Arhitectură
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Nevoia tot mai mare de specialiști în domeniul arhitecturii și urbanismului este motivată de ritmul susținut al construcțiilor în această parte a țării. Cadrul arhitectural și urbanistic remarcabil al municipiilor și orașelor din nord-vestul Transilvaniei, precum și perspectivele de dezvoltare că o adevărată metropolă ale acestui oraș, spun mult despre necesitatea existenței specializării Arhitectură în cadrul domeniului Arhitectură. Învățământul la această specializare este finanțat, în principal, de la bugetul de stat, precum și din taxe de școlarizare. În activitatea acestei specializări se utilizează spații și dotări ale Universității din Oradea. De asemenea, se colaborează cu Primăria Municipiului Oradea în practică studenților, la întocmirea unor relevee, studii și chiar proiecte. Absolvenții specializării Arhitectură sunt formați că arhitecți, pregătiți să desfășoare o activitate complexă de proiectare: studii și proiecte de arhitectură, urbanism, amenajări interioare, mobilier și restaurări. Prin conținutul programelor analitice și activității la planșetă, la cursuri și practică studențească, se asigură pregătirea absolvenților astfel încât aceștia să răspundă bine complexității problemelor de proiectare ivite în exercitarea meseriei de arhitect. Se dorește, în același timp cu asigurarea unei pregătiri excelente a studenților, potențarea talentului și măiestriei fiecăruia dintre ei, pentru formarea și conturarea unei adevărate personalități profesional a€“ artistice a fiecărui absolvent în parte și nu în ultimul rând, formarea unei adevărate școli de arhitectură orădene, cu un specific bine definit.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Arte, Arhitectură și Urbanism

Domeniu de licență/master: Arhitectură

Specializare: Arhitectură

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 19

Locuri disponibile (taxă): 21

Taxă anuală de studii: 4.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Proba 1: Desen liber – probă eliminatorie (admis/respins)

 • Proba 2: Desen tehnic (70% din media finală),

 • Media la examenul de bacalaureat (30% din media finală)

În caz de medii egale, departajarea se va face ținând cont de: prima notă de la examenul de bacalaureat.

Candidații care se înscriu la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii.

Taxa pentru contestații nu va fi percepută în situațiile generate de erorile operatorilor Universității din Oradea.

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere următoarele categorii de candidați cu vârsta până în 25 de ani: orfanii; cei aflați în centrele de plasament sau case de tip familial; cei care au cel puțin un părinte angajat sau pensionat al Universității din Oradea; cei care au cel puțin un părinte personal didactic sau didactic auxiliar, aflat în activitate sau pensionat; cei care au obținut în perioada studiilor liceale premii/distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Candidații care solicită scutirea de la plata taxei de înscriere vor prezenta unul din următoarele documente:

 1. copii după certificate de deces ale părinților;
 2. adeverințe de la Centrele de plasament sau case de tip familial;
 3. adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 4. adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea aflat în activitate sau pensionat a susținătorilor legali;
 5. documente care să ateste obținerea în perioada studiilor liceale a distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale.

Aprobarea scutirii de la plata taxei de înscriere se face de către comisiile de admitere a facultăților.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă probe: 19/07/2018

Perioadă rezultate: de la 20/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 08/09/2018

Perioadă probe: 10/09/2018

Perioadă rezultate: de la 11/09/2018 până la 20/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Desen Da Nu N/A Da Proba practica Proba I
Desen Da Nu 70% Nu Proba practica Proba II

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Proiectare de arhitectură
Geometrie descriptivă
Limba străină
Studiul formei. Formă şi spaţiu
Studiul formei. Limbaj arhitectural
Evoluţia istorică a arhitecturii - Antichitate
Evoluţia istorică a arhitecturii - Ev Mediu
Istoria artelor
Matematică
Informatică şi proiectare asistată
Educaţie fizică
Geometria formelor arhitecturale
Teoria arhitecturii - introducere
Materiale de construcţii
Elemente de mediu în urbanism
Stagiu de practică anuală
Discipline facultative (Limba străină - nu engleză, Oratorie. Arta discursului)
Anul 2
Proiectare de arhitectură
Studiul formei - machetare
Limba străină
Perspectivă
Evoluţia istorică a arhitecturii. Renaştere
Evoluţia istorică a arhitecturii. De la Baroc la Art Nouveau Teoria arhitecturii - Programe de arhitectură
Istoria artelor
Evoluţia formei urbane
Proiectare asistată de calculator
Mecanica construcţiilor
Sisteme constructive în arhitectură. Zidărie şi beton armat
Educaţie fizică
Elemente de infrastructură pentru clădiri
Detalii şi finisaje
Stagiu de practică anuală. Execuţie, şantier
Discipline facultative (Limba straină - nu engleză)
Anul 3
Proiectare de arhitectură
Evoluţia istorică a arhitecturii. Şcoala din Chicago - perioada interbelică
Evoluţia istorică a arhitecturii. Postbelic - secol XXI
Teoria arhitecturii. Programe de arhitectură
Regenerare urbană
Proiectare asistată de calculator
Elemente de topografie
Sisteme constructive în arhitectură. Lemn şi metal
Echipare edilitară a zonelor urbane
Tehnici de restaurare şi reabilitare. Noţiuni introductive
Teoria structurilor. Concepte şi sisteme structurale
Teoria arhitecturii. Metodologie
Evoluţia mobilierului
Proiect de arhitectură de interior
Proiectare de urbanism. PUZ
Arhitectură ecologică
Detalii şi finisaje
Proiect de restaurare – reabilitare. Studiu de caz
Stagiu de practică anuală. Execuţie, şantier
Anul 4
Proiectare de arhitectură
Instrumente de planificare pentru dezvoltarea durabilă
Evoluţia arhitecturii pe teritoriul Românie
Studii de reabilitare - arhitectură vernaculară
Proiect de arhitectură de interior
Proiectare de urbanism. Parcelări
Echipare tehnico - edilitară a clădirilor
Proiect de restaurare
Fizica construcţiilor. Acustică si însorire
Fizica construcţiilor. Higrotermică
Teorii şi doctrine contemporane
Structuri urbane
Proiectare de urbanism. PUD
Estetica imaginii virtuale
Peisagistică
Protecţia patrimoniului construit. Legislaţie. Proceduri
Stagiu de practică anuală. Excursie de studii
Discipline opționale (Administraţie publică. Legislaţie în construcţii, Tehnici de restaurare – reabilitare, Socio-economie urbană, GIS, Infrastructura traficului urban, Proiect de restaurare)
Anul 5
Proiectare de arhitectură
Proiectare de urbanism aplicată
Forme urbane
Morfologie culturală
Gestiune. Drept Urban
Teoria arhitecturii. Arhitectură comparată
Sisteme structurale complexe
Compoziţie arhitecturală
Proiect de specialitate. Structuri complexe
Design
Marketing urban
Compoziţie urbană
Stagiu de practică anuală. Administraţie publică - Urbanism
Discipline opționale (Pachetul 1/2/3/4)
Anul 6
Practică profesională în birou de proiectare
Elaborare şi susţinere proiect prediplomă
Studiu de amplasament - urbanism
Amenajarea integrată a teritoriului
Eficienţa economică a construcţiilor
Filosofia artei şi culturii
Elaborare şi susţinere proiect diplomă
Elaborare şi susţinere lucrare de licenţă – Disertaţie
Consultanţă de specialitate
Discipline opționale (Pachetul 1/2/3/4)

Facultatea de Construcţii, Cadastru și Arhitectură

Universitatea din Oradea

Oradea

Descriere

Descriere indisponibilă momentan.

Universitatea din Oradea

Oradea, Bihor

Introducere

Misiunea Universităţii din Oradea este crearea unei experienţe educaţionale transformatoare pentru studenţi axată pe cunoştinţe disciplinare profunde. Îşi propune ca prin programele sale de studii să descopere, să conserve şi să disemineze cunoaşterea şi, în egală măsură, să ofere un mediu propice schimbului liber de idei, în ceea ce priveşte creativitatea, cercetarea şi spiritul antreprenorial.

Universitatea din Oradea prin cadrele didactice care se implică în activitatea de educare şi cercetare şi studenţii săi este angajată în procesul de consolidare a comunităţii. Îşi propune să influenţeze societatea într-un mod revoluţionar, atât la nivel regional, dar şi naţional, prin parteneriate între cadre didactice, studenţi şi mediul socio – economic local și național.

Valorile cele mai importante care susţin Universitatea din Oradea ca instituţie sunt: susţinerea excelenţei în predare, cercetare şi implicare publică, recunoaşterea şi promovarea creativităţii şi inovaţiei, abordarea unei game largi de subiecte la nivel academic, îmbunătăţirea relaţiilor cu societatea, încurajarea spiritului antreprenorial, înlesnirea accesului la educaţie, încurajarea dezvoltării profesionale pentru întregul personal şi pentru studenţi.

Sistemul de educaţie al Universităţii din Oradea este menit să pună capăt decalajului  dintre teorie şi practică prin intermediul cadrelor didactice care contribuie la pregătirea studenţilor, nu doar prin experienţa academică avansată, ci și abilitățile care provin din practica curentă a profesiilor lor.

În cadrul celor 15 facultăţi care acoperă o gamă foarte largă de domenii, UO derulează programe de studii universitare de licenţă, master şi doctorat, în sistem Bologna. Oferim un număr de 112 programe de licenţă, 83 programe de master și 12 domenii de doctorat acreditate sau autorizate provizoriu conform metodologiei ARACIS.

Majoritatea programelor destinate studiilor universitare de licenţă şi master sunt organizate la forma cu frecvenţă dar avem şi 7 programe de studii universitare de licenţă care au învăţământ la distanţă şi unul cu frecvenţă redusă.

Universitatea din Oradea are și o componentă internațională, studenții noștri beneficiind de mobilități de studiu și de practică în străinătate prin intermediul programelor Erasmus+, burse oferite de Guvernul României, CEEPUS, DAAD, burse oferite de guvernele altor state sau instituții din străinătate, etc. Aceste programe îţi asigură studii fără taxe, echivalarea notelor la întoarcere şi o alocaţie lunară care te ajută puţin cu cheltuielile de acolo. În prezent, instituția noastră are peste 300 de parteneri, cu precădere prin programul Erasmus+, încercând astfel să asigure o paletă cât mai largă de oferte de mobilitate pentru studiu sau stagii practice.

Activităţile didactice şi de cercetare dispun de o bază materială corespunzătoare, în continuă extindere şi modernizare. UO are o bază materială solidă, acumulată în timp, care se constituie din  spaţii de învăţământ în clădiri  structurate astfel:

 • Aula Magna cu 300 locuri;
 • Două Aule cu câte 200 locuri;
 • 100 Amfiteatre şi săli de curs;
 • 71 Săli de seminarii;
 • 343 Laboratoare;
 • 1 hala microproducţie;
 • Biblioteca Universităţii.

Universitatea mai dispune de o Bază sportivă compusă din: 7 săli de sport şi 13 terenuri de sport. De asemenea, universitatea deţine un un sistem informatic consolidat, în dezvoltare, care asigură accesul la Internet şi transmiterea internă a informaţiilor (Intranet), patru baze didactice şi de cercetare adaptate pe domenii de studiu (www.uoradea.ro/ resurse materiale).

Campusul universitar este unul dintre cele mai adecvate din România, în conformitate cu  practicile europene. Studenţii au acces la Spaţii de cazare în 4 cămine studenţeşti şi acces la 7 Clinici Universitare.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.435

Programe similare

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură "G. M. Cantacuzino"/Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi (TUIASI)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură şi Urbanism/Universitatea Tehnică din Cluj–Napoca (UTCN)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură și Urbanism/Universitatea Politehnica Timişoara (UPT)

 • Arhitectură

  Facultatea de Arhitectură/Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu", Bucureşti

Lista de comparație