Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializările din domeniile Istorie şi Filologie beneficiază de bogăţia şi valoarea tezaurului cultural acumulat şi conservat la Alba Iulia şi se justifică prin necesitatea consacrării instituţionale, la nivel universitar, a semnificaţiei speciale pe care Alba Iulia o are pentru istoria naţională. Admiterea la licenţă în cadrul programului "Limba şi literatura română- Limba şi literatura engleză" se face pe baza mediei de bacalaureat.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Limbă şi literatură

Specializare: Limba şi literatura română

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 2.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: până la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Lingvistică generală
Limba română contemporană. Fonetică, lexic și semantică
Literatură, cultură și civilizație română (începuturi - 1870)
Inițiere în metodologia de cercetare științifică
Limba engleză contemporană. Fonetică și lexicologie
Literatură engleză. Literatura veche și a Renașterii. Cultură și civilizație britanică și americană
Educație fizică
Teoria literaturii
Etnologie și folclor
Limba română contemporană. Morfologie
Literatură, cultură și civilizație română (1870-1890)
Limbă engleză contemporană. Morfologie
Literatură engleză. Restaurația, iluminismul și romantismul
Practică profesională
Mituri și literatură (opțional)
Epigrafie latină (opțional)
Practica limbii engleze. Thenici de comunicare orală și scrisă - nivel C1-B2 (opțional)
Practica limbii engleze. Traducere asistată de calculator (opțional)
Parctica limbii române. Gramatică normativă (opțional)
Estetică (opțional)
Practica limbii engleze. Engleza pentru scopuri specifice (opțional)
Filozofie (opțional)
Limbi moderne (facultativ)
Istoria României (facultativ)
Istoria Franței (facultativ)
Anul 2
Literatură comparată
Limba română comparată. Sintaxa
Literatură, cultură și civilizație română (1890-1920)
Limba latină
Limba engleză contemporană. Morfologie
Literatură engleză. Victorianismul și literatura secolului al XIX-lea
Teoria culturii
Istoria literaturii române
Literatură, cultură și civilizație română (1920-1944)
Limba engleză comparată. Sintaxa
Limba engleză. Modernismul
Limba engleză contemporană. Teoria și practica traducerii
Practică profesională
Practica limbii române. Tipologia discursului (opțional)
Literatură și artă (opțional)
Practica limbii engleze. Introducere în terminologie (opțional)
Practica limbii engleze. Elemente de analiza discurcului (opțional)
Practica limbii engleze. Engleză idiomatică (opțional)
Artă populară (opțional)
Atitudini culturale românești (1920-1944) (opțional)
Practica limbii române. Introducere în sociolingvistică (opțional)
Practica limbii engleze. mediere lingvistică și culturală (opțional)
Studioul comparat al religiilor (opțional)
Limbi moderne (facultativ)
Istoria filizofiei (facultativ)
Anul 3
Lingvistică comparată a limbilor romanice
Lingvistică comparată a limbilor germanice
Varietăți teritoriale ale limbii române
Literatură, cultură și civilizație română (1945-1989)
Limba engleză contemporană. Semantică
Literatura americană
Limba română contemporană. Anliza discursului
Teoria genurilor
Tendințe în limba română contemporană
Literatură, cultură și civilizație română (1989 - azi)
Limba engelză contemporană. Pragmatică
Literatură engleză. Postmodernismul
Elaborarea lucrării de licență
Curs monografic M. Eminescu (opțional)
Introducere în antropolog la cultură (opțional)
Practica limbii engleze. Media și comunicare (opțional)
Practica limbii engleze. Traducere specializată în domeniul medical - nivel C1-B2 (opțional)
Practica limbii engleze. Traduceri literare - nivel C1-B2 (opțional)
Practica limbii engleze. Traducere specializată în domeniul juridic, administrativ și politic - nive C1-B2 (opțional)
Practica limbii române. Stilistică funcțională (opțional)
Metode și abordări în literatura comparată (opțional)
Practica limbii engleze. Traducere specializată în domeniul economic (opțional)
Practica limbii engleze. Traducere specializată în domeniul tehnic (opțional)
Practica limbii engleze. Corespondență profesională (opțional)
Estetică (opțional)
Istoria artei (facultativ)
Mentalitate populară (facultativ)
Introducere în studiul mentalităților (facultativ)

Facultatea de Istorie şi Filologie

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

În cadrul Universitătii „1 Decembrie 1918”, cu misiune de învătămant și cercetare funcționează și Facultatea de Istorie și Filologie, cultivând domeniul științelor Umaniste aici, la Albă Iulia, într-un spaţiu definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră națională. Prin implementarea sistemului european al creditelor transferabile (ECTS), cât și prin propunerea unor programe complementare, de formare continuă, axate mai ales pe corelația dintre cercetarea din domeniu și didactică, Facultatea de Istorie și Filologie își înscrie specializările în dimensiunea europeană din domeniul invătămantului superior românesc, planurile de invătămant fiind realizate în sistem Bologna. Facultatea foloseşte în mod curent amfiteatrele dotate cu videoproiectoare, Laboratorul de conservare a vestigiilor arheologice, Cabinetul specializat pentru studiul Istoriei, Cabinetul specializat pentru studiul limbilor moderne, modern echipat cu calculatoare şi soft-urile necesare, Cabinetul specializat pentru studiul Limbii şi literaturii române, Laboratorul pentru cercetarea istorică şi filologică asistată de calculator. Facultatea de Istorie și Filologie din Albă Iulia depune eforturi constante pentru afirmarea și creșterea vizibilitătii ei în plan național și internațional.

Cadre didactice: 38

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație