Educaţie fizică şi sportivă
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Obiectivele Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport

- Perfecţionarea prestaţiilor academice ale cadrelor didactice, afirmată prin calitatea actului educaţional şi prin rezultatele în învăţare ale studenţilor din ciclul de licenţă;

- Dezvoltarea continuă a calităţii contribuţiei cadrelor didactice în cercetarea ştiinţifică şi aplicativă;

- Dezvoltarea, în cadrul facultăţii, a unui management al calităţii şi a unei culturi organizaţionale în concordanţă cu politicile educaţionale ale UAV, ARACIS şi MEN precum şi cu tendinţele naţionale şi europene;

- Profesionalizarea viitorilor specialişti, adică a absolvenţilor noştri, care vor activa în diferite instituţii şi unităţi de profil, învăţământ, administraţie, prin înzestrarea lor cu competenţe în domeniile comunicării interpersonale, al utilizării tehnologiei informaţionale şi al învăţării pe tot parcursul vieţii;

- Asigurarea unei calităţi crescânde a ofertelor de formare continuă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (prin dezvoltare profesională - grade didactice - şi perfecţionare periodică) prin programe şi module flexibile;

- Dezvoltarea cooperării facultăţii cu celelalte entităţi, legal constituite, din UAV în plan transversal, îndeosebi cu facultăţile de ştiinţe umaniste şi sociale, inginerie, ştiinţe exacte, departamentul pentru pregătirea didactică;

- Dezvoltarea parteneriatelor facultăţii cu alte instituţii specializate din ţară şi din străinătate în domeniul cercetării ştiinţifice şi al practicii didactice;

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Educaţie fizică şi sportivă

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Admiterea se face pe bază de concurs.

Probă de aptitudini psihomotrice:

 • Viteză – 50 m plat/băieți-fete;
 • Forță membre inferioare – săritura în lungime de pe loc, fără elan/băieți-fete;
 • Forță membre superioare-flotări.

Cele trei probe reprezintă testul nr.1 și au o pondere de 40% din nota finală.

Proba de aptitudini specifice unei ramuri sportive:

 • La alegere: gimastică, baschet, volei, handbal, fotbal, rugby.
 • Din cele șase probe la alegere, se optează pentru una și aceasta va reprezenta testul nr. 2, având pondere de 40% din nota finală.

Mențiune: În ciclul de studii universitare de licentă pot fi admiși, fără concurs de admitere, pe locurile bugetate, componenții loturilor naționale și olimpice de juniori și seniori, precum și medaliații olimpici, mondiali și europeni.

Sunt scutiți de la plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere angajații și copii angajaților UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în original). De asemenea, conducerea UAV poate acorda, de la caz la caz scutiri/reduceri de la taxa de înscriere pentru cazuri speciale, pe baza unei solicitări scrise în acest sens.

Potrivit legii, copii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la UAV pentru un singur dosar (dosarul care are actele în orginal) și beneficiază de gratuitate la cazare în cămine.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați si prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobabarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți/departamente.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019 până la 18/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cererea tip de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Teoria şi metodica EFS
Gimnastică de bază
Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive- FOTBAL
Teoria şi practica în sporturi de iarnă – SCHI
Anatomie funcţională
Limba engleză
Teoria şi metodica EFS
Bazele generale ale atletismului
Expresie corporală şi euritmie
Fiziologie
Teoria şi practica în sporturi de apă – Inot
Aplicaţii practice discipline sportive de apă
Metode de cercetare în EFS
Şah
Discipline opționale (Istoria EFS, Etică şi integritate academică)
Discipline facultative (Psihologia educaţiei, Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei - Teoria şi metodologia curriculumului)
Anul 2
Psihopedagogie
Kinesiologie
Practica şi metodica activităţii motrice pe grupe de vârstă
Teoria şi practica în sporturile de combat - JUDO
Teoria si practica în ramuri ale gimnasticii – gimnastica acrobatică
Aplicaţii practice discipline sportive de iarnă (în tabere de pregătire)
Metode de cercetare în EFS
Limba engleză
Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive - Fotbal
Educaţie pentru sănătate şi prim ajutor
Metodica predării gimnasticii în şcoală
Metodica predării voleiului în şcoală
Stagiu de practică în activităţi de turism
Limba engleză
Teoria şi practica atletismului
Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă
Discipline opționale (Istoria EFS, Etică şi deontologie în EFS)
Discipline facultative (Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii -Teoria şi metodologia evaluării), Didactica educaţiei fizice şi sportului)
Anul 3
Metodica predării baschetului în şcoală
Metodica predării handbalului în şcoală
Metodica predării fotbalului în şcoală
Activităţi motrice de timp liber – jocuri sportive pe teren redus
Expresie corporală şi euritmie
Activităţi motrice adaptate
Gimnastică aerobică de întreţinere
Fitness
Metodica predării atletismului în şcoală
Tehnici de autoapărare
Stagiu de practică în baze de agrement
Evaluare motrică şi somato-funcţională
Teoria şi practica în alte ramuri sportive - Culturism
Organizarea şi conducerea structurilor specifice
Stagiu de pregătire şi elaborare a lucrării de licenţă
Discipline opționale (Ergonomie sportivă, Amenajări baze sportive, Psihopedagogie specială, Management în EFS)
Discipline facultative (Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu I, II, Instruire asistată de calculator, Managementul clasei de elevi)

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad

Descriere

Misiunea Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport este asigurarea calităţii sistemului de pregătire iniţială şi de formare continuă a personalului didactic din instituţii de învăţământ, în concordanţă cu politicile educaţionale în domeniu, cu cerinţele pieţei muncii şi cu evoluţiile disciplinelor teoretice şi practice specifice, promovând o abordare interdisciplinară şi cu preocupări ferme spre cercetarea ştiinţifică şi aplicativă, dar şi spre creaţia din domeniul educaţiei fizice şi sportului.

Cadre didactice: 12

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Arad, Arad

Introducere

Universitatea "Aurel Vlaicu" este o instituţie de învăţământ superior de stat, acreditată şi certificată ARACIS și IEP-EUA, care continuă tradiţia învăţământului universitar arădean începută pe aceste locuri cu Institutul de Teologie (1822), Facultatea de Zootehnie şi Medicină Veterinară (1947), Institutul de Subingineri (1972).

Universitatea „Aurel Vlaicu” este o comunitate academică distinctă care funcţionează în baza prevederilor Constituţiei României, a legilor şi normativelor referitoare la sistemul de învăţământ.

Universitatea dispune de un personal academic cu înaltă pregătire profesională şi dotări de cea mai bună calitate pentru activităţile didactice şi ştiinţifice, astfel că baza materială este excepţională, cuprinzând peste 47.000 mp.

Diplomele, emise sub egida MECȘ, sunt recunoscute în ţară şi străinătate.

Studenţilor noştri le sunt asigurate condiţii foarte bune prin:

 • posibilitatea obţinerii unor burse de merit, de studiu şi sociale, atât pentru studenţii bugetari cât şi pentru studenţii cu taxă. Bursele acoperă toate cheltuielile de şcolarizare;
 • posibilitatea obţinerii unor burse de studiu în străinătate şi cuprinderea în proiecte (în prezent suntem parteneri la numeroase proiecte europene privind mobilităţi ale studenţilor universităţii în Germania, Norvegia, Danemarca, Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia, Finlanda);
 • reduceri de tarife pentru transport, manifestări culturale şi sportive;
 • cazarea în căminele studenţeşti, servirea mesei la cantină;
 • tabere studenţeşti gratuite;
 • ample şi numeroase activităţi studenţeşti organizate de Liga Studenţilor din UAV

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Limitată

Locuri în camin: 180

Programe similare

Lista de comparație