Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Competenţe dobândite prin obţinerea Diplomei de licenţă

• Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei industriale pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale.

• Asocierea cunoştinţelor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor tehnice ale domeniului textile-pielărie pentru identificarea şi analiza caracteristicilor produselor specifice.

• Utilizarea unor aplicaţii software şi a tehnologiilor digitale pentru rezolvarea de sarcini specifice proiectării şi fabricaţiei tricotajelor şi confecţiilor textile.

• Proiectarea tricotajelor şi confecţiilor textile şi a proceselor tehnologice asociate.

• Planificarea, coordonarea şi monitorizarea sistemelor de fabricaţie a tricotajelor şi confecţiilor textile.

• Evaluarea şi asigurarea calităţii tricotajelor şi confecţiilor textile în relaţie cu procesele tehnologice asociate etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie industrială

Specializare: Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor

Locuri disponibile (total): 30

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere

Nota de admitere a fiecărui candidat va fi calculată ca media ponderată a mediei generale de la examenul de bacalaureat 80% și a notei obținută la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de bacalaureat (proba a doua de exmene), 20%.

MGA- 0.8*NP1+0.2*NP2

Mențiune: Candidații la studiile universitare de licență care au obținut, în perioada studiilor liceale, distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației Naționale beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere angajații și copii angajaților UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în original). De asemenea, conducerea UAV poate acorda, de la caz la caz scutiri/reduceri de la taxa de înscriere pentru cazuri speciale, pe baza unei solicitări scrise în acest sens.

Potrivit legii, copii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în orginal) și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați si prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobabarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 11/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Fizică
Chimie
Noţiuni de ecologie
Fizico-chimia polimerilor
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Desen tehnic şi infografică I, II
Mecanică şi rezistenţa materialelor I, II
Educaţie fizică şi sport I, II
Analiză matematică
Proprietăţile polimerilor
Inginerie generală în textile-pielărie
Metrologie în textile-pielărie
Grafică asistată de calculator I
Discipline opționale (Comunicare, Filosofie, Etică și Integritate Academică, Limbă modernă I, II - engleză, franceză, germană)
Discipline facultative (Limbi străine II engleză, franceză, germană, niţiere în software de bază)
Anul 2
Matematici speciale
Grafică asistată de calculator II
Economie
Fibre textile I, II
Structuri textile (fire)
Bazele proceselor din filatură
Introducere în design
Educaţie fizică şi sport III
Electrotehnică, electronică şi automatizări
Mecanisme şi organe de maşini
Structuri textile (ţesături)
Bazele tehnologiei confecţiilor textile
Design
Practică de domeniu
Discipline opționale (Limbi străine III, IV - engleză, franceză, germană)
Discipline facultative (Limbi străine III, IV - engleză, franceză, germană, Istoria textilelor, Psihologia educației, Pedagogie I)
Anul 3
Bazele proceselor din ţesătorie I, II
Structuri textile (tricoturi)
Bazele tehnologiei tricoturilor
Structura şi proiectarea confecţiilor
Design
Confortul şi funcţiile produselor textile
Tehnnologia textilelor neconvenţionale
Statistică aplicată
Practică de specialitate
Discipline opționale (Procese şi maşini în filatura de bumbac I, II, Procese şi maşini în filatura de lână I, II, Procese şi maşini în filatura de liberiene I, II, Procese şi maşini în filatură I, II, Procese şi maşini de tricotat I, II, Design şi structuri complexe de ţesături)
Discipline facultative (Didactica specialităţii, Pedagogie II)
Anul 4
Controlul calităţii în industria textilă
Management
Finisarea produselor textile
Analiza şi controlul sistemelor de producţie prin costuri
Elaborarea și definitivarea Proiectului de diplomă
Practică pentru elaborarea și definitivarea Proiectului de diplomă
Discipline opționale (Proiectarea îmbrăcămintei II, Procese şi maşini de tricotat I, Procedee moderne în confecţii, Design vestimentar, Procese şi maşini de tricotat II, Confecţii din tricot, Procese şi maşini în ţesătorie I, Procese şi maşini în confecţii I, Proiectarea asistată de calculator a produselor vestimentare, Tehnologii neconvenţionale, Procese şi maşini în ţesătorie II, Procese şi maşini în confecţii II, Design vestimentar)
Discipline facultative (Practică pedagogică, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi, Evaluare finală)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Înfiinţarea Facultăţii de Inginerie din Arad este legată de o mai veche traditie de invăţămant superior din acest oraş, marcată prin următoarele momente : 1812 - Preparandia ( Institut Pedagogic ) 1822 - Institut Clerical Ortodox Roman 1920 - Academia Teologică 1933 - Conservatorul 1949 - 1954 - Facultatea de Zootehnie si Medicină Veterinară 1972 - 1990 - Facultatea de subingineri (coordonata de Institutul Politehnic din Timişoara ) Actul de înfiinţare al universitatii din Arad, sub denumirea iniţială de “Institutul de Învăţămant Superior“ s-a bazat pe Hotararea Guvernului nr. 567/18.05.1990, Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 7751/1990, care stabilea ca, în anul universitar 1990 / 1991, institutul să conţină o facultate, Facultatea de Inginerie.

Cadre didactice: 33

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

  • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
  • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
  • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
  • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
  • tabere studenţeşti gratuite;
  • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație