Istorie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specializările din domeniile Istorie și Filologie sunt cele mai vechi din Universitate. Ele beneficiază din plin de bogăția și valoarea tezaurului cultural acumulat și conservat în orașul Marii Uniri, consacrând instituțional, la nivel universitar, semnificația specială pe care Albă Iulia o are pentru istoria națională. Studenții noștri beneficiază de perioade de pregătire (studii, practică) la universități partenere din Franța, Italia, Grecia, Germania, Polonia, Austria, Spania, Ungaria, China, Slovacia, Cehia, Macedonia, Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Olanda, Norvegia, Lituania, Portugalia, Turcia, Malta.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 60

Locuri disponibile (buget): 20

Locuri disponibile (taxă): 40

Taxă anuală de studii: 2.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă rezultate: de la 27/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 19/09/2019

Perioadă rezultate: de la 21/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Introducere în istoria veche universală
Introducere în istoria veche a românilor
Istoriografie generală
Preistorie generală
Introducere în arheologie
Metodologia cercetării ştiinţifice
Informatică aplicată
Educaţie fizică
Introducere în istoria medie universală
Introducere în istoria medie a românilor
Istoria şi teoria artei
Introducere în ştiinţele auxiliare ale istoriei
Limba latină
Practică de specialitate
Disciplină opțională (Limba engleza / Limba franceză / Limba germană)
Disciplină facultativă (Limba modernă)
Anul 2
Introducere în istoria modernă universală
Introducere în istoria modernă a românilor
Istoriografie românească
Istoria bizanţului
Limba izvoarelor istorice
Paleografie româno-chirilică
Introducere în istoria universală a sec. XX
Introducere în istoria românilor în sec. XX
Istoria şi teoria artei
Introducere în muzeologie
Femeia în societatea medievală
Practică de specialitate
Discipline opționale (Limba engleza / Limba franceză / Limba germană, Paleografie latină / Epigrafie latină)
Disciplină facultativă (Limba modernă, Demografie istorică, Estimologie istorică)
Anul 3
Istoria integrării europene
Imaginea ca document
Introducere în istoria elitelor medievale
Instituţii medievale
Introducere în istoria religiilor
Apariţia civilizaţiilor agricole din vechea europă
Arheologie socială şi funerară ,Civilizaţia geto-dacică în contextul lumii antice
Disciplină opțională 1 (Principii de bază ale conservării integrate a patrimoniului / Latini şi bizantini. Interferenţe culturale între occident şi orient ) ,Disciplină opțională 2 (Locuinţe, aşezări, sisteme de fortificare în preistorie / Urbanismul în Transilvania. Sec. XIII-XIX)
Disciplină opțională 3 (Fenomenul indoeuropenizării / Relatiile internationale în secolul XX) ,Disciplină opțională 4 (Practica de specialitate. Cercetare arheologică asistată de calculator)
Disciplină opțională 5 (Restaurarea şi prelucrarea artefactelor arheologice / Cultură şi civilizaţie în societatea românească în epoca modernă)
Disciplină opțională 6 (Arheologia primei epoci a fierului / Minorități religioase şi confesionale în spaţiul românesc)
Disciplină opțională 7 (Drumuri şi fortificaţii în antichitate şi evul mediu / Istoria războiului rece)
Disciplină opțională 8 (Practica de specialitate. Cercetare arheologică asistată de calculator)
Discipline facultative (Etnografie şi artă populară, Sociologie religioasă)

Facultatea de Istorie şi Filologie

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia

Descriere

În cadrul Universitătii „1 Decembrie 1918”, cu misiune de învătămant și cercetare funcționează și Facultatea de Istorie și Filologie, cultivând domeniul științelor Umaniste aici, la Albă Iulia, într-un spaţiu definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră națională. Prin implementarea sistemului european al creditelor transferabile (ECTS), cât și prin propunerea unor programe complementare, de formare continuă, axate mai ales pe corelația dintre cercetarea din domeniu și didactică, Facultatea de Istorie și Filologie își înscrie specializările în dimensiunea europeană din domeniul invătămantului superior românesc, planurile de invătămant fiind realizate în sistem Bologna. Facultatea foloseşte în mod curent amfiteatrele dotate cu videoproiectoare, Laboratorul de conservare a vestigiilor arheologice, Cabinetul specializat pentru studiul Istoriei, Cabinetul specializat pentru studiul limbilor moderne, modern echipat cu calculatoare şi soft-urile necesare, Cabinetul specializat pentru studiul Limbii şi literaturii române, Laboratorul pentru cercetarea istorică şi filologică asistată de calculator. Facultatea de Istorie și Filologie din Albă Iulia depune eforturi constante pentru afirmarea și creșterea vizibilitătii ei în plan național și internațional.

Cadre didactice: 38

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Alba Iulia, Alba

Introducere

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, înfiinţată în anul 1991, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, integrată sistemului naţional de învăţământ superior.

Misiunea Universităţii “1 Decembrie 1918” este definită, în dimensiunile ei esenţiale, de semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi zonei. Idealul educaţional şi misiunea Universităţii se sprijină pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti şi urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.

Adaptând coordonatele generale ale dezvoltării instituţionale la contextul actual în plan academic, economic, politic şi social, precum şi în funcţie de evoluţiile prognozate pe termen scurt şi mediu, strategia Universităţii vizează continuarea şi dezvoltarea strategiei pentru calitate în domeniul învăţământului, în acord cu standardele naţionale şi cu criteriile academice de evaluare a universităţilor, susţinerea prioritară a calităţii cercetării ştiinţifice, aplicarea unui management economico-financiar eficient precum şi dezvoltarea serviciilor sociale pentru studenţi şi cadre didactice.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 650

Programe similare

 • Istorie

  Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice/Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 • Istorie

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Relaţii, instituţii şi organizaţii internaţionale

  Facultatea de Istorie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Istorie

  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Istorie

  Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării/Universitatea din Oradea

Lista de comparație