Studii americane
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

FLLS are misiunea de a pregăti specialişti în domeniul ştiinţelor umaniste, în domeniile de studii de licenţă Limbă şi literaturăLimbi moderne aplicate şi Studii culturale. În domeniul Limbă şi literatură, funcţionează programele de studiu limbi şi literaturi moderne A – B, limbă şi literatură străină A – limbă şi literatură română B şi filologie clasică. În domeniul Limbilor moderne aplicate, facultatea oferă 2 programe de licenţă: Limbi moderne aplicate (LMA) şi Traducere şi interpretare (TI), în ambele studiindu-se oricare 2 dintre următoarele 6 limbi: engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană şi rusă. Programul de Limbi şi literaturi A – B ocupă cea mai mare pondere prin numărul de studenţi şi prin numărul de limbi studiate (25 de limbi, la limbă şi literatură, faţă de 6 la LMA şi TI). În domeniul de specializare Studii culturale, facultatea oferă 2 programe: Studii americane şi Studii iudaice.

 

Mono specializare:

STUDII CULTURALE + Disciplină complementară (DC) din lista specializărilor disponibile pentru programul Limbă și Literatură B

Studii Americane

 

·       Introducere în studii culturale

·       Introducere în antropologia culturală

·       Civilizație și istorie literară

·       Engleza americană

·       Practica limbii engleze

·       Cultură și valori

·       Istorie și politică

·       Societate și comunicare

·       Literatură și cultură (DC)

·       Structura limbii (DC)

·       Practica limbii (DC)

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 3

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Studii culturale

Specializare: Studii americane

Locuri disponibile (total): 48

Locuri disponibile (buget): 16

Locuri disponibile (taxă): 32

Ultima medie (buget): 8.95

Ultima medie (taxă): 6.49

Taxă anuală de studii: 3.200 lei

Taxă de înscriere: 250 lei

Descriere

STUDII CULTURALE:


Admitere pe baza unei probe mixte (50% proba scrisă la limba engleză + 50% media de la Bacalaureat) – Studii Americane
Intră în combinaţie cu una dintre limbile B din lista de mai jos, ca disciplină complementară:
Franceză / Germană / Neerlandeză / Italiană / Portugheză / Spaniolă / Catalană / Coreeană / Persană / Hindi / Rusă / Latină / Română

Pentru secţia de Studii Americane, proba scrisă (1h30’) constă într-un eseu cu o tematică generală (non–literară). Se va evalua în primul rând corectitudinea exprimării în limba engleză.

Sesiunea de concurs din luna septembrie 2019 va fi deschisă numai pentru secţiile care nu îşi completează necesarul de studenţi în sesiunea din luna iulie 2019.

Programa probelor de concurs poate fi consultată AICI.

 

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE:

1. PERIOADA DE ÎNSCRIERE (aproximativ 1 săptămână)
2. DESFĂŞURAREA PROBELOR SCRISE (1 zi)
3. PERIOADA DE CORECTURĂ (aproximativ 1 săptămână)
4. AFIŞAREA REZULTATELOR INIŢIALE
- Rezultatele de la toate secţiile (inclusiv cele cu intrare pe baza mediei de la bacalaureat) vor fi afişate în acelaşi
timp; comisia de admitere va publica rezultatele pe SITE.

Conform evoluţiei din anul precedent, NU se anticipează noi înscrieri în luna septembrie pentru secţii cum ar fi:
engleză, limbi orientale, studii americane, traducere şi interpretare sau limbi moderne aplicate.

Vă recomandăm să nu rataţi înscrierea din luna iulie 2019 şi să apelaţi la sesiunea din septembrie 2019 numai în caz de forţă majoră !!!

Mai multe informații AICI.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 10/07/2019 până la 19/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019

Examene admitere

Materie Materie obligatorie Materie aleasa Procent din media de admitere Eliminator Tip examen Descriere / Observatii
Engleza Da Nu 50% Da Proba scrisa N/A

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Diplomă de Licență și Foaie Matricolă / Supliment la Diplomă în cazul absolvirii unei alte facultăți (pentru Licență) și obligatoriu pentru Masterat
Diplomă de olimpic în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
Fișă înscriere
Anul 1
Introducere în studii culturale
Introducere în antropologia culturală
Civilizaţie si istorie literară în spaţiul american
Introducere în civilizaţie şi literatură
Civilizaţie şi literatură: sec. al XIX–lea
Civilizaţie şi literatură: 1900–1945
Civilizaţie şi literatură: 1945–prezent
Literaturi etnice
Engleza americană
Engleza americană: probleme de morfologie
Engleza americană: probleme de morfologie
Engleza americană: probleme de morfologie
Engleza americană: probleme de sintaxa propoziţiei
Engleza americană: probleme de sintaxa frazei
Anul 2
Practica limbii engleze. Scriere academică
Practica limbii engleze
Cultura nativilor Americani
Identităţi etno–rasiale în literatura americană
Reprezentări ale sistemului legislativ în literatura americană
Cultură populară
Influențe filozofice în literatura americană
Istorie şi politică
Viaţa şi instituţiile Americane
Constituţia americană
Istoria americană
Doctrine politice
Relaţii transnaționale în literatura și cultura americană
Societate şi comunicare
Cultură literară și vizuală
Limbă şi societate
Mass-media americană si cultura imaginii
Anul 3
Lexic şi cultură Americană
Teorii americane ale Comunicării
Seminar Fulbright
Teatru contemporan american
Utopii ale Americii
Practică profesională
Cultură şi literatură
Structura limbii
Practică de cercetare in vederea elaborarii lucrarii de licenta

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (FLLS), una din cele mai mari şi importante facultăţi din cadrul Universităţii din Bucureşti, are o bogată tradiţie în predarea limbilor şi literaturilor străine, fiind unica din ţară unde se învaţă peste 35 de limbi străine (există secţii aproape complete de limbi şi culturi orientale şi slave). FLLS este permanent preocupată să diversifice specializările şi să înfiinţeze noi secţii în raport cu cerinţele pieţei europene, fiind astăzi una dintre cele mai complexe, moderne şi dinamice structuri universitare din România.

Pe parcursul anilor, facultatea şi-a câştigat un bun renume nu numai pe plan intern, ci şi extern, dovadă numeroasele colaborări cu universităţi de prestigiu din străinătate (Anvers, Berlin, Viena, Paris, Bordeaux, Padova, Veneţia, Udine, Moscova, Madrid, Zaragoza, Gent, Antwerpen, Cracovia, Varşovia, Lisabona, Evora, Birmingham, Liverpool Hope, Ljubljana, Belgrad etc.), cu care se derulează programe şi acorduri ERASMUS, SOCRATES, CEEPUS, LEONARDO, precum şi prezenţa permanent, de peste două decenii, a numeroşi (în jur de 30, anual) de lectori străini prin acord cultural.

Limbile şi literaturile străine au toate şansele ca, păstrând şi continuând frumoasele tradiţii în domeniul cercetării fundamentale, să devină în scurt timp acea ştiinţă-pilot în jurul căreia să graviteze celelalte ştiinţe umaniste înnoite, prinse în angrenajul modern şi de perspectivă al întregii culturi româneşti actuale, cu tot ceea ce are ea mai bun în ansamblul culturii europene.

Studenți înmatriculați licență: 3.395

Studenți înmatriculați master: 1.250

Cadre didactice: 180

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 25

Promovabilitate licență: 95%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație