxă): 27

Candidați pe loc: 1

Ultima medie (buget): 7.25

Ultima medie (taxă): 6.9

Taxă anuală de studii: 2.800 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

PROBA DE CONCURS ȘI MODALITATEA DE SUSȚINERE:

1.Probă scrisă (test grilă), pondere 50 %           

2.Media examenului de diplomă/licență, pondere 50 %

Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obţinute de candidaţi, în limita numărului de locuri acordate pentru fiecare domeniu. Media minimă de admitere pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă este 6,00.

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 23/07/2018

Perioadă probe: de la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 21/09/2018

Perioadă probe: de la 21/09/2018

Perioadă rezultate: de la 22/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Da Nu 50% Da Test grila N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Politica europeană privind obţinerea, certificarea şi valorificarea produselor horticole nepoluate
Implementarea sistemelor de managementul calităţii în horticultura integrată
Horticultura integrată și protecţia ecosistemelor
Prevenirea şi controlul poluării produselor horticole
Controlul calității materialului săditor horticol
Norme de calitate pentru produsele horticole nepoluate
Tehnologii integrate în culturile legumicole
Anul 2
Tehnologii integrate în plantațiile pomicole
Tehnologii integrate în plantațiile viticole
Tehnologii integrate în culturile floricole
Tehnologii integrate în arboricultura ornamentală
Permacultura
Pregătirea lucrării de dizertaţie

Descriere

Facultatea de Horticultură a fost înființată în anul 1948, fiind cea mai veche instituție de învățământ superior de profil din România. Obiectivul major al acesteia constă în formarea de specialiști cu pregătire superioară în domeniile horticultură și peisagistică prin cursuri de licență, masterat și doctorat, precum și prin activități de cercetare. Facultatea dispune de o bază materială proprie modernă, 3 centre de cercetare (Stațiunea de cercetare- dezvoltare pentru viticultură și vinificație „Pietroasa”; Pepiniera și ferma pomicolă „Istrița” și Ferma didactică „Moara Domnească”), un corp didactic foarte bine pregătit și parteneriate cu instituții de învățământ și cercetare din țară și străinătate, fapt ce asigură un proces de instruire complex, de cea mai înaltă calitate. În acest fel, prin competențele dobândite, absolvenții facultății își găsesc un loc de muncă nu numai în domeniile de producție ale horticulturii (pomicultură, viticultură și vinificație, legumicultură, floricultură și artă florală, arboricultură ornamentală și arhitectură peisageră) și peisagisticii (proiectarea, execuția și întreținerea peisajelor), ci și în cercetarea științifică, învățământ, comerț, administrația domeniului public- spații verzi.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Cu o tradiție de 165 de ani în învățământul agronomic, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București) a reușit să devină de-a lungul timpului un pol de excelență al învățământului agronomic și cercetării științifice în domeniu, orientat spre dezvoltarea profesională a indivizilor, interedisciplinaritate și internaționalizare.

USAMV București oferă studenților săi un mediu academic modern, efervescent și intercultural, menit să susțină atât dezvoltarea personală, cât și profesională în domenii de actualitate, importante pentru dezvoltarea economiei unei societăți.

Prin intermediul programelor de studii de licență, masterat și doctorat studenții au oportunitatea de a se forma profesional și specializa în domenii de interes. Dobândind competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă, absolvenții Universității noastre au posibilitatea de a obține rapid un loc de muncă după finalizarea studiilor conform pregătirii lor profesionale.

Universitatea noastră și-a propus să răspundă nu numai laturii profesionale a vieții de student, ci și celei personale. Condițiile, la nivel european, pentru formarea profesională, sunt dublate de condiții, la fel de bune, de locuire și de petrecere a timpului liber în cele două campusuri – „Agronomie – Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”. De asemenea, competițiile sportive și evenimentele culturale sunt o prezență constantă în viața studenților din campus, în toate anotimpurile și, în plus, în fiecare an, se desfășoară o competiție cu mare tradiție în rândurile studenților agronomi din toată țara –

AGRONOMIADA.

 

 

Alegând să faci parte din comunitatea noastră academică, vei avea șansa să:

 

  • Studiezi în două campusuri moderne, europene (campusul „Agronomie-Herăstrău” și „Medicină Veterinară – Cotroceni”), cu toate facilitățile (cămine, cantine studențești, sală și terenuri de sport, Parc Dendrologic, Grădină Botanică)

 

  • Utilizezi cele mai noi echipamente de specialitate pe parcursul activităților didactice și de cercetare, Universitatea dispunând de 12 centre ce cercetare științifică și 3 stațiuni didactice și de cercetare-dezvoltare (Moara Domnească, Istrița, Pietroasa)

 

  • Beneficiezi de expertiza unui corp didactic cu  competențe și abilități în domeniu, care pune la dispoziția studenților atât informațiile teoretice, cât și experiența practică dobândită de-a lungul carierei

 

  • Participi la mobilități de studiu și plasament în cadrul programului Erasmus+, la una dintre universitățile partenere, având șansa de a face schimb de experiență și a-ți completa cunoștințele de specialitate

 

  • Faci parte din asociațiile studențești și să te implicit activ în organizarea evenimentelor pentru studenți

 

  • Iei contact direct cu angajatorii încă din perioada studenției, prin intermediul stagiilor de practică și participând la evenimente de carieră organizate în cadrul Universității (târgului de job-uri, mese rotunde cu angajatorii, workshop-uri etc.)

A fi student la USAMV București înseamnă să fii student european, într-o Universitate în care tradiția și modernitatea se întrepătrund cu succes, oferind societății profesioniști de viitor.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 4.200

Programe similare

Lista de comparație