Studii Est-Asiatice
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Masteratul de Studii Est Asiatice este un masterat cu profil filologic care, conform procesului Bologna, este conceput ca un program de studii aprofundate pentru absolvenţii specializărilor de limbă şi literatură chineză/coreeană/japoneză, de la Universitatea din Bucureşti sau ale altor universităţi din ţară, dar şi pentru persoane interesate de zona culturală a Asiei de Est, care cunosc una dintre cele trei limbi ale programului. Programul necesită cunoaşterea uneia dintre limbile chineză/coreeană/japoneză, cel puţin la nivelul B1, din Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine. Nivelul B1 este cel al utilizatorului independent care înţelege elementele esenţiale, când este folosit un limba standard, pe teme familiare, uzuale şi se poate descurca în regiunile unde este vorbita limba. Utilizatorul poate produce un discurs simplu si coerent pe teme familiare şi pe domeniile de interes, poate să expună argumentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Filologie

Specializare: Limbă şi literatură

Taxă anuală de studii: 3.500 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

Admiterea la Masteratul de Studii Est Asiatice are două etape:

  1. interviul de verificare a cunoştinţelor de limba şi cultura chineză/coreeană/japoneză (una dintre aceste limbi, la alegerea candidatului), pe baza materialelor indicate;
  2. prezentarea unui proiect de cercetare, care trebuie depus şi în formă imprimată în dosarul de concurs.

Candidaţii trebuie să depună în dosarul de înscriere, pe lângă actele necesare, şi un exemplar din proiectul de cercetare pe care urmează să îl susţină. 

Mai multe detalii legate de procedura de înscriere, AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 22/07/2019 până la 26/07/2019

Perioadă rezultate: de la 30/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 10/09/2019

Perioadă probe: de la 11/09/2019 până la 18/09/2019

Perioadă rezultate: de la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Dosar plic
Fișă înscriere
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Scrierea ideografică
Tipologie lingvistică
Dialogul intercultural şi traducerea
Dialogul intercultural şi traducerea
Istoricul şi problematica specifică textelor literare
Curs opţional
Limba chineză / coreeană / japoneză
Anul 2
Limba chineză / coreeană / japoneză
Aria culturală a Asiei de Est
Antropologie culturală
Cultură populară. Cultură urbană
Limbaje specializate
Practică profesională

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (FLLS), una din cele mai mari şi importante facultăţi din cadrul Universităţii din Bucureşti, are o bogată tradiţie în predarea limbilor şi literaturilor străine, fiind unica din ţară unde se învaţă peste 35 de limbi străine (există secţii aproape complete de limbi şi culturi orientale şi slave). FLLS este permanent preocupată să diversifice specializările şi să înfiinţeze noi secţii în raport cu cerinţele pieţei europene, fiind astăzi una dintre cele mai complexe, moderne şi dinamice structuri universitare din România.

Pe parcursul anilor, facultatea şi-a câştigat un bun renume nu numai pe plan intern, ci şi extern, dovadă numeroasele colaborări cu universităţi de prestigiu din străinătate (Anvers, Berlin, Viena, Paris, Bordeaux, Padova, Veneţia, Udine, Moscova, Madrid, Zaragoza, Gent, Antwerpen, Cracovia, Varşovia, Lisabona, Evora, Birmingham, Liverpool Hope, Ljubljana, Belgrad etc.), cu care se derulează programe şi acorduri ERASMUS, SOCRATES, CEEPUS, LEONARDO, precum şi prezenţa permanent, de peste două decenii, a numeroşi (în jur de 30, anual) de lectori străini prin acord cultural.

Limbile şi literaturile străine au toate şansele ca, păstrând şi continuând frumoasele tradiţii în domeniul cercetării fundamentale, să devină în scurt timp acea ştiinţă-pilot în jurul căreia să graviteze celelalte ştiinţe umaniste înnoite, prinse în angrenajul modern şi de perspectivă al întregii culturi româneşti actuale, cu tot ceea ce are ea mai bun în ansamblul culturii europene.

Studenți înmatriculați licență: 3.395

Studenți înmatriculați master: 1.250

Cadre didactice: 180

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 25

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație