Tehnologii și management în prelucrarea petrolului
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Specialiștii îndeplinesc îndeosebi sarcini profesionale care necesită cunoștințe de înalt nivel științific și tehnologic, întreprind analize și cercetări, elaborează concepte, teorii și metode, aplică în practică cunoștințele dobândite, avizează lucrări realizate în domeniu, susțin comunicări științifice și întocmesc rapoarte de specialitate, proiectare și conducere superioară a departamentelor, secțiilor și uzinelor din cadrul unităților de prelucrare a petrolului, gazelor si petrochimie.

Perspectivele carierei:

- inginer petrochimist, inginer chimist;

- proiectant inginer chimist;

-consilier inginer petrochimist/chimist;

-expert inginer petrochimist/chimist.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Inginerie chimică

Specializare: Prelucrarea petrolului şi petrochimie

Locuri disponibile (total): 74

Locuri disponibile (buget): 48

Locuri disponibile (taxă): 26

Ultima medie (buget): 8.5

Ultima medie (taxă): 6.91

Taxă anuală de studii: 5.000 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Concursul de admitere pentru ciclul de masterat, pentru toate domeniile de studii, se desfăşoară cu proba de concurs orală notată cu note de la 1 la 10, constând din susținerea unui subiect ales de candidat din tematica de concurs.

 

Media finală reprezintă media aritmetică a notei de la proba orală și media de la examenul de licență/diplomă.

 

La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de:

 

a. nota obţinută la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba 1) a examenului de licenţă:

 

b. media de absolvire a anilor de studii.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 20/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 09/09/2019

Perioadă probe: de la 10/09/2019

Perioadă rezultate: de la 10/09/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Specialitate Nu Nu 50% Nu Proba orala N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Acte doveditoare pentru scutirea taxei de înscriere (în cazuri speciale)
Adeverință din care sa rezulte calitatea de student la o altă facultate, dacă este cazul
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Intensificarea proceselor din industria chimică
Proiectarea, controlul și siguranța proceselor tehnologice
Marketing în industria chimică
Valorificarea deșurilor din industria prelucrării petrolului și petrochimie
Materiale avansate în industria petrolului
Metalele grele în prelucrarea petrolului
Etică și integritate academică
Modelarea și simularea proceselor dinamice
Termodinamica tehnică aplicată
Asigurarea calității produselor petroliere și a mediului
Economia industriei petroliere
Discipline facultative (Practică de cercetare I, II, Practică de proiectare în industria petrolieră I, II)
Anul 2
Tehnologii moderne în procesele de prelucrare a hidrocarburilor
Tehnologii de obținere a biocombustibililor
Managementul resurselor umane
Tranzacții comerciale internaționale în industria petrolieră
Managementul operațiilor în petrol și gaze
Tehnologii avansate în petrochimie
Tehnologii avansate în ingineria protecției mediului
Analiza activității economico-financiare a unei unități economice de petrol
Microeconomie aprofundată
Politici energetice și de mediu
Elaborarea lucrării de dizertație
Pratica în vederea lucrării de disertație
Practică de cercetare III, IV
Practică de proiectare în industria petrolieră III, IV

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta

Descriere

Facultatea de Științe Aplicate și Inginerie a fost înfiinţată în anul universitar 1999-2000, prin reorganizarea Facultăților de Inginerie și Științele Naturii (HG 866 publicata in MOR nr.528/28.10 1999). Misiunea facultăţiise susţine, în principal, pe următoarele obiective specifice: · Formarea universitară a specialiştilor în domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti, având nivelul de cunoaştere ştiinţifică, managerială şi complementară, respectiv deprinderile practice adecvate nevoilor actuale şi de perspectivă pentru învațământ şi producție, dar şi pentru accesul la continuarea studiilor prin masterat. · Extinderea procesului formativ al specialiştilor din domeniile prezentate prin masterate. În contextul alinierii României la legislația europeană, în domeniul asigurării calității, este necesară completarea cunoștințelor absolvenților cu tehnicile moderne de analiză care se aplică pe plan mondial pentru determinarea caracteristicilor chimice ale produselor de consum și a mediului. Masteratul existent asigură competențe suplimentare în domenii precum chimia alimentară, chimia mediului și managementul deșeurilor. · Desfăşurarea unui program de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, specifică domeniului chimie şi celor conexe, compatibile cu cerinţele şi necesităţile contemporane, folosind întregul potenţial creator al cadrelor didactice, masteranzilor şi studenţilor. Cadrele didactice implicate în procesul de învăţămant colaborează activ cu alte instituții de învățământ superior din țară și din străinătate. Această colaborare s-a concretizat prin apariţia unor publicaţii în reviste de specialitate, prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale, la școli de vară precum ASI NATO şi prin mobilități individuale de tip Socrates Erasmus. Mai mult de 60% dintre absolvenţi sunt angajaţi în termen de doi ani de la data absolvirii la nivelul calificării universitare. Absolvenţii din domeniile Chimiei și Ingineriei Chimice, Fizicii şi Ştiinţelor Inginereşti se integrează, în general, rapid pe piața muncii datorită colaborării strânse dintre cadrele didactice și unități cu activitate în domeniu, care susțin desfășurarea practicii de specialitate prin accesul direct în zona de producție.

Cadre didactice: 27

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Constanta, Constanta

Introducere

Universitatea Ovidius este o instituție de învățământ superior publică fondată în 1961, devenită în 1990 o universitate multidisciplinară, cu programe de studii de licență, masterat și doctorat de calitate, recunoscută de instituții de acreditare naționale și internaționale cu grad de încredere ridicat. Cu peste 15.000 de studenți, Ovidius este cea mai mare universitate europeană la Marea Neagră.

Viziunea noastră este să fim recunoscuți ca lider regional în învățământul superior și cercetarea științifică, să fim prima opțiune în preferințele studenților din întregul areal al Mării Negre și nu numai. 

Suntem o poartă estică spre Europa și aspirăm să atragem un număr și mai mare de studenți români și străini, dar și cadre didactice și de cercetare dintre cele mai talentate. Ne străduim să atingem cele mai înalte standarde Europene în calitatea educației prin programe moderne la toate cele trei cicluri de studiu, pentru a pregăti absolvenți capabili să concureze pe piața forței de muncă din România, Uniunea Europeana și din întreaga lume. 

Ne propunem să devenim un pol al excelenței în educație și cercetare. Ne dorim să generăm cunoștințe avansate, prin cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare în diverse domenii ale activității umane, în parteneriat cu instituții naționale și internaționale de prestigiu.

Intenționăm să consacrăm pentru Universitatea Ovidius reputația unui centru cultural de excepție, a unui far care luminează drumul celor pasionați de cunoaștere și cultură. Ne dorim să profităm de mediul atât de divers și atât de deschis din punct de vedere etnic, religios și cultural, ca și de resursa de expertiză acumulată în cadrul universității pentru a răspândi lumina libertății de gândire și de exprimare, a drepturilor omului și a echității sociale în întreaga zonă a Mării Negre și dincolo de aceasta.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 1.327

Programe similare

Lista de comparație