Farmacie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Facultatea își propune să devină o instituție de învățământ privată performantă și competitivă, în care absolvenții săi să dobândească o pregătire profesională, calitativă compatibilă cu cerințele actuale ale pieței muncii. Încă din primul an de funcționare, facultatea și-a stabilit obiective ambițioase, care să aibă ca rezultat instruirea și formarea studenților în direcția performanței și responsabilității profesionale. Obiectivul principal este realizarea unui proces de învățământ de calitate, actualizat, bazat pe comunicare, flexibilitate și participare, în permanență concentrat pe înțelegerea contextului actual al industriei farmaceutice și asistarea dezvoltării viitorilor farmaciști în concordanță cu exigențele pieței muncii. Activitatea practică a studenților este organizată și se desfășoară în colaborare cu toate tipurile de instituții sau întreprinderi legate de profesia de farmacist, de la farmacii deschise, la companii producătoare de medicamente si instituții de cercetare.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 5

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Farmacie

Specializare: Farmacie

Taxă anuală de studii: 13.500 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Disciplina de concurs este CHIMIE ORGANICĂ. Proba de concurs constă din completarea unui test-grilă cu 20 de întrebări. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, dintre care un singur răspuns este corect. Fiecare întrebare la care se marchează răspunsul corect și numai acesta se notează cu 0,5 puncte. Nota obținută la testul-grilă trebuie să fie de minim 5(cinci)Media generală la concursul de admitere se calculează ca medie aritmetică între nota obținută la testul-grilă și media generală obținută la examenul de bacalaureat. 

Manualul recomandat și tematică: 

CHIMIE, Manual pentru clasa a X-a, autori: Luminița Vlădescu, Corneliu Tăbărășanu-Mihăilă, Luminița Irinel Doicin, Editura Grup Editorial Art, orice ediție începând cu 2010. (Capitolul 1. Introducere în studiul chimiei organice, pp. 5-16. Capitolul 2Hidrocarburi. 2.1 Alcani, pp. 18-35, 2.2 Alchene, pp. 35-55, 2.3 Alchine, pp. 55-65, 2.4 Alcadiene, pp. 65-71, 2.5 Arene, pp. 71-88. Capitolul 3Compuși organici monofuncționali. 3.1 Alcooli, pp. 91-100, 3.2 Acizi carboxilici, pp. 100-117.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2019 până la 29/07/2019

Perioadă probe: de la 30/07/2019

Perioadă rezultate: de la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 26/09/2019

Perioadă probe: de la 27/09/2019

Perioadă rezultate: de la 28/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Biostatistică
Fizică farmaceutică: Concepte fundamentale
Introducere în chimia anorganică
Botanică farmaceutică (citologie și morfologia plantelor)
Introducere în chimia analitică
Terminologie farmaceutică și medicală
Anatomie umană
Limbi străine I
Educație fizică I
Istoria farmaciei
Matematică aplicată în farmacie
Fizică farmaceutică și Biofizică
Chimia anorganică aplicată în farmacie
Botanică farmaceutică (sistematică)
Introducere în chimia analitică
Prim ajutor/Urgențe medicale
Limba straină II
Analiza instrumentală și metode de separare
Biologie celulară și moleculară
Chimia fizică a medicamentului II
Chimie organică: compuși organici cu structuri mixte
Fizipatologia umană
Informatică medicală
Limbi străine II
Practică de specialitate
Educație fizică
Anul 2
Chimia analitică
Microbiologie farmaceutică
Chimia fizică a medicamentului I
Introducere în chimia organică
Fiziologia umană
Produse tehnico-medicale
Limbi străine I
Educație fizică
Validarea metodelor și analiza datelor în laboratoarele bioanalitice
Anul 3
Asistență farmaceutică
Biochimie farmaceutică I
Farmacognozie
Chimia farmaceutică I
Medicamente biologice
Etică și integritatea academică
Semiologie medicală
Biochimie farmaceutică II
Fitochimie
Chimia farmaceutică II
Tehnologie farmaceutică I
Farmacologie generală
Patologie clinică
Anul 4
Chimie farmaceutică III
Tehnologie farmaceutica II
Farmacologie și farmacoterapie I
Chimia sanitară și igiena mediului
Imunologie
Biofarmacie si farmacocinetică
Chimie farmaceutică IV
Tehnologie farmaceutica III
Farmacologie si farmacoterapie II
Chimia sanitara si igiena mediului II
Toxicologie
Metodologia cercetării științifice
Practică de specialitate
Fitoterapie
Anul 5
Toxicologia xenobioticelor organice din domeniul farmaceutic
Analiza medicamentului
Tehnologie farmaceutică IV
Industria medicamentului și biotehnologii farmaceutice
Management farmaceutic
Legislație farmaceutică
Comunicarea cu pacientul
Reguli de bună practică și calitatea studiilor clinice
Marketing farmaceutic
Bioetică și deontologie farmaceutică
Farmacie clinică

Facultatea de Farmacie

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Programul de studii se desfășoară pe 5 ani, forma de învățământ cu frecvență, și este în totalitate conform cu cerințele naționale și ale Uniunii Europene pentru acest tip de formare. Structura activităților a fost adaptată la cele mai recente cerințe de modernizare a învățământului, cu particularitățile specifice domeniului farmaceutic, incluzând întocmirea de planuri de învățământ corespunzătoare, cu programe analitice ale disciplinelor atent selecționate. Curricula cuprinde atât disciplinele obligatorii necesare formării viitorilor farmaciști, cât și o paletă bogată de cursuri opționale care să asigure studenților dezvoltarea unor competențe complementare de comunicare cu pacienții, legislație specifică, probleme de mediu sau antreprenoriat.

Studenți înmatriculați licență: 50

Cadre didactice: 25

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 2

Universitatea "Titu Maiorescu" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea TITU MAIORESCU are în structura sa 9 facultăţi: Psihologie, Drept (la Bucureşti şi Tg. Jiu), Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Ştiinţe Sociale, Politice și Umaniste, Ştiinţe Economice (la Bucureşti şi Tg. Jiu) şi Informatică.

În Universitatea TITU MAIORESCU se regăsesc toate tipurile de învăţământ superior: de licenţă, de master şi – în cadrul facultăţilor de Medicină Dentară și Drept – de doctorat. Programele de studiu,desfăşurate în forma de învăţământ cu frecvenţă (IF) şi în forma de învăţământ la distanţă (ID) sunt variate şi într-o continuă diversificare, astfel alese încât să răspundă cât mai bine solicitărilor pieţei forţei de muncă. În prezent, în Universitate se derulează 19 programe de studii universitare de licenţă, 25 programe de studii universitare de master, iar la nivelul celor două şcoli doctorale activitatea didactică şi ştiinţifică este organizată pe 12 domenii științifice.

Cadrele didactice au înaltă pregătire profesională, sunt personalităţi proeminente ale ştiinţei, ale vieţii publice româneşti, membri ai unor prestigioase asociaţii de specialitate din ţară şi din străinătate, membri ai Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi membri ai Academiei Române.

Implicată în lupta pentru excelenţă, în triunghiul cunoaşterii, educaţie-cercetare-inovare, Universitatea acordă o atenţie deosebită cercetării ştiinţifice şi pune accent pe cercetarea exploratorie şi de frontieră prin interdisciplinaritate. La nivelul Universităţii există Institutul de Studii, Cercetare, Dezvoltare, Inovare care, prin cele 9 centre de cercetare ştiinţifică interdisciplinară, desfăşoară o intensă activitate ştiinţifică. 

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 144

Programe similare

Lista de comparație