Contabilitate şi informatică de gestiune
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de licenţă Contabilitate şi informatică de gestiune se adresează absolvenţilor ciclului superior al învăţământului preuniversitar (liceal), care doresc sa acceadă la tainele cunoaşterii oferite de „una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului omenesc” (Goethe). Programul de licenţă îşi propune să pregătească profesionişti contabili şi auditori competenţi în plan ştiinţific şi practic pentru toate tipurile de operatori economici . Absolvenţii acestui program vor fi în măsură să creeze, să analizeze, să interpreteze şi să valorifice corespunzător informaţia financiar-contabilă. De asemenea, programul vizează formarea convingerii de a aplica cu fidelitate reglementările contabile în cadrul unităţilor economice şi atribuirea unei dimensiuni adecvate raţionamentului profesional.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Contabilitate

Specializare: Contabilitate şi informatică de gestiune

Locuri disponibile (total): 93

Locuri disponibile (buget): 38

Locuri disponibile (taxă): 55

Taxă anuală de studii: 2.500 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Microeconomie
Matematică aplicata în economie
Informatică
Contabilitate
Psihologie
Limba engleză, franceză, germană I, II
Educație fizică I, II
Bazele tehnologiei
Macroeconomie
Marketing
Economie monetară
Practică de specialitate
Contabilitate fundamentală
Baze de date
Contabilitate asistată de calculator
Anul 2
Finanţe publice
Dreptul afacerilor
Contabilitate şi gestiune fiscală
Contabilitate de gestiune
Sisteme informatice de gestiune
Gestiune financiară
Limba engleză, franceză, germană III, IV
Managementul afacerilor
Statistică
Contabilitatea instituţiilor publice
Contabilitate aplicată
Practică de specialitate
Evaluarea firmei
Fiscalitate
Anul 3
Contabilitatea instituţiilor de credit
Audit financiar
Analiză economico-financiară
Contabilitate internaţională
Contabilitatea operaţiunilor speciale
Sisteme informatice de asistare a deciziilor
Programarea calculatoarelor
Etică în afaceri
Econometrie
Control de gestiune
Audit intern
Elaborarea lucrării de licență
Reglementări și practici contabile specifice
Expertiză contabilă și consultanţă fiscală
Prețuri și concurență
Control financiar

Facultatea de Ştiinţe Economice

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

Facultatea de Ştiințe Economice reprezintă o structură didactico-științifică și administrativă a Universității „1 Decembrie 1918” Albă Iulia, având rolul de a coordona procesul de învățământ și cercetare la specializări din cadrul aceluiași profil sau profile conexe. În cadrul facultății își desfășoară activitatea, ca unitate de bază a facultății, cu caracter eminamente didactico-științific, Departamentul de științe Economice și Gestiunea Afacerilor. Facultatea de științe Economice este una dintre cele mai tinere facultăți din cadrul Universității “1 Decembrie 1918” Albă Iulia, funcționând sub această titulatură începând cu anul 2014.

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

Lista de comparație