Calculatoare
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În domeniul Calculatoare și Tehnologia Informației se organizează cursuri pentru ciclul I de licență în specializarea Calculatoare, învățământ la zi cu durata de 4 ani.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Calculatoare și tehnologia informației

Specializare: Calculatoare

Locuri disponibile (total): 86

Locuri disponibile (buget): 72

Locuri disponibile (taxă): 14

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 % nota la test;
 • 50 % media de la examenul de bacalaureat.

Test grilă, 30 întrebări, din disciplina Algebră (clasa a IX-a, a X-a şi  a XI-a).

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 22/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă probe: de la 14/09/2019 până la 16/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială
Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare
Informatică
Grafică asistată de calculator
Fizică
Matematici speciale
Teoria probabilităţilor şi statistică matematică
Metode numerice
Electrotehnica
Matematici discrete
Limba engleză
Discipline opționale (Educaţie fizică / Sport de echipă)
Discipline facultative (Cultură şi civilizaţie europeană, Mecanică şi roboţi)
Anul 2
Sisteme de operare
Dispozitive electronice și electronică analogică
Programarea orientată pe obiecte
Electronică digitală
Teoria sistemelor
Calculatoare numerice
Prelucrarea imaginilor
Calculatoare numerice
Achiziția și prelucrarea datelor
Reţele de calculatoare
Structuri de date și algoritmi
Baze de date
Arhitectura sistemelor de calcul
Tehnici de comunicare
Practică de domeniu
Limba engleză
Discipline opționale (Educaţie fizică / Sport de echipă)
Discipline facultative (Istoria artei, Mecatronică şi elemente de acţionare)
Anul 3
Elemente de grafică pe calculator
Proiectarea cu microprocesoare
Reţele de calculatoare
Baze de date
Programare logică și programare funcțională
Ingineria programelor
Programare Web
Inteligenţă artificială
Limbaje formale şi translatoare
Proiectarea aplicațiilor Web
Proiectarea aplicațiilor orientate pe obiecte
Practică de specialitate
Discipline opționale (Managementul proiectelor software / Analiza şi evaluarea proiectelor informatice, Proiectare interfeţe utilizator / Interfeţe de realitate virtuală )
Discipline facultative (Protecţia proprietăţii intelectuale, Filozofie şi sociologie)
Anul 4
Sisteme de operare avansate
Analiza algoritmilor
Învățare automată
Sisteme de programare vizuală
Comunicare de întreprindere
Sisteme de programe pentru rețele de calculatoare
Sisteme orientate pe servicii
Elemente de informatică mobilă
Management
Afaceri şi administrarea firmelor
Elaborarea Proiectului de diplomă
Practică pentru proiectul de diplomă
Discipline opționale (Sisteme concurente și distribuite / Sisteme bazate pe cunoştinţe, Sisteme încorporate / Sisteme multimedia, Integrarea sistemelor informatice / Sisteme tolerante la defecte, Fiabilitate software / Evaluarea performanțelor, E-commerce / Regăsirea informației)
Discipline facultative (Protecţia mediului)

Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Misiunea asumată de Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică este definită prin două direcții de activitate, învățământul și cercetarea, și este întregită prin rolul social îndeplinit în spațiul geografic local și regional. Unică prin profilul său în zona de Sud-Est a țării, Facultatea oferă absolvenților de liceu condițiile necesare pentru a dobândi și competențe și aptitudini în domeniile Automaticii, Calculatoarelor și Tehnologiei Informației, Ingineriei Electrice și Ingineriei Electronice. Activitatea de învățământ desfășurată la Facultate are drept obiectiv formarea de specialiști cu înaltă calificare, capabili să se integreze și să-și valorifice competențele în industrie, cercetare sau alte domenii ale vieții economico-sociale. Programele de studii derulate în Facultate se bazează pe pe principiul pedagogic al îmbinării în pregătirea studenților a aspectelor teoretice cu cele aplicative, în scopul dezvoltării acelor competențe și abilități care vor asigura accesul absolvenților la poziții profesionale de elită în instituții sau companii de profil. Programele de învățământ propuse pentru domeniile de studii din Facultate sunt conforme cu standardele educaționale naționale și internaționale și în concordanță cu cerințele de pe piaţa muncii. Facultatea oferă cadrul adecvat pentru o formare care facilitează accesul absolvenților la un loc de muncă imediat după terminarea studiilor, la egalitate cu tinerii din alte țări europene. Cercetarea științifică din Facultate se desfășoară în laboratoare și Centre de Cercetare specializate, prin proiecte specifice sau multidisciplinare. Rezultatele activității de cercetare desfășurate de echipele de cadre didactice și de studenți masteranzi sau doctoranzi din Facultate sunt valorificate prin organizarea de conferințe, participarea la manifestări științifice naționale și internaționale sau prin publicarea de articole în reviste indexate în baze de date internaționale. Participarea cu proiecte la competiții pentru a obține finanțare prin granturi, realizarea de parteneriate internaționale sau cu unitățile economice regionale în vederea valorificării rezultatelor cercetării și a transferului tehnologic sunt elemente caracterizatoare pentru activitatea de cercetare derulată în Facultate. Din punct de vedere social, Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică deservește regiunea geografică de Sud-Est a României, care cuprinde județele Galați, Brăila, Vrancea și Tulcea, cu o populație de peste 1 milion de locuitori. Această regiune reprezintă una din zonele economice importante ale țării, dar care este confruntată actualmente cu probleme de reindustrializare și de adaptare profesională a forței de muncă. În acest context, programele de studii propuse de Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică oferă tinerilor din zona de Sud-Est a României posibilitatea de a face studii superioare în zonă, în domenii de vârf ale tehnologiei și în condiții de calitate a procesului de învățământ, condiții edificate prin tradiție la Universitatea Dunărea de Jos. Necesitatea de modernizare și retehnologizare a unor unități economice din zonă, precum și înființarea unor companii noi sau filiale ale unor mari companii din țară și străinătate, au condus la creșterea cererii de absolvenți din specializările derulate de Facultate. Prin programele de studii derulate la Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică se aduce o contribuție importantă la realizarea ofertei educaționale a Universității Dunărea de Jos, iar prin activitatea de cercetare desfășurată în Facultate se realizează promovarea științei și tehnologiei în spiritul valorilor eticii și democrației. Nu în ultimul rând, este demn de remarcat un indicator de performanță al Facultății : gradul sporit de angajabilitate al absolvenților Facultății în instituții și companii de profil locale, naționale sau în mari companii internaționale.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor/Universitatea "Transilvania" din Braşov

 • Calculatoare

  Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei/Universitatea din Oradea

 • Calculatoare

  Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare/_Universitatea din _Piteşti [old]

 • Calculatoare (în limba engleză)

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

 • Calculatoare

  Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică/Universitatea din Craiova

Lista de comparație