Fizică pentru tehnologii avansate (în limba engleză)
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În domeniul învăţământului, pe parcursul ciclului de licenţă, ea îşi asumă misiunea de a asigura tinerilor o solidă pregătire de bază în domeniul fizicii şi al ştiinţelor de graniţă - fizica medicală, biofizica, fizică-informatică -, precum şi al ingineriei fizice.

Specializarea şi aprofundarea cunoştinţelor în domenii mai înguste se realizează pe parcursul ciclului de masterat. Aici se formează competenţele necesare pentru a urma cariere de succes în multiple domenii cerute de piaţa muncii. Specializările de masterat asigură, de asemenea, absolvenţilor pregătirea necesară pentru intrarea în ciclul de doctorat în domeniul ştiinţelor exacte - baza pentru o carieră în cercetare şi/sau în învăţământul superior.

Această traiectorie a fost aleasă de un număr apreciabil de absolvenţi ai ultimilor ani, care lucrează acum în ţară sau în străinătate. Există, de asemenea, specializări de masterat care asigură o pregătire de înalt nivel pentru cariere în domeniul educaţional, al ştiinţei mediului, ca şi în domenii de interfaţă cu medicina. În plus, Facultatea oferă programe post-academice pentru pregătirea continuă a fizicienilor şi a altor specialişti din domenii înrudite.

Limba de predare: Engleză

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Exacte

Domeniu de licență/master: Fizică

Specializare: Fizică

Locuri disponibile (total): 45

Locuri disponibile (buget): 15

Locuri disponibile (taxă): 30

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Condiţiile de admitere

 • Pentru programele cu predare în limba engleză
  • Media de admitere:

   Criteriile de departajare pentru candidatii cu aceeasi medie: media anilor de studii

   • 60% Media examenului de licenţă;
   • 40% Nota la interviu, în limba de predare a programului.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă probe: de la 21/07/2019 până la 23/07/2019

Perioadă rezultate: de la 23/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 09/09/2019 până la 11/09/2019

Perioadă probe: de la 12/09/2019

Perioadă rezultate: de la 12/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
2 fotografii tip carte de identitate
Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă (dacă este cazul pentru studenții care urmează o a doua specializare)
Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul)
Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.. doar pentru master
Diploma de bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D..
Dosar plic
Fişa de înscriere;
Original* + Copie simplă a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
Original* + Copie simplă a certificatului de naştere
Original* + Copie simplă a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România)
În cazul în care candidatul nu este la prima facultate la care se înscrie atunci trebuie o adeverință de la facultatea unde sunt depuse actele în original
Anul 1
Fundamentele fizicii matematice
Fizica materialelor I (dielectrici, materiale magnetice)
Tehnici avansate de preparare a materialelor
Modelarea proceselor fizice
Practică
Instrumentație virtuală
Capitole speciale de fizică cuantică
Fizica materialelor II (semiconductori, polimeri)
Metode experimentale de caracterizare a materialelor
Practică
Anul 2
Fizica fenomenelor neliniare
Fenomene de transfer
Etică și integritate academică
Activitate de cercetare pentru elaborarea disertaţiei
Disciplina opțională 1
Activitate de cercetare pentru elaborarea disertaţiei
Disciplina opțională 2

Descriere

Facultatea de Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi ocupă un loc de frunte în învăţământul de fizică din România, oferind absolvenţilor posibilitatea de a profesa în diferite domenii, cum ar fi: fizician, profesor în învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetător ştiinţific, fizician informatician, biofizician, fizician medical, inginer fizician. Pregătirea studenţilor se realizează prin intermediul unei palete largi de cursuri de fizică clasică şi modernă, punându-se un accent deosebit pe domeniile de perspectivă (Fizica computaţională, Studiul sistemelor complexe, Ştiinţa materialelor, Procesarea imaginilor, Control nedistructiv al materialelor, Nanotehnologii) precum şi prin cursuri de matematică, chimie, biofizică, electronică, limbaje de programare, prelucrare automată a datelor, limbi străine.

Ca unitate independentă, Facultatea de Fizică a început să funcţioneze în anul 1962, prin scindarea Facultăţii de Matematică şi Fizică în Facultatea de Matematică-Mecanică şi Facultatea de Fizică. Între figurile proeminente ale perioadei de început a învăţământului de fizică la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” în cadrul Facultăţii de Ştiinţe apoi a Facultăţii de Matematică şi Fizică, se remarcă profesorii Ştefan Micle, Dragomir Hurmuzescu, şeful Catedrei de căldură şi electricitate, academicianul Ştefan Procopiu, cel care între 1912-1913 a publicat lucrări fundamentale referitoare la ceea ce azi este denumit magnetonul Bohr-Procopiu, Th.V.Ionescu, şef al Catedrei de fizică experimentală, academicianul Horia Hulumbei (fondatorul — în 1939 — al Catedrei de structura materiei şi radioactivitate), Ioan Plăcinţeanu (organizatorul Catedrei de mecanică raţională), Teofil Vescan, Constantin Mihul, Vasile Tutovan, Ilie Bursuc, Mircea Sanduloviciu.

Colectivele de cercetare din facultate, compuse din cadre didactice şi studenţi grupate în două centre de cercetare atestate, au fost în permanent contact cu lumea ştiinţifică din afara graniţelor ţării. Aceste contacte s-au intensificat şi dezvoltat în ultimii ani, în cadrul unor proiecte de cercetare comune cu colective de prestigiu din Franţa, Germania, Anglia, Olanda, Austria, Japonia, SUA, Grecia, Cehia, Portugalia, Spania, Belgia, Elveţia, Bulgaria şi Republica Moldova.

Facultatea de Fizică dispune de trei reţele de calculatoare, peste 100 de calculatoare cu acces pe Internet, o sală de internet precum şi un laborator multimedia. Biblioteca Facultăţii de Fizică are un fond de peste 100.000 de volume fiind informatizată din anul 1997. Granturile de cercetare ştiinţifică obţinute prin competiţie internă şi/sau internaţională permit o dotare a laboratoarelor de cercetare la un nivel care să răspundă cerinţelor actuale. Biblioteca de Fizică se află în corpul A al Universităţii, parter, B-dul Carol I, nr. 11, 700506, Iaşi, E-mail: bib.fiz@uaic.ro, Telefon: 0232 20 1151.

Studenți înmatriculați licență: 206

Studenți înmatriculați master: 174

Cadre didactice: 92

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 4

Promovabilitate licență: 100%

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC)

Iasi, Iasi

Introducere

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este cea mai veche instituţie de învăţământ superior din România continuând, din anul 1860, o tradiţie a excelenţei şi inovaţiei în educaţie şi cercetare. Cu peste 24.000 de studenţi şi aproximativ 800 de cadre didactice, universitatea se bucură de un important prestigiu la nivel naţional şi internaţional, având colaborări cu 286 de universităţi din străinătate.

Odată cu adoptarea procesului Bologna, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a devenit prima instituţie de învăţământ superior din România centrată pe student. Printr-o bogată ofertă de studii complementare, de la toate facultăţile, universitatea le oferă studenţilor libertatea de a-şi croi propriul traseu academic prin dobândirea de cunoştinţe în domenii la alegere. Cercetarea se desfăşoară la nivel de top, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” deţinând poziţia fruntaşă într-un clasament naţional al cercetării realizat pe baza standardelor internaţionale în anul 2007.

Colectivele de cadre didactice din universitate sunt implicate în peste 442 de proiecte naţionale şi internaţionale, prin intermediul a 24 de centre de cercetare şi de excelenţă, ale căror rezultate sunt prezentate în numeroase articole publicate în reviste de prestigiu.

Prin iniţiative unice de stimulare a performanţelor în cercetare, de încurajare a unui model didactic interactiv şi creativ şi de atragere a celor mai valoroşi tineri în viaţa academică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” se angajează să vizeze excelenţa în orice activitate.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 6.000

Programe similare

Lista de comparație