Autovehicule rutiere
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe dobândite prin obţinerea Diplomei de licenţă

• Operarea cu concepte fundamentale din domeniul ştiinţelor inginereşti; 

• Utilizarea adecvată a conceptelor fundamentale din domeniul ingineriei autovehiculelor;

• Conceperea de soluţii constructive care să asigure îndeplinirea cerinţelor funcţionale ale autovehiculelor; 

• Proiectarea tehnologiilor de fabricare pentru autovehicule rutiere; 

• Proiectarea şi aplicarea tehnologiilor de mentenanţă pentru autovehicule rutiere;

• Operarea cu concepte privind managementul sistemelor şi subsistemelor economice, care au ca obiect de activitate cercetarea, proiectarea, fabricarea sau întreţinerea autovehiculelor rutiere etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria autovehiculelor

Specializare: Autovehicule rutiere

Locuri disponibile (total): 80

Locuri disponibile (buget): 40

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere

Nota de admitere a fiecărui candidat va fi calculată ca media ponderată a mediei generale de la examenul de bacalaureat 80% și a notei obținută la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat (proba a doua de exmene), 20%.

MGA- 0.8*NP1+0.2*NP2

Mențiune: Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere angajații și copii angajaților UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în original). De asemenea, conducerea UAV poate acorda, de la caz la caz scutiri/reduceri de la taxa de înscriere pentru cazuri speciale, pe baza unei solicitări scrise în acest sens.

Potrivit legii, copii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în orginal) și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați si prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobabarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Geometrie descriptivă
Fizică
Chimie
Desen tehnic și infografică I, II
Mecanică I
Știința și ingineria materialelor
Educație fizică I, II
Analiză matematică
Tehnologia materialelor
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Discipline opționale (Comunicare, Filosofie, Etică și Integritate Academică, Limbă modernă I, II - engleză, franceză, germană)
Discipline facultative (Psihologia educației, Pedagogie I, Sport I, Limbă modernă IV, Metode numerice, Istoria științelor și religiilor, Metode numerice)
Anul 2
Matematici speciale
Desen tehnic şi infografică III, IV
Rezistenţa materialelor I, II
Mecanică II
Mecanisme
Toleranțe și control dimensional
Educație fizică și sport III
Termotehnică
Mecanica fluidelor
Vibraţii mecanice
Acționări hidraulice și pneumatice
Electrotehnică
Practică de domeniu
Discipline opționale (Limba modernă III, IV - engleză, franceză, germană)
Discipline facultative (Limbă modernă, Pedagogie II, Sport, Metode numerice, Legislație și certificare, Limbă modernă, Didactica specialității)
Anul 3
Organe de maşini I, II
Electronică aplicată
Bazele sistemelor automate
Mașini și acționări electrice
Metoda elementului finit
Bazele ingineriei autovehiculelor
Fabricarea industrială a autovehiculelor
Fiabilitatea autovehiculelor
Sisteme de transport
Dinamica autovehiculelor
Procese şi caracteristici ale motoarelor autovehiculelor
Calculul şi construcţia autovehiculelor I
Practică II
Discipline opționale (Organizarea întreprinderilor, Ingineria calității, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Drept şi legislaţie internaţională, Management, Marketing)
Discipline facultative (Metode de calcul în ingineria mecanică, Diagnoză economică, Practică pedagogică, Administraţie europeană, Evaluare finală - Portofoliu didactic)
Anul 4
Dinamica autovehiculelor II
Calculul şi construcţia autovehiculelor II
Construcţia şi calculul motoarelor de autovehicul
Sisteme de frânare, direcţie şi suspensie
Echipament electric şi electronic pentru autovehicule
Repararea autovehiculelor
Terotehnica autovehiculelor
Construcţia şi calculul instalaţiilor auxiliare pentru autovehicule
Sisteme neconvenţionale de propulsie
Proiectare asistată de calculator
Încercarea autovehiculelor
Elaborarea și definitivarea Proiectului de diplomă
Practică pentru proiectul de diplomă
Discipline opționale (Transmisii automate și acționări pentru autovehicule, Tehnici și echipamente de diagnosticare, Economicitatea autovehiculelor, Transmisii planetare, Procese de sudare și asamblare a tablelor subțiri, Controlul poluării)
Discipline facultative (Metode de calcul în ingineria mecanică, Diagnoză economică, Administraţie europeană)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Înfiinţarea Facultăţii de Inginerie din Arad este legată de o mai veche traditie de invăţămant superior din acest oraş, marcată prin următoarele momente : 1812 - Preparandia ( Institut Pedagogic ) 1822 - Institut Clerical Ortodox Roman 1920 - Academia Teologică 1933 - Conservatorul 1949 - 1954 - Facultatea de Zootehnie si Medicină Veterinară 1972 - 1990 - Facultatea de subingineri (coordonata de Institutul Politehnic din Timişoara ) Actul de înfiinţare al universitatii din Arad, sub denumirea iniţială de “Institutul de Învăţămant Superior“ s-a bazat pe Hotararea Guvernului nr. 567/18.05.1990, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990, care stabilea ca, în anul universitar 1990 / 1991, institutul să conţină o facultate, Facultatea de Inginerie.

Cadre didactice: 33

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație