Ştiinţe ale informării şi documentării
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Programul de studii Ştiinţe ale informării şi documentării a fost creat pentru a răspunde unor nevoi reale de pregătire a specialiştilor în domeniul organizării documentelor şi al diseminării informaţiilor. Prin această formă de pregătire superioară, România se aliniază structurilor europene în domeniu, participând, de pe o poziţie calificată şi modernă, la organizarea naţională şi internaţională a transferului de informaţii şi documente. Perspectivele acestei forme de învăţământ din România sunt legate de nevoia reală de specialişti într-un număr mare de structuri distribuite la scară naţională. În condiţiile dezvoltării transferului de informaţii prin noile tehnologii şi ale constituirii unor reţele şi sisteme documentare, specializarea în domeniul ştiinţe ale informării şi documentării se înscrie printre câmpurile de formaţie superioară cu mari perspective de plasament, atât în sectorul de stat, cât şi în cel privat. Absolvenţii acestei specializări vor putea lucra ca specialişti în ştiinţa informării, ca experţi în transferul de informaţii, ca organizatori şi manageri de structuri şi sisteme infodocumentare: profesori documentarişti, bibliotecari, documentarişti, bibliografi etc. Dezvoltarea României şi integrarea sa în Uniunea Europeană impun acoperirea zonelor informaţiei cu personal pregătit în acord cu noile cerinţe ale domeniului. Câmpul ştiinţelor infomării şi documentării româneşti are încă o nevoie acută de a fi acoperit cu specialişti ai domeniului. În plus, odată cu anul şcolar 2006-2007, a început procesul de creare în licee şi şcoli generale a centrelor de informare şi documentare (CDI), în care îşi vor putea desfăşura activitatea profesorii documentarişti.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Politice și Comunicare

Domeniu de licență/master: Ştiinţe ale comunicării

Specializare: Științe ale informării și documentării

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 200 lei

Descriere

Concurs de dosare:

Media de admitere = (media examenului de bacalaureat+nota obținută la proba scrisă de Limba și literatura română la bacalaureat) / 2

Taxa pentru înscrierea la un singur program este 150 lei, iar pentru înscrierea la 2 - 6 programe este 300 lei.

Calendarul pentru a doua sesiune va apărea ulterior pe site-ul Facultății de Litere. 

Mai multe informații aici.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 01/07/2020 până la 30/07/2020

Perioadă rezultate: de la 30/07/2020

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 02/09/2020 până la 20/09/2020

Perioadă rezultate: de la 23/09/2020

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Bazele biblioteconomiei
Ctalogarea documentelor
Introducere în arhivistică
Management în structuri documentare
Istoria scrisului, a cărții și a bibliotecilor
Palografie chirilică și slavonă românească- curs practic
Limba română actuală
Organizarea informației și taxonomia cunoașterii
Practică de specialitate
Limba străină cu aplicații în științele informării (facultativ)
Educație fizică (facultativ)
Structuri documentare pentru copii și adolescenți
Arhivele naționale și gestiunea documentelor contemporane
Management în structuri documentare
Bibliografie generală
Plaeografie chirilică și slavonă românească- curs practic
Introducere în sistemele automatizate de informare și documentare
Limba română actuală
Practică de specialitate
Anul 2
Dezvoltarea și evidența colecțiilor îmn biblioteci și în Centrele de Documentare și Informare
Sisteme de clasificare a documentelor
Sisteme și rețele automatizate pentru informare și documentare
Marketingul structurilor de intermediere a informațiilor și documentelor
Forme de animație culturală ăn Structuri Documentare pentru utilizatori non-adulți
Practică de specialitate în Structuri Documentare
Opțional I A,B
Limba străină cu aplicații în științele informării (facultativ)
Educație fizică (facultativ)
Selecția și delecția colecțiilor în biblioteci și în Centrele de Documentare și Informare
Sisteme de clasificare a documentelor
Programe automatiate pentru informare și documentare
Marketingul structurilor de intermediere a informațiilor și documentelor
Anul 3
Gestiunea și comunicarea documentelor în biblioteci și în Centrele de Documentare și Informare
Utilizatori de informații și documente
Productivitate documentară și evaluare științifică
Proiectare și costrucție web
Organizarea și funcționarea Centrlor de Documentare și Informare în învățământul preuniversitar
Practică de specialitate
Opțional A,B
Opțional A,B- curs opțional
Limba străină cu aplicații în științele informării (facultativ)
Marile teme ale literaturii române
Bibliometrie și platforme cu indicatori bibliometrici
Indicatori de performanță în Structuri Documentare
Sisteme de regăsire a informației
Limbaje de indexare
Furnizori de produse electronice pentru Structuri Documentare
Examen de licență

Facultatea de Litere

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Facultatea propune la ora actuală, în cadrul specializărilor sale (Limba şi literatura română – limbă şi literatură străină; Literatură universală şi comparată – limbă şi literatură străină; Studii europene; Etnologie; Comunicare şi relaţii publice; Ştiinţe ale informării şi documentării; Asistenţă managerială şi secretariat), programe de licenţă de trei ani (învăţământ cu frecvenţă) şi 12 programe specializate de masterat acreditate de către ARACIS (Studii literare româneşti; Studii avansate în lingvistică – structura şi funcţionarea limbii române; Teoria literaturii şi literatură comparată; Etnologie, antropologie culturală şi folclor; Teoria şi practica editării; Didactici ale disciplinelor filologice; Cultură şi politică în context european şi internaţional; Cultură şi civilizaţie ebraică; Gestionarea informaţiei în societatea contemporană; Consultanţă şi expertiză în publicitate; Modele de comunicare şi relaţii publice; Managementul informaţiei şi al documentelor).

În relaţie cu acestea se află Şcoala Doctorală, al şaselea departament al facultăţii, cu două direcţii de cercetare filologică (Studii literare şi Lingvistică). Totodată, pentru specializarea Comunicare şi relaţii publice se organizează şi învăţământ cu frecvenţă redusă, în cadrul unei structure departamentale separate.

Studenți înmatriculați licență: 2.321

Studenți înmatriculați master: 1.308

Cadre didactice: 116

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 31

Promovabilitate licență: 99%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație