Turism cultural (în limba maghiară)
Program de licență

Misiune

În anul 1990, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie din Cluj a fost înfiinţată Catedra de Istorie Modernă, transformată în anul 2011 în Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie. Departamentul de istorie modernă a fost în tot acest timp una dintre cele mai performante structuri didactice şi de cercetare din cadrul UBB. Departamentul asigură formarea de bază în Istorie Modernă, nivel licenţă, susţine specializările Arhivistică şi Etnologie, precum şi masteratele de Socio-antropologie istorică şi Istoria Europei de sud-est. În cadrul departamentului funcţionează cinci conducători de doctorat, iar doctoranzii cu frecvenţă afiliaţi predau seminarii şi desfăşoară activităţi de cercetare. Membrii departamentului au câştigat granturi majore de cercetare, finanţate de Comisia Europeană, Banca Mondială sau CNCSIS. În cadrul departamentului s-au afirmat o serie de direcţii prioritare de cercetare, cum sunt Istoria Bisericii, Antropologia Istorică, Demografia Istorică, Imagologia Comparată. Acestea sunt structurate în jurul câtorva centre de cercetare, creatoare de şcoală, cu o bogată activitate ştiinţifică şi publicaţii proprii: Institutul de Istorie Ecleziastică, Seminarul de Antropologie Istorică şi Seminarul de Demografie Istorică. Membrii departamentului au publicat la edituri prestigioase din ţară şi din străinătate, cum ar fi Humanitas, Polirom, Editura Academiei, Paideia, Corint, Peter Lang, Böhlau Verlag, L'Harmattan, CEU Press, Vita e Pensiero. Departamentul se bucură de o vizibilitate internaţională semnificativă şi întreţine relaţii oficiale de colaborare cu instituţii de marcă din străinătate, cum ar fi Institut National des Langues et Cultures Orientales, din Paris, Universitatea din Pisa sau Universitatea din Graz.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Turism cultural

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 40

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 32

Ultima medie (buget): 6.01*

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

Criteriu de ierarhizare: Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%.

Criterii de departajare:

Pentru linia maghiară:

 1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă sau Istorie sau Geografie (la alegere);
 2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului;

Recomandăm tuturor candidaţilor ca înainte de a se prezenta pentru înscriere la sediul Facultăţii de Istorie şi Filosofie sau de a trimite prin poştă actele pentru înscriere să efectueze Preînscrierea online pe platforma pusă la dispoziţie pe site-ul UBB:

Nu este obligatorie imprimarea documentului rezultat, important este să semnalaţi pe Fişa de Înscriere faptul că aţi efectuat acest pas.

Calendar

Sesiunea iulie 2018

11-14 şi 16-17 iulie

- Înscrierea candidaţilor
Program: de la ora 9 la 15; sâmbătă, 14 iulie şi marţi, 17 iulie de la 9 la 13

18 iulie

- Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere

19-21 şi 23-25 iulie

- Confirmarea ocupării locului
Program: de la ora 9 la 15. Sâmbătă, 21 iulie: de la ora 9 la 13

27 iulie

- Comunicarea rezultatelor finale

   

Sesiunea septembrie 2018

10-13 septembrie

- Înscrierea candidaţilor
Program: de la ora 9 la 15. Joi, 13 septembrie: de la ora 9 la 13

13 septembrie

- Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere

14-15 şi 17-18 septembrie

- Confirmarea ocupării locului
Program: de la ora 9 la 15. Sâmbătă, 15 sept. de la ora 9 la 13

20 septembrie

- Afişarea rezultatelor finale

   

 

La confirmarea locului, candidaţii vor preda următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat în original (candidaţii care depun doar cópii legalizate după diploma de bacalaureat sau adeverinţă nu pot fi admişi decât pe locuri cu taxă);
 • foaia matricolă eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere în copie simplă şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată;
 • adeverinţă medicală tip, în original, cu menţiunea "Apt pentru studii superioare";
 • două fotografii 3x4cm;
 • declaraţie prin care se confirmă locul ocupat (se completează la secretariat);
 • Studenţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe loc bugetat/cu taxă vor aduce o adeverinţă care să ateste perioada în care au fost susţinuţi de la buget pe perioada primei specializări studiate.
 • un dosar plic;
 • O dată cu depunerea dosarului de înscriere, candidaţii admişi pe locuri cu taxă au obligaţia să plătească prima rată din taxa de şcolarizare.

Precizări pentru locurile cu taxă:

 • Nu pot candida decât pe locuri cu taxă:
  1. licenţiaţii care au absolvit deja o facultate pe locuri fără taxă;
  2. candidaţii care sunt deja studenţi la altă facultate pe locuri fără taxă;
  3. candidaţii pentru forma de învăţământ distanţă (ID);
 • Pentru licenţiaţi se aplică aceleaşi criterii de admitere ca şi pentru absolvenţii de liceu.
 • Licenţiaţii, candidaţii care nu pot candida decât pe locuri cu taxă şi candidaţii la ID pot încheia formalităţile de admitere în momentul înscrierii. În acest scop pot depune dosarul complet şi achita prima rată din taxa de şcolarizare în perioada 11-17 iulie (resp. 10-13 septembrie). În acest caz ei nu vor mai trebui să se prezinte pentru confirmarea locului.
 • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 este de 2.400lei /an, atât pentru locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, cât şi pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu plătesc prima rată (600 lei ) până în  25 iulie (resp. 18 septembrie) pierd locul obţinut.
 • În baza programului a doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire (respectiv reducere) de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.
  Cererea pentru reducerea taxei împreună cu actele doveditoare (adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student integralist respectiv copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă, pentru licenţiaţii la a doua facultate) se depun la Casieria facultăţii în perioada 2-15 decembrie 2018.

Reducere taxă:

 • taxa de procesare, în valoare de 30 lei. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţia depunerii unui act doveditor.
 • taxa de înscriere, în valoare de 100 lei pentru primul domeniu în cadrul unei linii de studiu şi 70 lei pentru următoarele domenii. Sunt scutitite de plata acestei taxe, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, următoarele categorii de candidaţi:
 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar
 • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
 • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din Centrele de plasament.

Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru un singur domeniu şi o singură linie de studiu)!

Mențiune: Ultimele medii de la taxă și buget de pe site fac referire la admiterea din 2016. Rezultatele pentru admiterea din 2017 nu sunt disponibile.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018 până la 13/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Da Nu 100% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Fișă înscriere
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Istorie culturală
Geografia generală a turismului
Curente și stiluri în istoria artei
Elemente de istoria arhitecturii
Itinerarii arheologice: situri, monumente și ansambluri arheologice
Limba modernă I
Educație fizică I
Turism internațional
Tradiții gastronomice
Tradiții și identități etno – culturale
Documentare, cercetare și consultanță în turism cultural
Itinerarii muzeistice: expoziții, colecții – galerii, pinacoteci
Istoria culturală a călătoriei și turismului
Limba modernă II
Practica de specialitate I
Educație fizică II
Anul 2
Introducere în antropologie culturală și istorică
Ghidaj turistic
Drept comercial și legislație în turism
Introducere în știința comunicării și a relațiilor publice
Istoria poporului maghiar – epoca medievală
Curs opțional I (Limba engleză/franceză/germană pentru turism I)
Curs opțional II (Istoria Transilvaniei – epoca medievală, Servicii de recreere și divertisment)
Curs opțioanal III (Tehnologii informatice pentru turism cultural, Se poate alege orice disciplină din oferta oricărui alt program de nivel)
Economia turismului și a întreprinderii de turism
Monumente transilvane
Managementul proiectelor de dezvoltare – finanțare în turismul cultural
Sociologia turismului
Istoria poporului maghiar – epoca premodernă
Curs opțional IV (Limba engleză/franceză/germană pentru turism II)
Curs opțional V (Istoria Transilvaniei – epoca premodernă, Marketing turistic)
Practica de specialitate II
Anul 3
Istorie și cultura urbană
Memorie și politică: Metamorfozele spațiilor simbolice urbane în Europa Est – Centrală
Curs opțional VI (Activitatea agențiilor de turism, Turism și evenimente: festivaluri, manifestări cultural, pelerinaje, Contabilitate în turism)
Ecoturism și dezvoltare durabilă
Istoria poporului maghiar – epoca modernă
Curs opțional VII (Istoria bibliotecarilor, Se poate alege orice disciplină din oferta oricărui alt program de nivel)
Curs opțional VIII (Istoria Transilvaniei – epoca modernă, Introducere în istoria media și a publicității)
Literatura de călătorie
Patrimoniu industrial
Infastructuri de comunicare în turism
Istoria vieții cotidiene în Transilvania – sex. XVIII – XIX
Istoria poporului maghiar – sec. XX
Turism religios
Curs opțional IX (Concepte și metodologii în studiul științelor sociale, GIS și cartografiere digitală în turism)
Curs opțional X (Istoria Transilvaniei – epoca contemporană, Genealogie, heraldică și arhive familiale)

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

Lista de comparație