Sport și performanță motrică
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului este de a asigura achiziţia de cunoştinţe şi de a forma competenţele necesare exercitării meseriei de „profesor - antrenor”, caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile sportive vocaţionale.  

Obiectivele programului de licenţă

Obiectivul general al noului program de studii este formarea de specialişti cu studii de licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului. Programul este centrat pe formarea de antrenori şi cadre didactice de specialitate, abilitate cu capacităţi şi competenţe pe direcţia proiectării, conducerii şi evaluării actului de predare-învăţare la nivelul stadiului I al antrenamentului sportiv. În mod secundar, oferă posibilitatea implicării absolvenţilor într-o gamă variată de activităţi conexe domeniului educaţiei fizice şi sportului (expert, consilier pe probleme sportive, instructor sportiv, monitor de timp liber, funcţionar de stat şi funcţionar public).

Obiectivele educaţionale, formulate din perspectiva cadrului didactic şi rezultate prin operaţionalizarea competenţelor de formare,  structurate pe cele trei dimensiuni, sunt:

Obiective cognitive: să cunoască noţiunile şi terminologia specifică domeniului educaţie fizică şi sport; să cunoască implicaţiile biologice şi sociale ale practicării activităţilor de tip sportiv, să cunoască sistemul de mijloace cu care se operează în activităţile specifice educaţiei fizice şi sportului; să cunoască componentele procesului instructiv-educativ de sport și performanță motrică precum şi factorii antrenamentului sportiv; să cunoască cele mai importante teorii despre învăţarea / educarea motrică, să cunoască formele de organizare, programare – planificare, evidenţă şi evaluare a activităţilor de sport și performanță motrică şi a procesului de antrenament sportiv – stadiul I.

Obiective aplicativ-practice (instrumental-operaţionale): să fie capabil de a analiza interdisciplinar diferitele forme de manifestare ale motricităţii umane şi a capacităţii de performanţă motrică; să aibă capacitatea de a se exprima motric la un nivel compatibil cu cerinţele profesionale ulterioare şi de a conştientiza parametrii de mişcare şi efort realizaţi; să dobândească capacitatea de a corela diversitatea cunoştinţelor dobândite pe parcursul traseului de studii; să fie capabil de a identifica şi utiliza noi surse de informaţie necesare pentru rezolvarea unor probleme noi; să fie capabil de a aplica creativ cunoştinţele dobândite în facultate, în situaţii profesionale diverse; să aibă capacitatea de a-şi organiza eficient activitatea profesională.

Obiective pentru formarea competenţelor de comunicare şi relaţionare: să dobândească abilitatea de a comunica eficient, utilizând o terminologie specifică şi adecvată nivelului de pregătire al subiecţilor angrenaţi într-o gamă variată de activităţi de educaţie fizică şi sport; să fie capabil de a utiliza moduri şi stiluri de comunicare adecvate situaţiilor specifice; să dobândească o atitudine flexibilă şi adaptabilă la munca de echipă.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice

Domeniu de licență/master: Educaţie fizică şi sport

Specializare: Sport şi performanţă motrică

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Modalitate de admitere:

  • Traseu aplicativ pentru evaluarea aptitudinilor motrice cu pondere 100% în media de admitere
  • Criteriile specifice se găsesc la adresa http://sport.ubbcluj.ro

LOCURI BUGETATE:

 Locurile I, II, III la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în sporturi olimpice recunoscute de către MEN, obținute în unul din ultimii patru ani de studii.  Sportivii calificaţi cu jocurile sportive – sporturi olimpice (seniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene în unul din ultimii patru ani de studii.

 Locurile IV, V, VI la Jocurile Olimpice obținute în unul din ultimii patru ani de studii.

LOCURI CU TAXĂ:

 Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale şi Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în sporturi olimpice recunoscute de către MEN, obținute în unul din ultimii patru ani de studii.

 Locurile I, II, III la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene (seniori, tineret, juniori) în sporturi neolimpice, obținute în unul din ultimii patru ani de studii Candidaţii care au obţinut performanţele respective pe timpul studiilor liceale beneficiază de facilităţile de mai sus, într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Facultăţile vor depune la Rectorat, listele nominale cu aceşti candidaţi, cu precizarea specializării (specializărilor), concursului, anului şi a premiului obţinut

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 16/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 11/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 20/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
adeverinţă medicală și dovada efectuării testului de efort, (traseul EKG de efort în original), cu mențiunea APT EFORT FIZIC, eliberată de medicul de medicină sportivă sau medicul cardiolog;
Anul 1
Anatomia funcțională
Kiensiologie
Psihopedagogie în educație fizică și sport
Handbal – bazele generale
Gimnastică de bază
Bazele generale ale atletismului
Limbă străină 1
Teoria și metodica educației fizice și sportului
Educație pentru sănătate și prim ajutor
Istoria educației fizice și sportului
Fotbal – bazele generale
Judo - teorie și practică
Schi – teorie și practică
Limba străină 2
Anul 2
Fiziologie
Metode de cercetare în educație fizică și sport
Tenis – teorie și practică
Volei – bazele generale
Atletism – teorie și practică
Înot – teorie și practică
Curs opțional 1
Evaluare motrică și somatofuncțională
Comunicare în educație fizică și sport
Baschet – bazele generale
Gimnastică artistică – teorie și practică
Stagiu de pregătire și elaborare a lucrării de licență
Stagiu de practică în activități de turism
Bazele generale ale antrenamentului sportiv
Curs opțional 2
Anul 3
Fiziologia efortului fizic
Psihologia sportului
Metodica antrenamentului pe ramură de sport – începători
Refacere și recuperare în sportul de performanță
Tehnici de monitorizare a performanței sportive
Stagiul de practică în centre de inițiere în sport – începători
Curs opțional 3
Biomecanica
Antrenament și competiție în sportul adaptat
Metodica antrenamentului pe ramură sport – avansați
Tehnici și metode pentru dezvoltarea calităților motrice
Stagiu de practică în structuri ale sportului
Stagiu de practică în centre de inițiere în sport – avansați/ evenimente sportive
Curs opțional 4

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Oferta pe care o facem pentru cei care doresc să parcurgă frumoșii ani ai studenției la facultatea noastră, se bazează pe tradiție în trecut, competență în prezent și încredere în viitorul domeniului pe care îl onorăm: Știința Sportului și Educației Fizice. Vorbim de tradiție pentru că în cele patru decenii de existență, absolvenții Faculății de Educație Fizică și Sport s-au integrat cu eficiență în lumea competitivă a domeniului și ne-au onorat cu rezultatele lor, în țară și peste hotare.

Studenții se pot integra în structurile sportive de performanță ale C.S.”Universitatea” sau în alte cluburi clujene, unde-și pot desăvârși măiestria sportivă și pot obține performanțele dorite. Desfășurată în cea mai mare parte în ambientul natural generos al Parcului Sportiv Universitar „Dr.Iuliu Hațieganu”, viața studenților este stimulată de programe și oferte de activități sportive care se desfășoară pe stadionul de atletism, terenurile de tenis, fotbal, baschet, street-ball, handbal si beach-volley sau în sălile de fitness. Vecinătatea Bazinului de înot și a Sălii Sporturilor „Horea Demian”, care găzduiește activitatea echipelor de performanța ale facultății, completează tabloul, realizând un cadru perfect adecvat domeniului de studiu.

Studenți înmatriculați licență: 1.191

Studenți înmatriculați master: 256

Cadre didactice: 43

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 33

Burse: Bursă de merit, Bursă de studiu, Bursă de performanta, Bursă de ajutor social

Promovabilitate licență: 81%

Procent continuare studii: 45%

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație