Geografie
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Misiunea programului de studiu de licență GEOGRAFIE constă în:

- a pregăti specialişti în domeniul Geografie,prin programe de învăţământ de înaltă calitate, adaptate necesităţilor domeniilor de interes naţional şi în concordanţă cu normele de integrare europeană;

- a contribui la dezvoltarea personalităţii prin formare continuă;

- a perfecţiona activitatea de cercetare şi a promova originalitatea în cercetare, care poate oferi şi baza pentru integrarea activităţilor în cadrul cerinţelor de protecţie a mediului şi a dezvoltării durabile;

- formarea de specialişti cu competenţe în cunoaşterea turismului ca fenomen socio-economic, în expertizele tertoriale ale acestuia, cu prioritate a celui de litoral, deltaic, dunărean, dobrogean-continental și de coastă marină-oceanică în general;

- a promova un învăţământ geografic de înaltă calitate.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe ale Naturii

Domeniu de licență/master: Geografie

Specializare: Geografie

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (buget): 14

Locuri disponibile (taxă): 36

Ultima medie (buget): 7.46

Ultima medie (taxă): 6.18

Taxă anuală de studii: 3.350 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Criterii de admitere:

1. Scrisoare de Intenție (Admis/Respins), 

2. Media generală a examenului de bacalaureat – 100%

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 06/07/2020 până la 25/07/2020

Perioadă rezultate: de la 25/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2020 până la 15/09/2020

Perioadă rezultate: de la 15/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
1 Fotografie tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de inscriere tip
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
declarație RGDP
declarație pe propria răspundere privind autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate încărcate pe platformă şi cele originale
dovada plății taxelor de procesare și de admitere
Anul 1
Geografie urbană şi rurală
Hidrologie şi oceanografie
Limba franceză
Geografie economică
Geologia României
Metode și tehnici de analiză a datelor geografice
Limba engleză
MTADG
Sport
Anul 2
Sport
GIS
Geologia României
Geografie culturală
Geografia umană a României
Limba engleză
Metode și tehnici de analiză a datelor geografice
Geografia Europei
Anul 3
Geografia regională a României
Geografia mării negre
Gestiunea resurselor climatice
Regionare şi regiuni economico-geografice
Geografia hazardelor şi riscurilor
Geografia Mării Negre

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii și Ştiinţe Agricole – una dintre cele mai vechi facultăţi din universitatea constănţeană - îşi începe activitatea în anul 1961, odata cu înfiinţarea Institutului Pedagogic Constanţa. Facultatea pregătește specialiști în domeniile Biologie, Știința mediului - Ecologie și Protecția mediului, Geografie, Agricultură și Horticultură. În cadrul specializărilor Biologie ca și în cel al Ecologiei, se oferă studenților o pregătire în domeniul științelor viului, cu accent pus pe aspectele specifice Dobrogei și în special a mediului marin și costier. Specializarea Geografie oferă pregătire în domeniul geografiei teoretice și aplicate. Specializările Agricultură și Horticultură au ca obiectiv formarea de specialiști în domeniul agricol si horticol în condițiile specifice Dobrogei, colaborările cu institute de cercetare de profil asigurând o pregătire de înalt nivel teoretic și practic. Programele analitice ale specializărilor asigură o pregătire în conformitate cu cerinţele actuale ale pieţii forţei de muncă. Corpul profesoral al facultăţii este format din cadre didactice cu un înalt nivel de pregătire, cu activitate recunoscută în domeniile de specialitate. Diplomele de licență obținute sunt recunoscute pe plan internațional datorită aplicării sistemului de credite transferabile. Același sistem permite mobilitatea studenților între centre universitare din țară, cât și efectuarea de stagii de studiu la universități din alte state cu care facultatea întreține relații de colaborare - Universite de la Bretagne Occidentale de Brest (Franța), University of Milwaukee - Wisconsin (SUA).

Cadre didactice: 53

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

 • Geografie

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geomatică

  Facultatea de Geografie şi Geologie/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Geografia turismului

  Facultatea de Geografie, Turism şi sport/Universitatea din Oradea

 • Management şi marketing în turism

  Facultatea de Business şi Turism/Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE)

Lista de comparație