Drept
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea de Drept și Științe Economice urmăreşte în concret formarea de specialiști în drept și științe economice cu următoarele calităţi: stăpânirea de cunoştinţe fundamentale de doctrină, legislaţie, jurisprudenţă; capacitatea de a enunţa şi exprima opinii cu privire la diferitele probleme pe care le ridică instituţiile de drept şi de a oferi soluţii litigiilor ivite in cazuistica judiciară; capacitatea de a concepe acţiuni in justiţie, de a pronunţa şi redacta hotărâri judecătoreşti; capacitatea de a susţine public o cauză; specializarea în cel puţin o ramură de drept; abilitatea de a contribui la abordarea pluridisciplinară a diferitelor instituţii de drept; aptitudinea de a lucra in echipă; conştiinţa responsabilităţii sociale a profesiei de jurist: magistrat, avocat, notar, consilier juridic etc. formarea de specialişti în spiritul concepţiei moderne, specifice economiei de piaţă, în intenţia integrării unei viziuni europene în firmele din România; construirea şi menţinerea reputaţiei la nivel naţional prin calitatea programelor academice şi de cercetare la care participă corpul profesoral, prin calitatea absolvenţilor şi prin carierele pe care le vor obţine aceştia în următorii ani; crearea unor legături mai strânse cu mediul economic şi construirea de programe academice şi a altor programe de activitate în funcţie de necesităţile comunităţii de afaceri; adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale în vederea dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaştere; dezvoltarea unei culturi organizaţionale, care să confere identitate şi recunoaştere facultăţii în spaţiul universitar românesc şi din străinătate; intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi integrarea rezultatelor acesteia în procesul de învăţă

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Juridice

Domeniu de licență/master: Drept

Specializare: Drept

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 28/09/2019

Perioadă rezultate: de la 28/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în studiul dreptului
Drept constituţional
Drept civil. Teoria generală
Drept roman
Drept administrativ
Instituţii politice
Drept civil. Persoanele
Doctrine juridice
Comunicare de specialitate în limba engleză/franceză
Practica de specialitate
Educaţie fizică
Sociologie juridică
Logică juridică
Etică juridică
Istoria statului şi dreptului românesc
Anul 2
Drept civil. Drepturile reale
Drept penal. Partea generală
Drept financiar
Drept internaţional public
Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor
Drept fiscal
Dreptul familiei
Comunicare de specialitate în limba engleză/franceză
Practica de specialitate
Educaţie fizică
Relaţii şi organizaţii internaţionale
Procedura contravențională
Criminologie
Drept bancar și valutar
Anul 3
Drept civil. Contracte
Drept penal. Partea specială
Drept procesual penal
Instituţii şi politici ale Uniunii Europene
Dreptul mediului
Drept comercial
Protecţia internaţională a drepturilor omului
Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului
Drept civil. Succesiuni
Dreptul proprietăţii intelectuale
Practica de specialitate
Procedura insolvenţei
Informatică juridică
Infracţiuni prevăzute în legi speciale
Dreptul transporturilor
Anul 4
Drept procesual civil
Dreptul muncii şi securităţii sociale
Drept internaţional privat
Dreptul Uniunii Europene
Criminalistică
Dreptul comerţului internaţional
Medierea conflictelor în drept
Victimologie
Cooperare judiciară europeană
Practica de cercetare în vederea elaborării
lucrării de licenţă
Dreptul concurenței
Drept penal aprofundat
Dreptul internaţional şi european al muncii
Drept civil aprofundat

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Economice - Târgu Jiu

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Targu Jiu

Descriere

Facultatea de Drept și Științe Economice din Tg. Jiu pregăteşte specialişti în drept şi științe economice care pot ocupa o gamă largă de locuri de munca: avocaţi, notari, consilieri de întreprinderi, funcţionari publici, magistrați, economiști, cadre didactice și cercetători ştiinţifici. Studiile se finalizează cu diploma de licenţă, recunoscută atât de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cât şi în străinatate. Diploma le permite absolvenţilor accesul la cursurile postuniversitare (masterat) atât în cadrul Universităţii noastre, cât şi în cadrul altor universităţi din ţară şi din străinatate. Facultatea de Drept și Ştiinţe Economice îşi asumă misiunea de a promova la nivel de excelenţă dezvoltarea de competenţe culturale, educaţionale şi de specialitate, bazate pe cunoaştere inovatoare, învăţare permanentă şi interculturalitate. Realitatea a dovedit că specializările Facultăţii de Drept și Ştiinţe Economice sunt imperios necesare ţinând cont de faptul că relansarea economicã românească şi integrarea României în Uniunea Europeană necesită specialiști în drept și științe economice pregătiţi la cerinţele actuale ale pieţei muncii, capabili să presteze lucrări de calitate în domeniile amintite.

Studenți înmatriculați licență: 350

Studenți înmatriculați master: 100

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 144

Programe similare

Lista de comparație