Reproducţie şi Ameliorare Genetică
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Descriere indisponibilă momentan.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Agricole

Domeniu de licență/master: Zootehnie

Specializare: Zootehnie

Locuri disponibile (total): 130

Locuri disponibile (buget): 115

Locuri disponibile (taxă): 15

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat se face prin concurs, criteriile de departajare fiind:

a: proba de interviu, cu ”admis” sau ”respins” (probă eliminatorie);

b: notele obținute la examenul de finalizare a studiilor de licență, după cum urmează:

b.1. Nota 1 – evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (N1) ): 40 %

b.2. Nota 2 – prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului diplomă (N2): 60 %

Admiterea candidaţilor la studiile universitare de masterat (care au promovat proba de interviu) se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor calculate cu formula: M = 0,4 N1 + 0,6 N2, în limita locurilor aprobate.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 25/07/2019

Perioadă probe: de la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 26/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Interviu Nu Nu N/A Da Proba orala Admis/Respins

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Atestat competență lingvistică pentru candidații care solicită scutirea la testele de profil
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Managementul reproducţiei la animale
Genetică aplicată în ameliorarea animalelor
Evaluarea zootehnică a reproducătorilor şi elaborarea programelor de ameliorare
Managementul resurselor genetice animale
Predicţia valorii de ameliorare a reproducătorilor
Embriotehnologie şi reproducere asistată la animale
Metodologia cercetării ştiinţifice
Etică şi integritate academică
Practică
Comunicare internaţională
Tehnica negocierilor în afaceri
Anul 2
Imunogenetică şi imunomodularea producţiilor animale
Reproducţia şi ameliorarea vânatului
Optimizarea alimentaţiei animalelor de reproducţie
Legislaţia U.E. privind biotehnologiile de reproducţie şi selecţia la animale
Practică şi activitate de cercetare
Managementul proiectelor
Managementul firmei şi plan de afaceri

Descriere

Facultatea de Zootehnie din Iaşi s-a înfiinţat în anul 1951, în baza Hotărârii Consiliului de Miniştri din acea vreme (H.C.M. nr. 1056), în cadrul Institutului Agronomic, după ce în anul 1948 apăruseră la Bucureşti şi Arad alte două facultăţi. Înfiinţarea învăţământului superior zootehnic la Iaşi era justificată, având în vedere faptul că în cadrul Facultăţii de Agronomie se crease o adevărată şcoală de zootehnie, datorită marelui profesor Agricola Cardaş. Astfel, se preda: - în anul II: "Zootehnia generală"; - în anii III şi IV: "Creşterea taurinelor şi cabalinelor", "Creşterea ovinelor şi porcinelor"; - în anul V: "Creşterea păsărilor şi iepurilor de casă", "Apicultură şi sericicultură" şi "Piscicultură". Pe parcursul anilor III şi IV se preda şi cursul de "Industrii agricole", în cadrul căruia erau prezentate noţiuni de lactologie şi tehnologia cărnii. Tot prin grija profesorului Agricola Cardaş au fost create patru laboratoare de zootehnie cu dotările necesare, precum şi ferme didactice cu un pronunţat caracter zootehnic sau exclusiv zootehnic. În anul 1955, Institutul Agronomic din Iaşi eliberează primele diplome de ingineri zootehnişti, decan al Facultăţii de Zootehnie fiind Prof. dr. Gh. Drugociu. În anul 1957, Facultatea de Zootehnie se uneşte cu Facultatea de Agricultură, formând Facultatea de Agricultură şi Zootehnie, cu trei secţii: Agricultură, Horticultură şi Zootehnie. Începând cu promoţia care a dat admiterea în 1955, pentru secţiile de Zootehnie durata studiilor s-a mărit la 5 ani şi jumătate. În anul 1962, secţiile de Zootehnie ale Facultăţilor de Agricultură şi Zootehnie din ţară se desfiinţează. Studenţii din anii IV şi V Zootehnie au finalizat studiile ca ingineri în specialitatea Zootehnie, cei din anul III au fost transferaţi la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, unde după studii de 1 an şi jumătate au devenit medici veterinari, iar studenţii din anii I şi II au fost integraţi în Facultatea de Medicină Veterinară din Iaşi, care se înfiinţase între timp. De specificat faptul că pregătirea zootehnică a continuat să se efectueze cu profesorii afirmaţi în şcoala zootehnică ieşeană. Concentrarea efectivelor de animale precum şi specializarea unităţilor zootehnice au condus la reînfiinţarea, în anul 1968, a Facultăţii de Zootehnie, cu o durată a studiilor de 5 ani. În anul 1975, Facultăţile de Zootehnie şi de Medicină Veterinară din Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara se unesc organizatoric devenind secţii în cadrul noilor facultăţi de Zootehnie şi Medicină Veterinară, în timp ce la Bucureşti cele două facultăţi continuă să existe separat. În 1986, toate facultăţile şi secţiile din Institutul Agronomic din Iaşi sunt integrate într-o singură facultate - Facultatea de Agronomie, cu 4 secţii: Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Medicină Veterinară. Durata studiilor la secţia de Zootehnie se reduce la 4 ani, absolvenţii primind în continuare titlul de ingineri zootehnişti. Din anul 1990, Facultăţile de Zootehnie din amintitele centre universitare devin de sine stătătoare, cu o durată a studiilor de 5 ani. Din anul universitar 1991-1992 absolvenţii Facultăţii de Zootehnie primesc titlul de inginer-diplomat cu specializarea în Zootehnie. În anul 2001 s-au făcut demersurile necesare în vederea înfiinţării specializării de Piscicultură, iniţiativă aprobată de către C.N.E.A.A., acţionându-se şi în sensul înfiinţării Centrului de Cercetări Zootehnice Iaşi. Din anul 2009, conform normelor Bologna, durata studiilor la zi, pe cicluri universitare, devine 4+2+3 (4 ani licenţă, 2 ani masterat, 3 ani doctorat cu frecvenţă). Începând cu anul universitar 2009/2010, în concordanţă cu Planurile strategice şi tendinţa de dezvoltare/restructurare a USAMV Iaşi şi ţinând cont de transformările postaderare apărute în România, în cadrul Facultăţii de Zootehnie se dezvoltă două specializări noi, Controlul şi expertiza produselor alimentare şi Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism, cu cifră de şcolarizare proprie şi cu o durată a studiilor de 4 ani. În cei 60 de ani de existenţă, Facultatea de Zootehnie din Iaşi a dat un număr de peste 3500 specialişti, din rândul cărora unii au ocupat şi/sau ocupă funcţii de miniştri, secretari generali şi de stat, parlamentari, reputaţi directori de ferme şi holdinguri, cadre didactice, directori de institute şi staţiuni de cercetare, cercetători, fermieri etc.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" este o instituţie specializată în învăţământul superior agronomic şi medical veterinar, cu anvergură la nivel naţional şi european, având ca misiune fundamentală formarea de ingineri specializaţi în agricultură, montanologie, horticultură, inginerie şi management, ingineria produselor alimentare, inginerie mediului, zootehnie, licenţiaţi în biologie şi doctori medici veterinari.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Programe similare

 • Zootehnie

  Facultatea de Protecţia Mediului/Universitatea din Oradea

 • Zootehnie

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Zootehnie (ID)

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

 • Nutriţia şi Alimentaţia Animalelor

  Facultatea de Zootehnie/Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

Lista de comparație