Automatizări şi sisteme inteligente
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe dobândite prin obţinerea Diplomei de master

- Utilizarea de cunoştinţe de matematică, fizică, tehnica măsurării, grafică tehnică, inginerie mecanică, chimică, electrică şi electronică în ingineria sistemelor;

- Operarea cu concepte fundamentale din ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei si comunicatiilor;

- Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare şi analiză a proceselor, a tehnicilor de proiectare asistată de calculator;

- Proiectarea, implementarea, testarea, utilizarea şi mentenanţa sistemelor cu echipamente de uz general şi dedicat, inclusiv reţele de calculatoare, pentru aplicaţii de automatică şi informatică aplicată;

- Dezvoltarea de aplicaţii şi implementarea algoritmilor şi structurilor de conducere automata, utilizând principii de management de proiect, medii de programare şi tehnologii bazate pe microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme încorporate;

-Aplicarea de cunoştinţe de legislaţie, economie, marketing, afaceri si asigurare a calitatii, în contexte economice şi manageriale etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria sistemelor și inginerie mecanică

Specializare: Inginerie mecanică

Locuri disponibile (total): 43

Locuri disponibile (buget): 26

Locuri disponibile (taxă): 17

Ultima medie (buget): 6.12

Ultima medie (taxă): 5.0

Taxă anuală de studii: 2.300 lei

Taxă de înscriere: 50 lei

Descriere

Admiterea în ciclul de master se face prin concurs de dosare.

Candidații vor completa pe fișa de înscriere opțiunile în ordinea preferințelor cu precizarea că pentru un loc bugetar se poate opta pentru maxim o specializare.

În urma examenului de admitere la ciclul de master locurile bugetare se vor stabili ulterior în baza unui interviu, conform criteriilor afișate la înscriere.

Media generală de admitere se calculează ca medie aritmetică sau medie ponderată a notelor obținute la probele concursului de admitere. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

La culculul mediei generale de admitere la studii universitare de master pot fi luate în considerare și mediile obținute la examenul de licență/diplomă.

Criterii de departajare

  • media examenului  de licență.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere agnajații și copii angajaților UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în original).  De asemenea, conducerea UAV poate acorda, de la caz la caz scutiri/reduceri de la taxa de înscriere pentru cazuri speciale, pe baza unei solicitări scrise în acest sens. Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la UAV pentru un singur dosar și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 09/07/2018 până la 24/07/2018

Perioadă rezultate: de la 25/07/2018 până la 31/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 03/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 19/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
CV
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Complemente de TS
Ingineria sistemelor cu aplicaţii în transporturi
Sisteme avansate pentru conducerea acţionărilor electrice
Ingineria și aplicațiile laserelor
Proiect în domeniul sisteme cu microcontrolere
Etică și integritate academică
Optimizarea asistată a sistemelor automate
Soft Computing
Proiect în circuite inteligente
Practică
Discipline opționale (Sisteme inteligente, Prelucrare de semnale, Managementul producţiei industriale, Managementul sistemelor socio-tehnice)
Anul 2
Sisteme inteligente Fuzzy hibride
Sisteme adaptive şi de conducere avansată
Proiect de cercetare în domeniul Instrumentaţie şi achiziţii de date
Practică de Cercetare şi elaborarea proiectului de disertaţie
Discipline opționale (Sisteme mecanice de acţionare, Metode de cercetare si responsabilitate profesională, Sisteme integrate de fabricaţie, Managementul proiectelor de cercetare)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Înfiinţarea Facultăţii de Inginerie din Arad este legată de o mai veche traditie de invăţămant superior din acest oraş, marcată prin următoarele momente : 1812 - Preparandia ( Institut Pedagogic ) 1822 - Institut Clerical Ortodox Roman 1920 - Academia Teologică 1933 - Conservatorul 1949 - 1954 - Facultatea de Zootehnie si Medicină Veterinară 1972 - 1990 - Facultatea de subingineri (coordonata de Institutul Politehnic din Timişoara ) Actul de înfiinţare al universitatii din Arad, sub denumirea iniţială de “Institutul de Învăţămant Superior“ s-a bazat pe Hotararea Guvernului nr. 567/18.05.1990, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990, care stabilea ca, în anul universitar 1990 / 1991, institutul să conţină o facultate, Facultatea de Inginerie.

Cadre didactice: 33

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație