Medicină veterinară
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii de licență Medicină Veterinară oferă posibilitatea studenților ca la absolvirea studiilor să activeze în domeniul sănătății animalelor, sănătății publice, protecția consumatorului și a mediului înconjurător, ameliorarea efectivelor de animale, al asigurării securității alimentare a populației, al facilitării relațiilor comerciale și al păstrării echilibrului ecologic. De asemenea, prin pregătirea lor, aceștia sunt capabili să ofere consultanță veterinară de specialitate pentru animale de rentă și de companie, bunăstarea animalelor și protecția mediului.

După absolvirea facultății, absolvenții licențiați cu titlul de Dr. medic veterinar sunt înscriși ca membri cu drepturi depline ai Asociației Generale a Medicilor Veterinari din România și membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Oportunitățăi de carieră
La absolvirea facultăţii, medicii veterinari licenţiaţi pot profesa în: cabinete și clinici veterinare pentru animale de companie sau pentru animale de fermă; cabinete medicale veterinare individuale de consultanță tehnică de specialitate; laboratoare sanitare-veterinare pentru sănătate animală și pentru controlul alimentelor; unități de cercetare, administrația locală / centrală sanitară veterinară, farmacii veterinare, firme producătoare sau distribuitoare de medicamente veterinare, firme producătoare de furaje etc.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină veterinară

Specializare: Medicină veterinară

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 5.200 lei

Taxă de înscriere: 110 lei

Descriere

Candidaţii care optează pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universităţii Spiru Haret (licenţă sau masterat) în perioada 1 februarie – 31 iulie 2018 şi îşi depun documentele până la data de 31 iulie 2018 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.

CONCURSUL DE ADMITERE constă în:

- Analizarea dosarului,

- Testarea cunoştinţelor și capacităților cognitive ale candidatului sub forma unui interviu;

- Scrisoare de motivație / eseu asupra opțiunii pentru medicină veterinară și dovezi ale activității de voluntariat în domeniu (pentru linia cu predare în limba engleză)

Persoanele cu handicap care participă la concursul de admitere au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi candidaţi.

Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi în ciclul de studii universitare de masterat, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Românii de pretutindeni, cetăţenii din state terţe pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi în ciclul de studii universitare de masterat, conform prevederilor legale în vigoare, acordurilor bilaterale şi ofertelor unilaterale ale României şi metodologiilor special elaborate de ministerul de resort.

Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor (cu vârsta de până la 26 de ani), sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii:

 • candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii;
 • candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani);
 • candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună (cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani).

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere pentru admitere și candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiul I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare recunoscute de ministerul de resort.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 02/07/2018 până la 27/07/2018

Perioadă rezultate: de la 02/07/2018 până la 27/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018 până la 14/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Da Nu N/A Nu Proba orala N/A
Scrisoare de intenție / motivație Da Nu N/A Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Anul 1
Anatomie
Histologie și embriologie
Chimie
Biochimie, Biologie moleculară
Biologie animală
Genetică
Nutriție animală și agronomie
Fizică
Matematici aplicate științelor biologice
Biologia plantelor
Economie rurală
Informare ştiinţifică, tehnici şi metode de documentare
Practica
Educatie fizica (facultativ)
Limba străină (facultativ)
Anul 2
Anatomie
Biochimie. Biologie moleculară
Fiziologie
Nutriție animală și agronomie
Microbiologie
Creșterea animalelor
Producții animaliere
Patologie
Igienă veterinară şi protecţia mediului
Practică
Istoria medicinii veterinare / Informare ştiinţifică, tehnici şi metode de documentare (opțional)
Educatie fizica (facultativ)
Limba straină (facultativ)
Anul 3
Patologie
Producţii animaliere
Etologia, bunăstarea şi protecţia animalelor
Imunologie și imunopatologie
Anatomie patologică
Farmacologie
Semiologie
Anesteziologie
Epidemiologie
Parazitologie, boli parazit. și prelegeri clinice pe specii
Practică
Nutriție dietetică / Laborator clinic (opțional)
Anul 4
Clinică medicală și prelegeri clinice pe specii
Parazitologie, boli parazit. și prelegeri clinice pe specii
Boli infecț., med. preventivă și prelegeri clinice pe specii
Clinică chirurg. și prelegeri clinice pe specii
Reproducere
Obstetrică
Toxicologie
Propedeutică
Igienă şi tehnologie alimentară
Practica
Biotehnologii de reproducţie (opțional)
Ortopedie veterinară şi traumatologie (opțional)
Anul 5
Clinică medicală și preleg. clinice pe specii
Clinică chirurg. și prelegeri clinice pe specii
Boli infecț., med. preventivă și prel. clin. pe sp.
Tulburări de reprod. și prelegeri clinice pe specii
Inspecţia şi controlul produselor alimentare pentru animale sau de origine animală. Lucrări practice în unități de sacrificare și procesare a produselor alimentare
Medicină veterinară şi sănătate publică
Radiologie și imagistică
Practica
Oncologie (opțional)
Micotoxicologie (opțional)
Anul 6
Medicină legală şi diagnostic necropsic
Farmacie
Legislatie veterinară şi deontologie
Terapeutică
Clinica ecvinelor
Clinica rumegătoarelor
Clinica suinelor
Clinica păsărilor și leporide
Clinica animalelor de companie
Dermatologie veterinară
Practica
Patologia glandei mamare (opțional)
Managementul proiectelor (opțional)

Facultatea de Medicină Veterinară

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti

Descriere

Programul de studii de licenţă Medicină Veterinară oferă posibilitatea studenţilor ca la absolvirea studiilor să activeze în domeniul sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, protecţia consumatorului şi a mediului înconjurător, ameliorarea efectivelor de animale, al asigurării securităţii alimentare a populaţiei, al facilitării relaţiilor comerciale şi al păstrării echilibrului ecologic. De asemenea, prin pregătirea lor, aceştia sunt capabili să ofere consultanţă veterinară de specialitate pentru animale de rentă şi de companie, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.

După absolvirea facultăţii, absolvenţii licenţiaţi cu titlul de Dr. medic veterinar sunt înscrişi ca membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România şi membri ai Colegiului Medicilor Veterinari.

Angajabilitate la 6 luni: 70%

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Inspirat de modelul iconicei Universităţi Harvard din Statele Unite, Prof.univ.dr. Aurelian Gh. Bondrea a proiectat, iniţiat, organizat şi condus Universitatea Spiru Haret, începând cu19 ianuarie 1991. Acestuia i s-au alăturat 32 de oameni de o deosebită valoare intelectuală şi morală, ca membri fondatori. 

Universitatea Spiru Haret a aderat la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în anul 1988, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

Instituția de învățământ are 14 facultăţi cu 60 programe de licență, 40 programe de masterat; centre universitare în Bucureşti, Constanţa, Craiova, Braşov, Câmpulung Muscel; cadre didactice de excepţie; condiţii moderne de studiu.

Strategia de dezvoltare a universității s-a axat pe investiţii în resurse moderne de predare-învăţare, pe dezvoltarea unei baze materiale complexe, pe facilitarea accesului la educaţie, pe orientarea către o cultură organizaţională pro-calitate, pe cooperare academică şi pe centrarea educaţiei pe student, în scopul de a oferi societăţii româneşti o alternativă viabilă pentru învăţământul de stat.

De-a lungul timpului, universitatea a cunoscut o evoluţie remarcabilă nu doar pe plan naţional, ci şi ca parte a reţelei academice globale. Implicarea în proiecte, manifestări culturale şi ştiinţifice internaţionale dedicate progresului învăţământului universitar la nivel mondial, cooperarea cu organizaţii din toată lumea, construirea de rapoarte pozitive cu numeroase entităţi de elită din domeniul educaţional au fost doar câteva dintre obiectivele strategice stabilite şi îndeplinite cu succes de Universitatea Spiru Haret în spiritul internaţionalizării.

Statut: Privat

Statut acreditare: Acreditată - Încredere

Locuri în camin: 1.500

Programe similare

 • Medicină veterinară (în limba engleză)

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Lista de comparație