Informatică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Dacă vrei să pătrunzi în tainele din lumea fără graniţe a calculatorului şi Internetului, să înţelegi un limbaj de programare, să afli cum se creează un software, cum se construieşte o pagină web, cum se proiectează şi administrează o bază de date, cum se administrează reţelele de calculatoare, alege INFORMATICA! Pe lângă sălile de curs şi de seminar, în care predarea se realizează utilizând mijloace moderne cum ar fi expunerea informaţiei prin intermediul videoproiectorului şi al unui laptop, studenţii beneficiază de laboratoare de informatică, dotate cu calculatoare de ultimă generaţie, conectate la Internet, configurate cu programele necesare disciplinelor pe care le deservesc, utilizând ca şi sistem de operare atât Windows Xp cât şi Windows Vista . În plus, studenţii au acces la Biblioteca Universităţii, o bibliotecă modernă, cu un fond de publicaţii de peste 60 000 volume, care dispune de un sistem informatizat, baza de date putând fi consultată atât în reţeaua internă- pe calculatoarele puse la dispoziţia utilizatorilor- OPAC-uri cât şi on-line. 

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Informatică

Specializare: Informatică

Locuri disponibile (total): 120

Locuri disponibile (buget): 56

Locuri disponibile (taxă): 64

Taxă anuală de studii: 2.600 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Arhitectura sistemelor de calcul
Logică matematică şi computaţională
Fundamentele programării
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Analiză matematică
Limba engleză, franceză, germană I, II
Educaţie fizică I, II
Arhitectura sistemelor Embedded
Structuri de date
Sisteme de operare
Algoritmica grafurilor
Probabilităţi şi statistică matematică
Istoria sistemelor de calcul
Geometrie computațională
Anul 2
Baze de date
Algoritmi fundamentali
Reţele de calculatoare
Programarea orientată pe obiecte
Ecuaţii diferenţiale şi cu derivate paţiale
Software matematic
Analiză complexă
Proiect
Limbaje formale și compilatoare
Calcul numeric
Dezvoltarea aplicațiilor WEB
Sisteme de gestiune a bazelor de date
Tehnici avansate de programare
Tehnici de optimizare
Practică de specialitate
Programarea sistemelor Embedded
Anul 3
Inteligență artificială
Grafică pe calculator
Inginerie software
Dezvoltarea aplicațiilor mobile
Medii vizuale de programare
Tehnici și tehnologi multimedia
Etică și integritate academică
Roboți inteligenți
Modelare și simulare
Elaboarea lucrării de licență
Învățarea automată
Calcul evolutiv
Calcul inteligent - modele de inspirație biologică
Rețele neuronale și aplicații
Securitatea sistemelor informatice
Automate, calculabilitate și complexitate
Managementul proiectelor informatice

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti este parte importantă a Universităţii „ 1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, fiind una dintre cele mai dinamice şi mai tinere facultăţi, înfiinţată în anul 2014. Facultatea de ştiinţe Exacte şi Inginereşti are ca misiune principală învăţământul şi cercetarea, având peste 500 de studenţi cu frecventă la zi care beneficiază de competenţele profesionale ale corpului didactic profesoral, corpul didactic profesoral care totalizează un număr de 39 de cadre didactice universitare, la care se adaugă cadre didactice auxiliare. Activităţile educaţionale şi de cercetare sunt gestionate de Departamentul de ştiinţe Exacte şi Inginereşti şi Centrul de Relaţii cu Mediul de Afaceri. Misiunea facultăţii este de a forma specialişti în domeniul informaticii, ingineriei electronice şi telecomunicaţiilor, ingineriei geodezice şi ingineriei mediului, realizând o legătură stabilă, bazată pe eficienţă şi utilitate între procesul educaţional şi piaţa muncii.

Cadre didactice: 39

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație