Medicină veterinară (în limba engleză)
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Absolvenţii Facultăţii de Medicină Veterinară pot opta pentru:
- asistenţă sanitară veterinară prin circumscripţiile veterinare sau cabinetele şi clinicile private;
- controlul sanitar veterinar al alimentelor;
- producerea şi distribuţia medicamentelor, instrumentarului, aditivilor furajeri şi a furajelor;
- învăţământul universitar;
- învăţământul preuniversitar;
- institute de cercetare în domeniul medical veterinar, zootehnic şi biologic;
- farmacii veterinare;
- politia sanitar-veterinară;
- vamă;
- societăţi comerciale de profil;
- medicină veterinară rurală;
- industria farmaceutică (cercetare, marketing, tehnic sau comercial)

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 6

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Medicină

Domeniu de licență/master: Medicină veterinară

Specializare: Medicină veterinară

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 16.100 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Criterii de admitere

 • Test grilă Biologie și Chimie - 30%;
 • media la examenul de Bacalaureat - 70%.

Testul grilă va conţine 90 de întrebări: 50 din Biologie, clasa a XI-a (Anatomia şi fiziologia omului) şi 40 de întrebări din Chimie organică, clasa a X-a.

Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe baza de cerere, în limita locurilor aprobate de Senat, ca studenţi în regim cu taxă.

Departajarea candidaţilor la Facultatea de Medicină veterinară se va realiza pe baza formulei: (N1 x 0,3) + (N2 x 0,7).

Candidaţii care au obţinut performanţe deosebite la concursuri internaţionale (premiul I, II, III, menţiune sau premii speciale) în timpul studiilor liceale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere la două specializări în cadrul numărului de locuri bugetate alocate de către Ministerul Educaţiei Naţionale, la domenii din universitate corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi.

Actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere; pot solicita scutirea de taxă: candidații (până la împlinirea vârstei de 35 de ani) orfani de ambii părinţi, de la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic și auxiliar didactic aflat în activitate/pensionat și ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie. 

Scutirea de taxă pentru înscriere se acordă numai o singură dată, acolo unde candidatul depune actele în original.

Taxa de înmatriculare este 100 lei.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 12/07/2018 până la 20/07/2018

Perioadă probe: de la 21/07/2018

Perioadă rezultate: de la 22/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 06/09/2018 până la 11/09/2018

Perioadă probe: de la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Biologie Da Nu 30% Nu Test grila Biologie clasa a XI-a (Anatomia şi fiziologia omului)
Chimie organică Da Nu 30% Nu Test grila Chimie organică, clasa a X-a.

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor sau in cazul celor care s-au retras. Pentru studenții înscriși în prealabil la o instituție de învățământ superior privată este necesară o adeverință distinctă.
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanţa atestând plata taxei de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Diplomă de laureat, concursuri
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Anatomie
Biochimie
Biologia animalelor de laborator
Biologie animală
Biologia plantelor
Chimie
Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
Economie rurală
Educaţie fizică
Fizică
Histologie şi embriologie
Informare, documentare şi comunicare ştiinţifică
Istoria medicinei veterinare
Limbi străine
Matematici aplicate ştiinţelor biologice şi informatică
Nutriţie animală şi agronomie
Discipline facultative (Pedagogie I, Practică, Psihologia educaţiei)
Anul 2
Anatomie
Anatomia şi fiziologia animalelor pentru blană
Biochimie
Biologie moleculară
Creşterea animalelor
Diagnostic hematologic
Didactica specialităţii
Educaţie fizică
Fiziologie
Fiziopatologie
Genetică
Limbi străine
Managementul producţiei cinegetice
Microbiologie
Pedagogie II
Practică
Anul 3
Anesteziologie
Anatomie patologică
Bunăstarea şi protecţia animalelor
Diagnostic paraclinic
Epidemiologie
Etologie
Farmacologie
Fiziopatologie
Igienă veterinară şi protecţia mediului
Imagistică medicală
Imunologie
Inspecţia şi controlul hranei pentru animale
Limbi străine
Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii
Patologie celulară şi oncologie comparată
Practică
Producţii animaliere
Radiologie
Semiologie
Virusologie
Anul 4
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii
Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii
Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii
Deontologie şi etică profesională medicală veterinară
Dermatologie veterinară
Diagnostic paraclinic
Igienă şi tehnologie alimentară
Limbi străine
Managementul calităţii actului terapeutic
Managementul calităţii în învăţământul medical
Obstetrică veterinară
Ortopedie veterinară
Parazitologie şi boli parazitare
Parazitologie şi prelegeri clinice pe specii
Patologia peştilor, albinelor şi viermilor de mătase
Practică
Propedeutică
Reproducere
Toxicologie
Anul 5
Boli infecţioase, medicină preventivă şi prelegeri clinice pe specii
Clinică chirurgicală şi prelegeri clinice pe specii
Clinică medicală şi prelegeri clinice pe specii
Controlul produselor şi alimentelor de origine animală
Deontologie
Dezvoltare de abilităţi profesionale şi orientare în carieră
Legislaţie în medicină veterinară
Limbi străine
Managementul calităţii actului terapeutic
Managementul calităţii în învăţământul medical
Managementul proiectelor
Medicină dentară
Medicină experimentală
Medicină legală şi diagnostic necropsic
Micologie şi micotoxicologie clinică
Oftalmologie
Patologia reproducţiei
Patologie şi clinică medicală
Practică
Reproducere, tulburări de reproducere şi prelegeri clinice pe specii
Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare
Terapeutică
Anul 6
Administrarea serviciilor veterinare de stat, sănătate şi bunăstare animală şi monitorizare boli
Chirurgia animalelor de companie
Diagnostic de laborator
Diagnostic paraclinic
Epidemiologie II
Farmacie
Lucrări practice în abatoare
Managementul sănătăţii rumegătoarelor
Managementul sănătăţii suinelor şi păsărilor
Managementul şi biotehnica reproducţiei animalelor de rentă
Medicina internă a animalelor de companie
Medicină veterinară de stat şi sănătate publică
Microbiologie alimentară
Patologia animalelor de agreement şi exotice
Patologie nutriţională
Practică
Prelegeri clinice - animale de companie
Prelegeri clinice - ecvine
Prelegeri clinice - rumegătoare
Prelegeri clinice - suine şi păsări
Siguranţa alimentelor
Tehnologia, controlul şi certificarea calităţii produselor alimentare în unităţile de producţie

Descriere

Învăţământul medical veterinar ieşean datează de aproape un secol. "La începutul secolului XX funcţiona în cadrul Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi o catedră de Agricultură, similară catedrei de Chimie agricolă înfiinţată la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti. În 1910, în cadrul acestei catedre se predau: Nutriţia plantelor şi a animalelor agricole, Prepararea vinului şi Lăptăria. La 7 iunie 1911 un grup de profesori format din Haralamb Vasiliu - titularul catedrei de Chimie agricolă, P. Bujor, A. Popovici, şi I. Simionescu, au propus înfiinţarea la Facultatea de Ştiinţe a unei secţii de ştiinţe agricole. Cursurile erau repartizate pe o durată de 2 ani în trei grupe. De la 17 mai 1913 secţia de Ştiinţe agricole a avut un regulament propriu de funcţionare, dar în preajma aceluiaşi an era în primejdie să-şi piardă un post de conferenţiar la zootehnie, altul la economie rurală precum şi un post de conferenţiar diurnist la medicina veterinară, posturi suprimate din cauza împrejurărilor excepţionale şi nefavorabile prin care a trecut ţara". (Arhivele Statului Bucureşti, Fond. Min. Instr. Dos. 2681/1913, f.189) Deşi aceste documente atestă practici veterinare universitare încă de la începutul secolului XX sub cupola academică a tărâmurilor ieşene, abia peste şase decenii se materializează concret acest deziderat. Facultatea de Medicină Veterinară a fost înfiinţată în 1961, asigurându-i-se la acea perioadă, o baza materială ultramodernă în care îşi desfăşurau activitatea personalităţi marcante ale învăţământului veterinar superior românesc. Până în 1974, Facultatea funcţionează ca unitate individuală din cadrul Institutului Agronomic Iasi, are o durată de 5 ani şi disciplinele structuate în 4 catedre. În 1974 se uneşte cu Facultatea de Zootehnie şi este transformată în secţia de Medicină Veterinară a Facultăţii de Zootehnie şi Medicină Veterinară. În anul 1986, dupa o nouă organizare, Facultatea se regăseşte în cadrul Facultăţii de Agronomie sub titulatura de Catedra de Medicină Veterinară. Începând cu anul 1990, Facultatea revine la denumirea firească de Facultatea de Medicină Veterinară, organizată pe principiile învăţământului medical veterinar modern, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

Cadre didactice: 45

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 • Medicină veterinară

  Facultatea de Medicină Veterinară/Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Lista de comparație