Analiza și evaluarea impactului de mediu
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Ȋn cadrul programului de masterat Analiza şi evaluarea impactulu de mediu (AIM) se are ȋn vedere pregătirea studenţilor pentru dobȃndirea competenţelor ȋn domeniul identificării aspectelor de mediu semnificative, a evaluării acestora din perspectiva probabilităţii de producere şi din perspectiva magnitudinii efectelor generate ȋn mediul de viaţă (biotopuri) precum şi ȋn sistemele ecologice supraindividuale. Sunt oferite posibilităţi de aplicare practică a metodelor de identificare şi evaluare prin proiecte realizate ȋn cadrul programelor de studiu ale disciplinelor de specialitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Ştiinţa mediului

Specializare: Ştiinţa mediului

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 40

Ultima medie (buget): 8.79

Ultima medie (taxă): 6.63

Taxă anuală de studii: 3.600 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea la master
Ierarhizarea candidaților la admiterea la studii de masterat se face tinând cont de media la examenul de licență (30 %), nota la interviu (40 %) și media anilor de studii (30 %).

Criterii de departajare

1. Nota obținută la examenul de licență la proba 1 (de verificare a cunoștințelor de specialitate);

2. Nota obținută la susținerea lucrării de licență/diplomă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2018 până la 25/07/2018

Perioadă probe: de la 26/07/2018

Perioadă rezultate: de la 26/07/2018 până la 30/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 15/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu 40% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
adeverința din care să rezulte calitatea de student la Master, cu precizarea regimului de studii, CT sau FT pentru fiecare an de studii la care a fost sau este înmatriculat, la o instituție de învățământ superior de stat sau particular, (dacă este cazul)
recomandare eliberată de către o organizație legală a rromilor (semnată și ștampilată) care atestă apartenența lor la această etnie.
Anul 1
Sisteme socio-economicetendinte de evoluţie ȋn raport cu mediul
Habitate şi populaţii: structură, funcţii, impacturi, protecţie
Gestionarea aspectelor de mediu ȋn arii protejate
Protecţia apelor, aerului şi solului
Practică de specialitate
Schimbări globale
Factori antropici de impact
Bazele proiectării sistemelor de monitoring
Managementul ecologic ȋn zona costieră
Anul 2
Evaluarea impactului şi audit de mediu
Managementul resurselor pentru o agricultură durabilă
Analiza aspectelor de mediu ȋn sistemele lacustre şi deltaice
Tehnici de evaluare a toxicităţii
Practică de specialitate
Managementul deşeurilor
Managementul decizional al problemelor de mediu
Imapctul exploatării resurselor halieutice
Principiile dezvoltării durabile

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii și Ştiinţe Agricole – una dintre cele mai vechi facultăţi din universitatea constănţeană - îşi începe activitatea în anul 1961, odata cu înfiinţarea Institutului Pedagogic Constanţa. Facultatea pregătește specialiști în domeniile Biologie, Știința mediului - Ecologie și Protecția mediului, Geografie, Agricultură și Horticultură. În cadrul specializărilor Biologie ca și în cel al Ecologiei, se oferă studenților o pregătire în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special a mediului marin și costier. Specializarea Geografie oferă pregătire în domeniul geografiei teoretice și aplicate. Specializările Agricultură și Horticultură au ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul agricol si horticol în condițiile specifice Dobrogei, colaborările cu institute de cercetare de profil asigurând o pregătire de înalt nivel teoretic și practic. Programele analitice ale specializărilor asigură o pregătire în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţii forţei de muncă. Corpul profesoral al facultăţii este format din cadre didactice cu un înalt nivel de pregătire, cu activitate recunoscută în domeniile de specialitate. Diplomele de licență obținute sunt recunoscute pe plan internațional datorită aplicării sistemului de credite transferabile. Același sistem permite mobilitatea studenților între centre universitare din țară, cât și efectuarea de stagii de studiu la universități din alte state cu care facultatea întreține relații de colaborare - Universite de la Bretagne Occidentale de Brest (Franța), University of Milwaukee - Wisconsin (SUA).

Cadre didactice: 53

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație