Arheologie (în limba maghiară)
Program de licență

Misiune

Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie este una dintre cele mai reprezentative unităţi de învăţământ şi cercetare din Facultate. Membrii departamentului sunt specialişti recunoscuţi pe plan internaţional pentru cercetarea şi valorificarea ştiinţifică a patrimoniului arheologic naţional şi european, premisă a performanţei în activităţile de pregătire a studenţilor de toate gradele. Planurile de învăţământ girate de departament asigură atât o pregătire generală în domeniul istoriei antice (pentru viitorii profesori din învăţământul mediu) cât şi competenţele ştiinţifice şi manageriale în domeniul arheologiei de teren (pentru viitorii specialişti). Garanţii suplimentare oferă accesul la bibliotecile de specialitate, proximitatea unor instituţii cu care interacţionăm (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei şi Institutul de Arheologie şi Istorie a Artei al Academiei române), colaborarea cu specialişti externi şi, mai ales, marile şantiere arheologice coordonate de membrii departamentului: Cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, capitala provinciei romane Dacia, castrul Legiunii a V-a Macedonica de la Turda şi alte castre romane din Dacia. Studenţii participă efectiv, în timpul practicii de vară, la săpăturile arheologice. Perspectivele de obţinere a unor job-uri după absolvirea acestei specialităţi sunt promiţătoare - pe lângă calificarea de profesor în învăţământul mediu, absolvenţii performanţi au posibilitatea să practice arheologia de teren în cadrul muzeelor din ţară, în reţeaua de cercetare a institutelor de specialitate, sau chiar cariera universitară. Programele europene de mobilităţi studenţeşti şi acordurile de colaborare încheiate de UBB cu diverse universităţi europene oferă posibilitatea completării studiilor în străinătate (de exemplu Messina, Lecce, Paris, Viena etc.) sau participării efective la săpături arheologice pe şantiere din străinătate în cursul verii.

Limba de predare: Maghiară

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Arheologie

Câmpurile marcate cu * fac referire la anul anterior celui curent

Locuri disponibile (total): 25

Locuri disponibile (buget): 8

Locuri disponibile (taxă): 17

Ultima medie (buget): 7.25*

Ultima medie (taxă): 10.0*

Taxă anuală de studii: 2.400 lei

Taxă de înscriere: 130 lei

Descriere

Criteriu de selecţie: notarea cu „Admis” a Scrisorii de motivaţie.

Criteriu de ierarhizare: Media generală la examenul de Bacalaureat: 100%

Criterii de departajare:

Pentru linia maghiară:

 1. Nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba Istorie sau Limba şi literatura română sau Limba şi literatura maternă  (la alegerea candidatului);
 2. Nota obţinută la o altă probă a examenului de Bacalaureat, la alegerea candidatului.

Recomandăm tuturor candidaţilor ca înainte de a se prezenta pentru înscriere la sediul Facultăţii de Istorie şi Filosofie sau de a trimite prin poştă actele pentru înscriere să efectueze Preînscrierea online pe platforma pusă la dispoziţie pe site-ul UBB:
Nu este obligatorie imprimarea documentului rezultat, important este să semnalaţi pe Fişa de Înscriere faptul că aţi efectuat acest pas.

Calendar

Sesiunea iulie 2018

11-14 şi 16-17 iulie

- Înscrierea candidaţilor
Program: de la ora 9 la 15; sâmbătă, 14 iulie şi marţi, 17 iulie de la 9 la 13

18 iulie

- Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere

19-21 şi 23-25 iulie

- Confirmarea ocupării locului
Program: de la ora 9 la 15. Sâmbătă, 21 iulie: de la ora 9 la 13

27 iulie

- Comunicarea rezultatelor finale

   

Sesiunea septembrie 2018

10-13 septembrie

- Înscrierea candidaţilor
Program: de la ora 9 la 15. Joi, 13 septembrie: de la ora 9 la 13

13 septembrie

- Afişarea listelor cu candidaţii înscrişi şi a rezultatelor concursului de admitere

14-15 şi 17-18 septembrie

- Confirmarea ocupării locului
Program: de la ora 9 la 15. Sâmbătă, 15 sept. de la ora 9 la 13

20 septembrie

- Afişarea rezultatelor finale

   

 

La confirmarea locului, candidaţii vor preda următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat în original (candidaţii care depun doar cópii legalizate după diploma de bacalaureat sau adeverinţă nu pot fi admişi decât pe locuri cu taxă);
 • foaia matricolă eliberată de liceu;
 • certificatul de naştere în copie simplă şi originalul pentru a fi legalizat la facultate sau copie legalizată;
 • adeverinţă medicală tip, în original, cu menţiunea "Apt pentru studii superioare";
 • două fotografii 3x4cm;
 • declaraţie prin care se confirmă locul ocupat (se completează la secretariat);
 • Studenţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe loc bugetat/cu taxă vor aduce o adeverinţă care să ateste perioada în care au fost susţinuţi de la buget pe perioada primei specializări studiate.
 • un dosar plic;
 • O dată cu depunerea dosarului de înscriere, candidaţii admişi pe locuri cu taxă au obligaţia să plătească prima rată din taxa de şcolarizare.

Precizări pentru locurile cu taxă:

 • Nu pot candida decât pe locuri cu taxă:
  1. licenţiaţii care au absolvit deja o facultate pe locuri fără taxă;
  2. candidaţii care sunt deja studenţi la altă facultate pe locuri fără taxă;
  3. candidaţii pentru forma de învăţământ distanţă (ID);
 • Pentru licenţiaţi se aplică aceleaşi criterii de admitere ca şi pentru absolvenţii de liceu.
 • Licenţiaţii, candidaţii care nu pot candida decât pe locuri cu taxă şi candidaţii la ID pot încheia formalităţile de admitere în momentul înscrierii. În acest scop pot depune dosarul complet şi achita prima rată din taxa de şcolarizare în perioada 11-17 iulie (resp. 10-13 septembrie). În acest caz ei nu vor mai trebui să se prezinte pentru confirmarea locului.
 • Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2018-2019 este de 2.400lei /an, atât pentru locurile cu taxă, învăţământ cu frecvenţă, cât şi pentru învăţământul la distanţă. Plata taxei se face în patru tranşe. Candidaţii admişi pe locuri cu taxă care nu plătesc prima rată (600 lei ) până în  25 iulie (resp. 18 septembrie) pierd locul obţinut.
 • În baza programului a doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire (respectiv reducere) de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă.
  Cererea pentru reducerea taxei împreună cu actele doveditoare (adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student integralist respectiv copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă, pentru licenţiaţii la a doua facultate) se depun la Casieria facultăţii în perioada 2-15 decembrie 2018.

Reducere taxă:

 • taxa de procesare, în valoare de 30 lei. Candidaţii orfani de ambii părinţi şi tinerii proveniţi din centrele de plasament sunt scutiţi de plata acestei taxe, cu condiţia depunerii unui act doveditor.
 • taxa de înscriere, în valoare de 100 lei pentru primul domeniu în cadrul unei linii de studiu şi 70 lei pentru următoarele domenii. Sunt scutitite de plata acestei taxe, dar numai cu condiţia depunerii unui document doveditor, următoarele categorii de candidaţi:
 • copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar
 • angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii "Babeş-Bolyai", ai BCU Cluj, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor şi cafeteriilor Universităţii;
 • orfanii de ambii părinţi şi candidaţii proveniţi din Centrele de plasament.

Scutirile de la plata taxelor se aplică o singură dată (pentru un singur domeniu şi o singură linie de studiu)!

Mențiune: Ultimele medii de la taxă și buget de pe site fac referire la admiterea din 2016. Rezultatele pentru admiterea din 2017 nu sunt disponibile.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 11/07/2018 până la 17/07/2018

Perioadă rezultate: de la 18/07/2018

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 10/09/2018 până la 13/09/2018

Perioadă rezultate: de la 13/09/2018 până la 13/09/2018

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Scrisoare de intenție / motivație Da Nu 100% Nu Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Fișă înscriere
Scrisoare de intenție / motivație
Anul 1
Introducere în istoria medie universală
Introducere în istoria medie a României
Istoria Bizanțului
Introducere în arheologie
Curs opțional: Istoria poporului maghiar
Istoria Transilvaniei epoca premodernă
Limbi moderne I (engleză, franceză, germană, italiană)
Educație fizică I
Curs opțional: Istoria spațiului pontic în epocile greacă, elenistică și română
Curs opțional: Metode de cercetare nondestructive în arheologie
Anul 2
Introducere în istoria contemporană universală
Introducere în istoria contemporană a României
Antropologie culturală
Curs opțional: Limba izvoarelor – latină
Curs opțional: Limba izvoarelor – maghiară
Curs opțional: Semantică politico - diplomatică
Curs opțional: limba izvoarelor – limba clasică Latina II
Curs opțional: Istoria poporului maghiar
Curs opțional: Arheologia și cultura materială a epocii romane
Curs opțional: Arheologia evului Mediu
Istoriografie românească
Introducere în metodologia cercetării științifice
Didactica istoriei
Seminar de cercetare
Anul 3
Filosofia și teoria istoriei
Limba latină IV
Limba greacă II
Curs opțional: Epigrafie
Curs opțional: Paleografie romano – chirilică
Curs opțional: Paleografie latină
Curs opțional: Paleografie maghiară
Curs opțional: Izvoarele istoriei contemporane
Curs opțional: Limba clasică Latina IV
Seminar metodologic pentru întocmirea lucrării de licență
Seminar de cercetare

Facultatea de Istorie şi Filosofie

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca

Descriere

Facultatea de Istorie şi Filosofie cuprinde 8 departamente: Departamentul de Istorie Antică şi Arheologie, Departamentul de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei, Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Departamentul de Istorie în Limba maghiară, Departamentul de Filosfie, Departamentul de Filosofie Premodernă şi Românească, Departamentul de Filosofie în Limba maghiară. La acestea se adaugă mai multe centre de cercetare sau institute de cercetare autonome - Institutul de Pre- şi Protoistorie, Institutul de Studii Clasice, Centrul de Studii pentru Istoria şi Arheologia Dacică şi Romană, Institutul de Studii Central Europene (ISCE), Institutul de Istorie Orală, Institutului de Studii Internaţionale, Centrul "Altiero Spinelli" de studiere a organizării europene (CASSOE), Seminarul de Antropologie Istorică, Semonarul de Demografie istorică, Institutul Italo-Român de Studii Istorice, Centrul de Studii Antice şi Medievale, Centrul de Cercetări aplicate în Fenomenologie (CECAF).

Facultatea de Istorie şi Filosofie are o misiune esenţială educaţională şi de cercetare, asigurată de un prestigios corp profesoral format din 77 profesori, conferenţiari, lectori şi asistenţi, pregătind specialişti în Istorie, Arheologie, Istoria artei, Arhivistică, Biblioteconomie şi ştiinţa informării, Studii iudaice, Etnologie, Relaţii internaţionale şi studii europene, Studii de securitate, Filosofie.

In prezent, un număr de 1.500 de studenţi urmează cursuri în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, în limbile română, maghiară şi germană, la cele 9 specializări la nivel licenţă (3 ani) şi 15 specializări la nivel master (2 ani), şi în 3 domenii (Istorie, Filosofie şi Relaţii internaţionale şi studii europene) la nivel doctorat.

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Cluj-Napoca, Cluj

Introducere

Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) situată in Cluj-Napoca, este una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior de stat din România, continuatoarea tradiției Universității din Cluj, înființată în anul 1872. Universitatea poartă din anul 1959 numele bacteriologului român Victor Babeș și pe cel al matematicianului maghiar János Bolyai.

Din punctul de vedere al numărului de studenți (peste 43.000 ), precum și al diversității specialităților oferite (105), este una dintre cele mai importante universități din România. În 2011, Universitatea „Babeș-Bolyai” a fost clasificată în prima categorie din România, cea a universităților de cercetare avansată și educație.

Universitatea „Babeș-Bolyai” se remarcă, de asemenea, prin caracterul său multicultural. Astfel, dintre cele 21 de facultăți ale universității, 19 oferă programe de studii în limba română, 17 în limba maghiară, 10 în limba germană și 2 în limba engleză. În două dintre facultăți (Teologie Reformată si Teologie Romano-Catolică), programele de studii se desfășoară exclusiv în limba maghiară. Dintre specializările oferite, 98 sunt în limba română, 52 în limba maghiară, 14 în limba germană și 4 în limba engleză. Aceeași structură multiculturală se regăsește și în cadrul programelor postuniversitare sau în cadrul studiilor de scurtă durată realizate în cele 18 colegii universitare din Transilvania ce aparțin de UBB.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.500

Programe similare

 • Arheologie

  Facultatea de Istorie şi Filosofie/Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB)

Lista de comparație