Management - învățământ la distanță în limba maghiară
Program de licență

Misiune

DESCRIEREA GENERALĂ A SPECIALIZĂRII OBIECTIVE: 1. Asigură planificarea, organizarea şi realizarea educaţiei astfel încât să ofere studentului o perioadă de studiu eficientă, promiţătoare, şi care dă absolventului o platformă pe viaţă pentru o dezvoltare profesională şi personală. 2. Oferă o structură a ofertei educaţionale care să asigure pregătirea de nivel licenţă a studenţilor prin aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea cunoştinţelor profesionale în domeniul economic cu accent pe însuşirea conceptelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de management şi pe iniţierea în cercetarea ştiinţifică din domeniu. Pentru dobândirea abilităţilor, competenţelor şi calificărilor necesare, care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor angajatorilor, specializarea Management oferă o serie de instrumente cum ar fi: teoria economică, matematici, modele cantitative, informatică şi sisteme informaţionale, contabilitate şi informatică de gestiune, strategii şi politici financiare, corespondenţă de afaceri în limbi străine, management şi administrarea afacerilor. La acestea se adăuga ştiinţe sociale şi umaniste care completează pregătirea intelectuală. Curricula permite formarea intelectuală completă a studenţilor, le conferă flexibilitate şi mobilitate profesională pe piaţa muncii, oferindu-le posibilitatea de a alege, după absolvire, un program de master într-o gamă variată de specializări din domeniul economic şi din alte domenii.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: ID - la distanță

Domeniu: Științe Economice

Domeniu de licență/master: Management

Specializare: Management

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 50

Locuri disponibile (taxă): 50

Taxă anuală de studii: 2.900 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Criterii de selecţie

Criteriul 1: Eseu motivaţional, scris, datat şi semnat de candidat, depus la momentul înscrierii, care va primi calificativul admis/respins. Eseul motivaţional constituie probă de admitere. Eseul trebuie elaborat în limba română. Candidaţii care optează pentru un program de studii cu predare în limba maternă/limbă străină trebuie să elaboreze eseul în limba de predare a respectivului program de studii.

Criteriul 2: Ordonarea candidaţilor declaraţi admişi la criteriul 1 după media generală de admitere. Media generală de admitere este media generală de bacalaureat la care se adaugă, dacă este cazul, punctaje confirm criteriilor suplimentare, fără a depăşi nota 10. Criterii succesive de departajare în caz de medii egale:

Criteriul 1: Nota la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de FSEGA în anii 2017 sau 2018

Criteriul 2: Nota la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat impusă, în funcţie de profilul liceului absolvit

Criteriul 3: Nota la proba scrisă de limba şi literatura maternă de la examenul de bacalaureat În situaţia în care există candidaţi care nu pot fi departajaţi prin aplicarea celor trei criterii succesive menţionate mai sus, departajarea acestora se va realiza în baza ordinii cronologice a finalizării înscrierii în aplicaţia de admitere de la punctul de admitere.

Criterii suplimentare:

Candidații care s-au prezentat la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de FSEGA în anii 2017 sau 2018 beneficiază de un punctaj, care se adaugă la media generală de bacalaureat. Acest punctaj reprezintă 10% din nota obținută la concurs. Nota maximă la concurs este 10, iar nota minimă pentru acordarea punctajului este 5. Candidaţii care au obţinut în anii şcolari 2016-2017 şi 2017-2018 distincţii la Olimpiadele şcolare judeţene de: Economie, Matematică, Informatică, discipline economice, tehnologii (economic şi administrativ, turism şi alimentaţie publică), socio-umane (economic), care au continuitate la o fază naţională, respectiv la concursul organizat de către linia maghiară de studii a facultății - Concursul de Consultanță în Afaceri al Liceenilor, beneficiază de acordarea următorului punctaj, adăugat la media generală de bacalaureat: premiul I - 0,25 puncte, premiul II - 0,20 puncte, premiul III - 0,15 puncte, menţiune - 0,10 puncte. Se ia în calcul rezultatul la o singură olimpiadă.

Criterii speciale:

Candidaţii care au obţinut performanţe recunoscute la concursuri internaţionale şi naţionale (conform Regulamentului de admitere al FSEGA) au dreptul de se înscrie fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, în cadrul numărului de locuri alocate de către ministerul de resort în educație De asemenea candidații care au obținut minim nota 9 la concursul Oeconomicus Napocensis, organizat de FSEGA în anul 2018 și se clasează pe primele poziții în ordinea descrescătoare a notelor din cadrul oricărei secțiuni vor fi declarați admiși cu media generală de admitere 10, în limita a maxim 60 de locuri, din totalul locurilor oferite pentru admiterea în anul universitar 2018-2019.

Angajaţii şi copiii angajaţilor UBB, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor UBB, precum şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar, sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere. De asemenea, candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de la plata taxei de admitere. Plata taxelor de admitere se face pentru fiecare concurs. Scutirea integrală sau parţială de la plata taxei de admitere se face numai în baza actelor (doveditoare) prezentate de candidaţi, scutirea fiind valabilă numai la un singur concurs de admitere.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 17/07/2018 până la 17/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 12/09/2018

Perioadă rezultate: de la 12/09/2018 până la 12/09/2018

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Adeverinţă din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de scutire de taxă de înscriere - angajaţii şi copiii angajaţilor instituției vizate, precum şi copiii personalului didactic (în activitate)
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Declarație din care să reiasă calitatea de student
Diplomă de Bacalaureat
Eseu motivațional
Fișă de preînscriere online
Fișă înscriere
Anul 1
Mikroökonómia
Európa gazdaságtana
Matematika közgazdászoknak
Menedzsment
Marketing alapjai
Szolgáltatások alapjai
Üzleti idegen nyelv 1
Testnevelés 1
Makroökonómia
Pénzügyi és biztosítási matematika
Számviteli alapismeretek
Gazdasági informatika
Közösségi pénzügyek
Üzleti jog
. Üzleti idegen nyelv 2
Testnevelés 2
Anul 2
Pénzügyi számvitel
Vállalati pénzügyek
Adatbázis és programok
Leíró statisztika
Üzleti etika
Üzleti idegen nyelv 3
Termelésmenedzsment
Kis- és középvállalatok menedzsmentje
Szolgáltatásmenedzsment
Szervezeti menedzsment
Szakmai gyakorlat - Termelés- és szolgáltatásmenedzsment
Alkalmazott szaknyelv
Vállalatmenedzsment
Összehasonlító menedzsment
Anul 3
Stratégai menedzsment
Projektmenedzsment
Logisztika
Értékteremtő folyamatok menedzsmentje
Pénzügyi menedzsment
Marketingtervezés
Humánerőforrás menedzsment
Anyagi erőforrások menedzsmentje
Beruházás menedzsment
Vezetői számvitel
Szakdolgozat elkészítése
Minőségmenedzsment
Munkamenedzsment

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

În prezent Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca este una dintre cele mai moderne şi dinamice facultăţi ale Universităţii Babeş-Bolyai, cu o relevantă ofertă de servicii academice şi ştiinţifice vizând toate formele de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat, învăţământ la distanţă, formare continuă, cursuri postuniversitare de recalificare, programe de cercetare, consultanţă şi dezvoltare durabilă.

Pregătirea în problemele economice ale tinerilor se realizează pe trei linii de studii (română, maghiară, germană), precum şi studii complete în limbile engleză şi franceză în consonanţă cu structura culturală a Transilvaniei şi exigenţele spaţiului educaţional şi economic european, însumând 11 specializări nivel licenţă şi 26 specializări nivel masterat. Aproape 13.000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi beneficiază de oferta educaţională, didactică şi instituţională a celor 242 de cadre didactice, atât în Cluj-Napoca, dar şi în cadrul extensiilor de la Sfântu Gheorghe şi Sighetul Marmaţiei.

Cadre didactice: 242

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

 • Management (ID)

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Management în comerţ

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul proiectelor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul organizaţiilor

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

 • Managementul şi dezvoltarea resurselor umane

  Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA)/Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Lista de comparație