Autovehicule rutiere
Program de licență
Adaugă la opțiunile mele

Misiune

În cadrul programului de studii se asimilează cunoştinţe fundamentale, de cultură tehnică generală şi de specialitate. Programele de studii şi curricula asigură baza de cunoştinţe şi competenţe pentru înţelegerea funcţionării sistemelor autovehiculului şi a acestuia în ansamblu, precum şi aspecte legate de proiectarea/cercetarea, construcţia şi mentenanţa autovehiculelor.

Limba de predare: Română

Statut Acreditare: Autorizat

Perioadă de studii: 4

Forma de învățământ: IF - cu frecvență

Domeniu: Științe Inginerești

Domeniu de licență/master: Ingineria autovehiculelor

Specializare: Autovehicule rutiere

Locuri disponibile (total): 35

Locuri disponibile (buget): 30

Locuri disponibile (taxă): 5

Taxă anuală de studii: 3.000 lei

Taxă de înscriere: 150 lei

Descriere

Concurs pe bază de dosar.

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50 %  media de la examenul de bacalaureat.
  • 50 %  media multianuală din liceu.

Pentru a vedea secțiunile blurate trebuie sa te înregistrezi

Sesiunea 1

Perioadă înscrieri: de la 15/07/2019 până la 20/07/2019

Perioadă rezultate: de la 25/07/2019 până la 31/07/2019

Sesiunea 2

Perioadă înscrieri: de la 12/09/2019 până la 13/09/2019

Perioadă rezultate: de la 17/09/2019 până la 19/09/2019

Acte necesare inscriere

Denumire document Observatii
3 Fotografii tip buletin
Adeverință medicală din care să rezulte că posesorul este apt medical
Buletin sau carte de identitate în copie lizibilă
Cerere de înscriere
Certificat de căsătorie în copie (dacă e cazul), a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Certificat de naștere în copie, a cărui conformitate cu originalul va fi certificată de Comisia de înscriere
Chitanța de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere
Diplomă de Bacalaureat
Foaie matricolă în original sau copie legalizată
Anul 1
Analiză matematică
Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială
Fízică
Chimie
Desen tehnic
Geometrie descriptivă
Informatică aplicată
Stiința și ingineria materialelor
Tehnologia materialelor
Mecanică
Educație fízică și sport
Limbi moderne
Discipline opționale (Cultură și civilizație europeană, Politici de integrare europeană)
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul proiectelor, Tehnici de negociere)
Anul 2
Metode numerice
Grafică asistată de calculator
Bazele ingineriei autovehiculelor
Rezistența materialelor
Electrotehnică şi maşini electrice
Mecanisme
Mașini unelte și prelucrări prin așchiere
Toleranţe şi control dimensional
Mecanica fluidelor
Termotehnică
Organe de maşini
Educație fízică şi sport
Practică
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul proiectelor, Tehnici de negociere)
Anul 3
Organe de mașini și tribologie
Acționări hidraulice și pneumatice
Termotehnică
Vibrații mecanice
Dinamina autovehicolelor
Motoare cu ardere internă
Electronică aplicată
Construcția și calculul autovehiculelor
Bazele sistemelor automate
Fiabilitatea autovehicolelor
Practică
Discipline opționale (Proiectarea asistată de calculator, Fabricarea asistată de calculator)
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul proiectelor, Tehnici de negociere)
Anul 4
Management
Marketing
Mecatronica autovehiculelor
Construcția și calculul autovehicolelor
Fabricarea autovehicolelor
Echipamente electrice și electronice ale autovehicolelor
Diagnosticarea autovehiculelor
Mentenanța autovehiculelor
Repararea autovehicolelor
Trafic rutier și siguranța circulației
Tutoriat pentru definitivarea proiectului de licență
Discipline opționale (Construcția și calculul intalațiilor auxiliare ale autovehicolului / Autovehicole cu intalații speciale, Sisteme de propulsie electrice și hidrice / Combustibili alternativi, Încercarea și omologarea autovehicolelor / Combustibili, lubrifianți, materiale speciale și de întreținere, Reducerea poluării produse de motoare cu ardere internă / Controlul și reducerea poluării traficului rutier, Caroserii și structuri poluante pentru autovehicule / Controlul și atenuarea zgomotelor și vibrațiilor)
Discipline facultative (Limbi moderne - a doua limbă, Istoria culturii şi civilizaţiei romaneşti, Istoria culturii şi civilizaţiei universale, Calitatea produselor şi fiabilitate, Sociologie industrialǎ, Dezvoltare antreprenorialǎ, Managementul proiectelor, Tehnici de negociere)

Facultatea de Inginerie

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati

Descriere

Misiunea asumată a Facultății de Inginerie include direcțiile didactică și de cercetare, formarea specialiștilor în domeniul tehnic, prin derularea a trei cicluri de pregătire - licență, masterat și doctorat. Actualizarea continuă a programelor de studii acreditate sau autorizate provizoriu, pentru a răspunde cerințelor pieței. Promovarea calității în învățământul superior, prin implementarea unui sistem de management al calității și respectarea standardelor de calitate. Formarea de competențe în cercetarea fundamentală și aplicativa, pentru îmbogățirea patrimoniului științific și pentru dezvoltarea capacităților și performanțelor profesionale. Dezvoltarea componentelor civică și culturală care își pun amprenta asupra organizării vieții sociale din spațiul universitar, astfel încât acesta să devină un centru consacrat de pregătire academică, de educație și de cercetare științifică. Misiunea de internaționalizare, prin realizarea schimburilor reciproce de studenți și cadre didactice în spațiul european al cunoașterii, prin intensificarea cooperărilor internaționale cu alte facultăți. Perfecționarea continuă a planurilor de învățământ, a programelor analitice și a metodelor de predare, în concordanță cu strategia și standardele naționale și internaționale. Dezvoltarea și modernizarea, cu caracter permanent, a bazei materiale aferentă procesului didactic și de cercetare științifică. Asigurarea unității între procesul didactic, cercetarea științifică și activitatea practică. Constituirea și consolidarea unui corp didactic bine pregătit profesional, selectat prin concursuri, pe bază unor criterii riguroase. Participarea comunității universitare la programe naționale și internaționale dezvoltate pentru învățământul superior. Dezvoltarea cercetării științifice fundamentale și aplicative, de proiectare, tehnologică și defabricație.

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Galati, Galati

Introducere

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diverse domenii economico-sociale, participând activ la susținerea și transmiterea științei și culturii, contribuind la îmbogățirea patrimoniului local și național de cunoaștere prin cercetare științifică. Universitatea își asuma rolul de centru cultural și civic de formare și difuzare a valorilor culturale, științifice și sociale atât în zona în care activează cât și în întreaga țară.

Fiind cea mai mare și cea mai importantă instituție de învățământ superior din sud - estul României, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați se constituie un vârf de lance al progreselor tehnice, științifice, culturale sociale cu aplicabilitate imediată sau pe termen mediu și lung, menit sa contribuie în primul rând la progresul municipiului Galați. În acest sens, Universitatea colaborează strâns cu mediul socio - economic oferindu-i specialiștii de care are nevoie, consultanța, soluții tehnice la problemele curente.

Statut: Public

Statut acreditare: Acreditată - Încredere Ridicată

Locuri în camin: 3.000

Programe similare

Lista de comparație