Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporanã
Program de master
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

Resursa culturală și patrimoniul reprezintă domenii vitale pentru comunitățile secolului XXI întrucât constituie mărci ale identității culturale la nivel local și regional. Identificarea, cercetarea, prezervarea și valorificarea acelor bunuri de patrimoniu care constituie emblemele identitare ale comunităților constituie provocarea importantă care stă înaintea guvernelor și instituțiilor locale. Totodată, resursa culturală bine administrată poate deveni o resursă economică valoroasă contribuind la dezvoltarea unei regiuni, inclusiv la rezolvarea problemei șomajului. Pentru a ajunge în acest punct, sunt necesare politici și strategii culturale în domeniul patrimoniului care să răspundă acestor nevoi și este nevoie de specialiști.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Acreditat

Perioadă de studii: 2

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Umaniste

Domeniu de licență/master: Istorie

Specializare: Istorie

Locuri disponibile (total): 24

Locuri disponibile (taxă): 24

Taxă anuală de studii: 3.100 lei

Taxă de înscriere: 100 lei

Descriere

Pentu toate programele admiterea se face pe baza mediei notelor obţinute la cele două probe obligatorii:
• Proiectul de studii/cercetare depus în dosarul de candidatură;
• Susţinerea proiectului în cadrul colocviului de admitere.


PROIECTUL TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE ELEMENTE DE BAZĂ:
• Tema aleasă trebuie să corespundă specificului programului de master vizat;
• Proiectul trebuie să cuprindă următoarele:
– definirea subiectului;
– prezentarea conceptelor şi metodelor utilizate;
– prezentarea stadiului cercetării în domeniu;
– informaţii care să demonstreze viabilitatea subiectului propus;
– o schiţă a viitoarei lucrări de disertaţie;
– o bibliografie relevantă.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 05/09/2019 până la 14/09/2019

Perioadă probe: de la 16/09/2019 până la 17/09/2019

Perioadă rezultate: de la 18/09/2019 până la 23/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
4 fotografii tip buletin;
Adeverinţă medicală eliberată recent;
Cerere de înscriere tip (obţinută de la comisia de înscriere);
Certificat de căsătorie sau modificare a numelui, dacă este cazul
Certificatului de naştere în original / copie xerox ;
Diploma de Bacalaureat, Diploma de Licenţă (adeverință de licență pentru promoția 2018) în original / copie xerox;
Dosar plic;
Fotocopia cărţii de identitate;
Taxa de admitere (achitată la facultate);
Anul 1
Politici, strategii și legislație în cadrul instituțiilor care gestionează bunurile culturale
Managementul instituțiilor culturale
Managementul proiectelor culturale
Metode de cercetare în domeniul patrimoniului
Bunurile culturale ca resursă pentru dezvoltarea locală
Managementul siturilor arheologice
Patrimoniu religios bizantin din România și sud-estul Europei
Patrimoniu imobil rural
Valorificarea patrimoniului arhitectonic urban
Anul 2
Valori ale civilizației materiale din Țările Române în Evul mediu și epoca premodernă
Patrimoniu imaterial și identitate culturală
Valorificarea bunurilor culturale prin tehnici de muzealizare
Protejarea și valorificarea patrimoniului mondial UNESCO
Digitalizarea resurselor culturale
Memoria comunismului - resursă culturală
Practică de specialitate
Seminar dizertație

Facultatea de Istorie

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti

Descriere

Studiile în domeniul istoriei la Universitatea Bucureşti datează încă de la crearea acesteia ca instituţie de învăţământ superior, prin decretul din 1864 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Primele cursuri, organizate în cadrul Facultăţii de Litere, Drept şi Filosofie, aveau ca temă studierea antichităţilor şi a patrimoniului arheologic. Subiectele s-au multiplicat în timp, iar ştiinţele istorice au fost reprezentate mai bine de un secol în universitatea bucureşteană prin personalităţi majore a le culturii româneşti. Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, Dimitrie Onciul, Ioan Bogdan, Gheorghe Brătianu, Mihail Berza, Emil Condurachi, Ion Nestor, Dionisie Pippidi, Constantin C. Giurescu sunt numai o parte dintre cei care au fondat şi au îmbogăţit tradiţia studiilor istorice în această instituţie.

După 1990 programele facultăţii au devenit mai variate, atât la nivel de licenţă cât şi la cel masteral. La secţia tradiţională de Istorie s-au adăugat specializările Istoria Artei şi Relaţii Internaţionale şi Studii Europene. Studiile de master s-au dezvoltat continuu, iar în 2008 au fost acreditate nouă direcţii de master în sistemul Bologna. În ciclul al treilea studiile sunt organizate în cadrul Şcolii doctorale. În acest moment Facultatea de Istorie include cel mai mare număr de specializări pe care le-a propus de-a lungul întregii sale existenţe, unele cursuri fiind unice în mediul universitar românesc.

În prezent facultatea are numărul cel mai mare de studenţi de toate gradele şi formele de studii din istoria sa.

Studenți înmatriculați licență: 638

Studenți înmatriculați master: 321

Cadre didactice: 57

Nr. Mediu Studenți/Cadru didactic: 16

Promovabilitate licență: 76%

Procent continuare studii: 80%

Universitatea din Bucureşti (UNIBUC)

Bucuresti, Bucuresti

Introducere

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior și de cercetare din România. Misiunea Universităţii din Bucureşti este de a oferi tinerilor români o formare de nivel european în domeniile ştiinţelor exacte, științelor naturii, științelor sociale şi umane, de a produce idei noi şi de a reevalua stadiul actual al cunoştinţelor în toate aceste domenii. Astfel, instituţia noastră se afirmă ca o universitate de cercetare avansată şi de predare, aflată pe prima poziție în ierarhizarea universităților, realizată de către Ministerul Educației în 2011.

Universitatea din Bucureşti este o instituţie publică finanţată din venituri proprii. În 2011, circa 80% din veniturile sale proveneau în ultimă instanţă de la bugetul de stat, parte dintre ele fiind obţinute prin competiţie.

În cei aproape 150 de ani de existenţă, Universitatea din Bucureşti şi-a dobândit un solid prestigiu naţional şi internaţional. Mulţi dintre profesorii şi absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă, ca profesori şi cercetători in mari universităţi ale lumii, membri ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni (parlamentari, miniştri, prim-miniştri, preşedinţi), diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Diplomele Universităţii din Bucureşti constituie o garanţie a unui înalt nivel de pregătire şi creativitate ştiinţifice, compatibil cu cele mai înalte exigenţe de competitivitate, prezente în câmpul cunoaşterii şi culturii contemporane.

Universitatea noastră este chemată la începutul secolului al XXI-lea să răspundă în mod specific provocărilor care se ridică zi de zi în faţa cunoaşterii şi acţiunii umane, având drept principale sarcini generale creșterea și avansarea cunoașterii, educarea studentelor și a studenților printr-un proces pedagogic modern, centrat pe studenți și pe rezultatele învățării și angajarea socială prin discutarea și evaluarea agendei publice și propunerea unor soluții problemelor societății românești actuale.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 5.300

Programe similare

Lista de comparație